ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
ภราดา (จำนวน 4 คน)
ภ.ศุภนันท์ ขันธปรีชา

1 ปี 8 เดือน 28 วัน
ภ.พิชิตพล บูระพันธ์

2 ปี 6 เดือน 28 วัน
ภ.จรัญ ศรีหล้า

1 ปี 8 เดือน 28 วัน
ภ.คมสันต์ หมูนคำ

1 ปี 8 เดือน 28 วัน
ผู้บริหาร (จำนวน 13 คน)
ม.เกษม กุลชิงชัย

36 ปี 3 เดือน 27 วัน
มิสอารีจิตต์ ขัติครุฑ

27 ปี 7 เดือน 27 วัน
มิสธิดารัตน์ ราชสีห์

2 ปี 6 เดือน 28 วัน
มิสธัญวรัตน์ ชมชื่น

27 ปี 7 เดือน 27 วัน
มิสรัตนาพร ฟองจันทร์งาม

27 ปี 2 เดือน 27 วัน
มิสจันทร์ฉาย มาปลูก

27 ปี 0 เดือน 13 วัน
มิสศิริพร ปิยะตระกูล

25 ปี 5 เดือน 14 วัน
มิสไพบูลย์ พานเหล็ก

24 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสกัลยาลักษณ์ สุผาครอง

23 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสเบญจมาภรณ์ สุขสำราญ

23 ปี 3 เดือน 13 วัน
ม.นิรันดร์ ศรีสุข

22 ปี 2 เดือน 9 วัน
ม.สุรพงษ์ เหล่าจันตา

19 ปี 3 เดือน 27 วัน
มิสนัทกุญช์ญาณ์ ตันฏีร์ญาคำ

15 ปี 7 เดือน 18 วัน
ครูระดับปฐมวัย (จำนวน 52 คน)
มิสณัฎฐี แสงภักดี

34 ปี 8 เดือน 11 วัน
มิสโอบอุ้ม บุญเตี่ยม

3 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสธนภรณ์ นินนาทนนท์

2 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสกิตติยา สุขสานนท์

27 ปี 7 เดือน 27 วัน
มิสมาลี บุญมี

27 ปี 7 เดือน 27 วัน
มิสศรทิพย์ คิดอ่าน

27 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสวนิดา สังขรัตน์

27 ปี 7 เดือน 27 วัน
มิสภาริณี อินต๊ะจักร์

26 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสกาญจนา พัวเกียรติสกุล

26 ปี 0 เดือน 7 วัน
มิสสมบูรณ์ ปุญญะอาคม

26 ปี 5 เดือน 13 วัน
มิสวรนุช ทิพย์เนตร

26 ปี 5 เดือน 13 วัน
มิสกิ่งกาญจน์ วงศ์พรม

26 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสสมพร ปินตา

25 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสนิลยา แสงเมือง

25 ปี 5 เดือน 14 วัน
มิสชนาลัย เจริญเยาว์

25 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสภาวิณี หอมจันทร์

26 ปี 6 เดือน 24 วัน
มิสนภาพรรณ เตชะกัน

25 ปี 5 เดือน 14 วัน
มิสกัลยา สุวรรณจันทร์

25 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสอรุณี จันทร์กิตติสาร

25 ปี 4 เดือน 9 วัน
มิสรวีวรรณ แสงศิริรัตน์

24 ปี 9 เดือน 27 วัน
มิสสิริกร สุนทรศีลวัตร

24 ปี 9 เดือน 27 วัน
มิสจันทนา โพธิจินดา

24 ปี 7 เดือน 8 วัน
มิสลำดวน ใจกันทา

24 ปี 9 เดือน 12 วัน
มิสสมจิต เจริญสุข

24 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสนิรัญ สิทธิ

24 ปี 7 เดือน 8 วัน
มิสผ่องศรี โพธิ์แพง

