[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
แผนการปรับใช้หลักสูตรสถานศึกษา สู่ฐานข้อมูลการเรียนรู้แบบออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
แจ้งข่าวการทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ขอเชิญผู้ปกครองร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการเรียนรู้แบบออนไลน์ วันที่ 24 เมษายน 2563
* * * ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2563 ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings * * *
การสมัครเรียน และมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์
ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานจบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
"อสช เคียงข้างท่านผู้ว่าฯ และคนลำปาง" ACL ร้อยดวงใจ ส่งมอบกำลังใจสู้ภัย Covid-19
การสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และการจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ตามแนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับเอกสารหลักฐานจบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการคัดกรองนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินความพร้อม และสอบเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เรื่อง ยกเลิก และเลื่อนการจัดกิจกรรม ตามแนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศ เรื่อง การเลื่อนกำหนดกิจกรรมการรับวุฒิบัตรของนักเรียนที่จบชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3
ประกาศ เรื่อง การติดตามข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศหลักของโรงเรียน และขั้นตอนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
ประกาศ เรื่อง การถอดบทเรียนจากสถานการณ์จริงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสื่อในยุคเทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม
ขอชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
แหล่งข้อมูลติดตามปัญหาวิกฤติต่างๆ ในสังคม และความรู้แนวทางป้องกันและแก้ไข จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างเป็นทางการ
แหล่งติดตามข้อมูลสถานการณ์วิกฤติต่างๆในสังคม ความรู้ แนวทางป้องกัน และแก้ไข โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาลานกิจกรรม จํานวน 3 แห่ง
ประกาศผลการประเมินความพร้อม นักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
สรุปผลการจับรางวัล Christmas Fair 2019
ประกาศผลการประเมินนักเรียนเข้าเรียนโครงการ CEP ระดับปฐมวัย และรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ชั้น ป.4 และ ม.1
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่าน (ภายใน) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (โควตา) ปีการศึกษา 2563
คุณสมบัติของผู้ลงสมัคร การเลือกตั้งประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
สรุปผลการแข่งขันกระโดดไกล กรีฑาสีภายใน "เข็มแดงเกมส์" ประเภทลาน ระดับปฐมวัย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562 สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมประกวดออกแบบเสื้อกรีฑาสี และเหรียญรางวัล "เข็มแดงเกมส์ 2019" ประจำปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา 2562
ประกาศแจ้งราคาหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562
การดำเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมติคณะกรรมการบริหาร และกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ทำคะแนนได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561
ประกาศแจ้งวันสอบปลายภาค / แก้ 0 และ ร
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา TCAS-2562 รอบที่ 1 และประเภททุนการศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ประจำปีการศึกษา 2562
รางวัลปัทมะเสวี ปีการศึกษา 2561
รายงานผลการเรียนของแต่ละห้องที่ได้คะแนนสูงสุด นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561
กำหนดการ พิธีมุทิตาจิต ศิษย์อภิวันท์บูชาครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศ เรื่อง การทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนมอบตัวรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2 ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562)
รู้จักฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่มากับมลภาวะ และวิธีการเลือกหน้ากากป้องกัน
สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ “วันการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ ประจำปี 2562 จ.พิษณุโลก
กำหนดการ ผังงาน และผังจราจรงาน ACL saves the world Everything comes to life on earth. Charity Night 2019
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนมอบตัวรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 ณ วันที่ 25 มกราคม 2562)
นโยบายโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปลอดโฟมและถุงพลาสติก
ประกาศ "รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ และสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับ ทุนการศึกษา" ปีการศึกษา 2562 Update ..... วันที่ 18 มกราคม 2562
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานกำจัดปลวก มด แมลงสาบ
ประกาศผล Christmas Fair 2018 Lucky Draw วันที่ 21 ธันวาคม 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการประเมินเข้าเรียนโครงการ Comprehensive English Program (CEP) ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

|<  <   1 2 3 4 5  >   >|