[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
คู่มือระบบ ระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ และแนวการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID - 19 ** ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 **
แจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การจำหน่าย และชำระเงินค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563
แผนการปรับใช้หลักสูตรสถานศึกษา สู่ฐานข้อมูลการเรียนรู้แบบออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
แจ้งข่าวการทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
การสมัครเรียน และมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์
ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานจบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
"อสช เคียงข้างท่านผู้ว่าฯ และคนลำปาง" ACL ร้อยดวงใจ ส่งมอบกำลังใจสู้ภัย Covid-19
การสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และการจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ตามแนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับเอกสารหลักฐานจบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการคัดกรองนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินความพร้อม และสอบเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เรื่อง ยกเลิก และเลื่อนการจัดกิจกรรม ตามแนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศ เรื่อง การเลื่อนกำหนดกิจกรรมการรับวุฒิบัตรของนักเรียนที่จบชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3
ประกาศ เรื่อง การติดตามข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศหลักของโรงเรียน และขั้นตอนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
ประกาศ เรื่อง การถอดบทเรียนจากสถานการณ์จริงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสื่อในยุคเทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม
ขอชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
แหล่งข้อมูลติดตามปัญหาวิกฤติต่างๆ ในสังคม และความรู้แนวทางป้องกันและแก้ไข จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างเป็นทางการ
แหล่งติดตามข้อมูลสถานการณ์วิกฤติต่างๆในสังคม ความรู้ แนวทางป้องกัน และแก้ไข โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาลานกิจกรรม จํานวน 3 แห่ง
ประกาศผลการประเมินความพร้อม นักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
สรุปผลการจับรางวัล Christmas Fair 2019
ประกาศผลการประเมินนักเรียนเข้าเรียนโครงการ CEP ระดับปฐมวัย และรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ชั้น ป.4 และ ม.1
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่าน (ภายใน) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (โควตา) ปีการศึกษา 2563
คุณสมบัติของผู้ลงสมัคร การเลือกตั้งประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
สรุปผลการแข่งขันกระโดดไกล กรีฑาสีภายใน "เข็มแดงเกมส์" ประเภทลาน ระดับปฐมวัย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562 สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมประกวดออกแบบเสื้อกรีฑาสี และเหรียญรางวัล "เข็มแดงเกมส์ 2019" ประจำปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา 2562
ประกาศแจ้งราคาหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562
การดำเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมติคณะกรรมการบริหาร และกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ทำคะแนนได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561
ประกาศแจ้งวันสอบปลายภาค / แก้ 0 และ ร
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา TCAS-2562 รอบที่ 1 และประเภททุนการศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ประจำปีการศึกษา 2562
รางวัลปัทมะเสวี ปีการศึกษา 2561
รายงานผลการเรียนของแต่ละห้องที่ได้คะแนนสูงสุด นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561
กำหนดการ พิธีมุทิตาจิต ศิษย์อภิวันท์บูชาครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศ เรื่อง การทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนมอบตัวรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2 ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562)
รู้จักฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่มากับมลภาวะ และวิธีการเลือกหน้ากากป้องกัน
สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ “วันการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ ประจำปี 2562 จ.พิษณุโลก
กำหนดการ ผังงาน และผังจราจรงาน ACL saves the world Everything comes to life on earth. Charity Night 2019
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนมอบตัวรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 ณ วันที่ 25 มกราคม 2562)
นโยบายโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปลอดโฟมและถุงพลาสติก

|<  <   1 2 3 4 5  >   >|