24 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสมยุรีย์ โพธิ์แพง

23 ปี 8 เดือน 11 วัน
มิสเทพมณี เครือเทพ

23 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสวัชรี ไฝเขียว

23 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสนันทอง เรืองยศ

23 ปี 8 เดือน 20 วัน
มิสเพียงจันทร์ กุณดอย

23 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสจิราภรณ์ มาเอ้ย

23 ปี 5 เดือน 10 วัน
มิสวัจนันท์ พวงเงิน

22 ปี 8 เดือน 15 วัน
มิสชฎาพร ปริยะ

21 ปี 7 เดือน 28 วัน
มิสปราณี กองดิน

22 ปี 8 เดือน 11 วัน
มิสหนึ่งนุช นิ่มเชียง

21 ปี 4 เดือน 28 วัน
มิสปาริชาติ วังชา

21 ปี 8 เดือน 10 วัน
มิสวิสา วงศ์ประเสริฐ

21 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสขวัญดาว ถิ่นสุข

19 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสสุกัญญา พวงพันธุ์

15 ปี 7 เดือน 27 วัน
มิสชนิตา องค์สวัสดิ์

16 ปี 1 เดือน 19 วัน
มิสสุพัตรา แหสกุล

15 ปี 3 เดือน 4 วัน
มิสเทพวลี อภิวงศ์

14 ปี 3 เดือน 26 วัน
มิสบุษยมาศ กันภัย

12 ปี 7 เดือน 26 วัน
มิสพรพรรณ เทพอุด

11 ปี 9 เดือน 29 วัน
มิสกัญญา อุ่นผูก

6 ปี 8 เดือน 27 วัน
มิสรุ่งอรุณ กัญญะคำ

10 ปี 3 เดือน 27 วัน
ม.ศักดิ์นรินทร์ ส่งศรี

9 ปี 10 เดือน 4 วัน
มิสวรรณิกา เหล่าวัฒนพงศ์

9 ปี 10 เดือน 4 วัน
มิสเบญจวรรณ กันยะมี

9 ปี 8 เดือน 11 วัน
มิสศิริพร ท้าวคำ

9 ปี 8 เดือน 11 วัน
มิสจิตฐิลักษณ์ ราโชมาศ

4 ปี 9 เดือน 2 วัน
ครูระดับประถมศึกษา (จำนวน 68 คน)
มิสรุ่งทิวา ณ ลำปาง

34 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสจิตรมณี ใจยา

30 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสนุจรินทร์ สุทธินนท์

30 ปี 4 เดือน 29 วัน
มิสทัศนีย์ จากทัพเนตร

29 ปี 5 เดือน 28 วัน
มิสจุรีรัตน์ สุรินทร์อุด

28 ปี 2 เดือน 17 วัน
ม.ธีรศักดิ์ อินต๊ะเรือน

3 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสหทัยกาญจน์ จันทร์ศักดิ์

3 ปี 4 เดือน 27 วัน
มิสเบญจพร สิงหฤกษ์

3 ปี 4 เดือน 27 วัน
ม.อรรณพ หน่อใหม่

3 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสณัฐกานต์ วงค์วรรณ

3 ปี 8 เดือน 16 วัน
มิสสกุลรัตน์ สุคัมภีร์

3 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสภาวันตี คำนนท์

2 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสวิสุนีย์ เปี้ยปลูก

2 ปี 3 เดือน 27 วัน
มิสนวพร ฉันทะ

27 ปี 0 เดือน 13 วัน
มิสดวงรัตน์ อินทร์ใจเอื้อ

27 ปี 2 เดือน 13 วัน
มิสอรวรรณ สิริสุขะ

27 ปี 2 เดือน 12 วัน
มิสทัศนีย์ สิทธิวงค์

27 ปี 4 เดือน 13 วัน
มิสนิศากร กังสดาลสุวรรณ

26 ปี 5 เดือน 13 วัน
ม.คมสันต์ รางศรี

