[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
การเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพรายบุคคล Individual Development Plan
วิธีใช้งาน การชำระค่าธรรมเนียมการเรียน แบบเลือกจ่าย ผ่าน QR Code บน Student Dashboard ของนักเรียน
ผลการแข่งขันการประกวด infographic การอนุรักษ์ภาษาไทยด้วยการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ประกาศผลการประกวดราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำปี 2564
แจ้งผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าปฎิบัติงานของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สรุปผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
แจ้งผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าปฎิบัติงานของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คู่มือเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คะแนนสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์
นักเรียนได้คะแนนสอบ O-NET เต็ม 100 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
แจ้งผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าปฎิบัติงานของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ผลการประเมินความพร้อมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563
ประกาศ การลงทะเบียนรถรับจ้างรับส่งนักเรียน
ประกาศการขยายเวลาจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ประกาศรับสมัคร ครูผู้สอน จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัคร ครูผู้สอน จำนวน 2 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัคร ครูผู้สอน จำนวน 3 ตำแหน่ง
ประกาศ การปรับรูปแบบการเรียนการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ในช่วงสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบที่ 3
ประกาศรายชื่อนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
"เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาพบกันในวันที่ 1 เม.ย.64 นะคะ"
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2564   (นักเรียนสอบรอบวันที่ 23 มีนาคม 2564)
ประกาศรับสมัคร ครูผู้สอน จำนวน 1 ตำแหน่ง
การจำหน่ายหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ ACL Summer Course 2021 Learning Through Outdoor
ประชาสัมพันธ์ ACL Summer Course 2021 ระดับปฐมวัย
ประกาศรับสมัคร ครูผู้สอน จำนวน 6 ตำแหน่ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564
การแสดงกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2564 วันที่ 20 มกราคม 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่าน (รอบภายใน) เข้าศึกษาต่อโครงการ SMART TECH ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และรายชื่อนักเรียนสอบผ่าน (รอบภายใน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาเซนต์ฟิลิป (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) และทุนการศึกษาเซราฟิน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปฐมวัย (นักเรียนใหม่) ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2563
กำหนดการ และขั้นตอนการมอบตัวนักเรียน (นักเรียนเก่า ปีการศึกษา 2563) ระดับปฐมวัย และประถมศึกษาปีที่ 1
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับปฐมวัย ผ่านการคัดเลือกเข้าห้องเรียนโครงการ Comprehensive English Program (CEP)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ (รอบภายใน) โครงการ SMART TECH ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
คู่มือการเรียนรู้แบบออนไลน์สำหรับนักเรียน ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 8 (วันที่ 2 มกราคม 2564)
แนวทาง และมาตรการของโรงเรียนในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 13 มกราคม 2564
ประกาศรางวัล Lucky draw 2020 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 24 ธันวาคม 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาเซนต์ฟิลิป และทุนการศึกษาเซราฟิน ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) โครงการ SMART TECH ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุด ระดับจังหวัด ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET )
ประกาศผลการประกวดราคาจัดจ้างทำเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563
เทปบันทึกการถ่ายทอดสด - พิธีวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
แจ้งผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าปฎิบัติงานของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ตำแหน่งครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์
ต้อนรับศึกษานิเทศก์พงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์ ศึกษานิเทศก์พีระพงศ์ ดวงแก้ว จากสำนังานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง วันที่ 2 ธันวาคม 2563

    1 2 3 4  >   >|