Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4802 : กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
 
   งานอภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี  สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมี พระวิทยากร พระปลัดระชานนท์ ปะสันโน เจ้าอาวาสวัดสบดี อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

และพระอาจารย์ดนุพล มุนิวังโส เจ้าอาวาสวัดวังใหม่ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ได้แสดงธรรมบรรยายในหัวเรื่อง “พลเมืองดีต้องมีคุณธรรม” เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึง การประพฤติปฏิบัติเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างผาสุข มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 35 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: เด็กชาย  คณิศร    จิตรมั่น    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.2
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2