[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
คู่มือระบบ ระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ และแนวการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID - 19 ** ฉบับปรับปรุง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 **
ประกาศรับสมัคร ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์/ Robotic
เรื่อง การประกวดราคาจัดทำเสื้อกีฬาสี ปีการศึกษา 2563
ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สรุปผลการตัดสินการประกวดเสื้อกีฬาสี เหรียญรางวัลกีฬาสี เข็มแดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นเนอสเซอรี่ และอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
การประกวดการออกแบบเสื้อ และเหรียญรางวัลกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563
Wellness and Well-being. สุขภาพดี และมีการดำเนินชีวิตที่ดี
ประกาศเรื่อง การขายทอดตลาดรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ชมรมหุ่นยนต์คิดค้น เจลแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติ
ผลการประกวด กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
แจ้งผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าปฎิบัติงานของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ตำแหน่งครูผู้สอนรายวิชาภาษาจีน
แจ้งผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าปฎิบัติงานของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
กิจกรรมเปิดห้องเรียนหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
พิธีไหว้ครู และพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้น ม. 4 27/08/53
พิธีสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
คู่มือระบบ ระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ และแนวการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID - 19 ** ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 **
แจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การจำหน่าย และชำระเงินค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563
แผนการปรับใช้หลักสูตรสถานศึกษา สู่ฐานข้อมูลการเรียนรู้แบบออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
แจ้งข่าวการทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ขอเชิญผู้ปกครองร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการเรียนรู้แบบออนไลน์ วันที่ 24 เมษายน 2563
* * * ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2563 ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings * * *
การสมัครเรียน และมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์
ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานจบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
"อสช เคียงข้างท่านผู้ว่าฯ และคนลำปาง" ACL ร้อยดวงใจ ส่งมอบกำลังใจสู้ภัย Covid-19
การสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และการจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ตามแนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับเอกสารหลักฐานจบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการคัดกรองนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินความพร้อม และสอบเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เรื่อง ยกเลิก และเลื่อนการจัดกิจกรรม ตามแนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศ เรื่อง การเลื่อนกำหนดกิจกรรมการรับวุฒิบัตรของนักเรียนที่จบชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3
ประกาศ เรื่อง การติดตามข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศหลักของโรงเรียน และขั้นตอนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
ประกาศ เรื่อง การถอดบทเรียนจากสถานการณ์จริงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสื่อในยุคเทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม
ขอชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
แหล่งข้อมูลติดตามปัญหาวิกฤติต่างๆ ในสังคม และความรู้แนวทางป้องกันและแก้ไข จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างเป็นทางการ
แหล่งติดตามข้อมูลสถานการณ์วิกฤติต่างๆในสังคม ความรู้ แนวทางป้องกัน และแก้ไข โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาลานกิจกรรม จํานวน 3 แห่ง
ประกาศผลการประเมินความพร้อม นักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
สรุปผลการจับรางวัล Christmas Fair 2019
ประกาศผลการประเมินนักเรียนเข้าเรียนโครงการ CEP ระดับปฐมวัย และรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ชั้น ป.4 และ ม.1
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่าน (ภายใน) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (โควตา) ปีการศึกษา 2563
คุณสมบัติของผู้ลงสมัคร การเลือกตั้งประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
สรุปผลการแข่งขันกระโดดไกล กรีฑาสีภายใน "เข็มแดงเกมส์" ประเภทลาน ระดับปฐมวัย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562 สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

    1 2 3 4  >   >|