Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4798 : กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
 
        โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี  สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ภราดาจรัญ ศรีหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงาน

และประธานประกอบพิธีวจนพิธีกรรมเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิต  เพื่อเป็นต้นกล้าคุณธรรมของสังคมไทยในอนาคตที่ได้รับการการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และ

คุณธรรม เป็นทายาทที่จะสรรค์สร้างสถาบันครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง  เป็นทายาทที่พร้อมจะสืบทอดศาสนาให้มั่นคงสืบไป เพื่อร่วมกัน
พัฒนาสังคมไทยให้มีความสุข สงบ ร่มเย็น และมีสันติภาพถาวร และเป็นการปลูกฝังคุณธรรมที่ดีงามแก่เยาวชน

เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด อบายมุขและค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง และสร้างความตระหนักความผิดชอบ ชั่วดี โดยมี พระอาจารย์ ระฌานนท์ ปะสันโน เจ้าอาวาสวัดสบดี อ.เมืองปาน จ.ลำปาง และ พระอาจารย์ดนุพล 
เจ้าอาวาสวัดวังใหม่ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

เป็นพระวิทยากรให้กับครูแก่นักเรียน ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
 
 
 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 65 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4