26 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสทิพยวรรณ อยู่เพ็ชร์

26 ปี 5 เดือน 13 วัน
ม.ไพบูลย์ วงศ์ฮาด

25 ปี 5 เดือน 14 วัน
ม.วรพชร แก้วกุน

25 ปี 5 เดือน 14 วัน
มิสมยุรี ธิแก้ว

25 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสฌาณิกา ธิวงศ์เงิน

25 ปี 9 เดือน 26 วัน
ม.สุรชัย คำบุญลือ

25 ปี 5 เดือน 14 วัน
มิสสุรินทร์ ทาไชยวงค์

25 ปี 5 เดือน 14 วัน
มิสสมคิด มะโนคำ

25 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสวันเพ็ญ ท่นไชย

24 ปี 8 เดือน 18 วัน
มิสรุ่งนภา จำอินทร์

24 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสภรภัทร เลิศธนธร

24 ปี 5 เดือน 10 วัน
มิสสายรุ้ง ฝั้นเต็ม

23 ปี 11 เดือน 30 วัน
มิสโซระญา ประดิษฐ์พจน์

23 ปี 6 เดือน 28 วัน
มิสสุนทรีย์ ญาณรัตน์

23 ปี 7 เดือน 12 วัน
มิสจันทนา พงษ์สุวรรณ

23 ปี 8 เดือน 18 วัน
มิสจินตนา เพ็ชรไทย

23 ปี 6 เดือน 28 วัน
มิสสุพัตรา มาลัย

23 ปี 8 เดือน 27 วัน
มิสวารุณี ญานิวงค์

23 ปี 8 เดือน 27 วัน
มิสอาภาภรณ์ ริยาคำ

23 ปี 5 เดือน 27 วัน
มิสภิชญาภา เสมอพิทักษ์

22 ปี 4 เดือน 21 วัน
มิสมณฑกานต์ วงศ์สุวรรณ

21 ปี 7 เดือน 28 วัน
มิสมณีภรณ์ ใจละออ

22 ปี 9 เดือน 27 วัน
ม.พลชญาสิทธิ์ อกผาย

22 ปี 8 เดือน 12 วัน
ม.มานะ ตายะสืบ

23 ปี 9 เดือน 18 วัน
ม.มานพ พึ่งสำเภา

21 ปี 4 เดือน 28 วัน
มิสนงคราญ แก้ววิเศษ

16 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสอรพินทร์ ป้อสาย

10 ปี 9 เดือน 27 วัน
มิสชนัญชิดา นึกเร็ว

10 ปี 4 เดือน 27 วัน
มิสนัทภร มัทการ

11 ปี 6 เดือน 16 วัน
มิสกุลชฎา จันเตือม

9 ปี 3 เดือน 28 วัน
มิสพนิดา ญานะ

10 ปี 5 เดือน 27 วัน
มิสศิรินิภา เคนแคน

9 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสพิราวรรณ ณ ลำปาง

9 ปี 8 เดือน 13 วัน
ม.เทพภวิษณุ์ เครือสุวรรณ

7 ปี 10 เดือน 27 วัน
มิสจิราภรณ์ เจริญจันทร์พร

8 ปี 9 เดือน 11 วัน
ม.อำนาจ เทสินทโชติ

8 ปี 0 เดือน 24 วัน
ม.ภิภพ ดอกจันทร์

7 ปี 8 เดือน 12 วัน
ม.นิพล เรือนสุข

6 ปี 5 เดือน 27 วัน
ม.พีระเดช กลยนีย์

6 ปี 9 เดือน 29 วัน
มิสทิพย์วรรณ หลีแก้วสาย

6 ปี 4 เดือน 27 วัน
มิสงามขวัญ พรมคำ

5 ปี 3 เดือน 28 วัน
ม.ธรรมชาติ บุญยู่ฮง

4 ปี 9 เดือน 2 วัน
ม.สันติมรรค อินต๊ะสงค์

3 ปี 8 เดือน 26 วัน
มิสณฐอร หาญธนบูรณ์

5 ปี 9 เดือน 30 วัน
ม.ชิตาณุพงศ์ สายวงค์ปัญญา

4 ปี 9 เดือน 2 วัน
มิสณิชา บุญอนันต์

5 ปี 3 เดือน 3 วัน
มิสอนามิกา ฟูเต็มวงค์

4 ปี 10 เดือน 9 วัน
มิสรัตนาภรณ์ ยะอินทร์

4 ปี 10 เดือน 14 วัน
ม.อรรถพล ชื่นกุล

4 ปี 9 เดือน 13 วัน
ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (จำนวน 28 คน)
ม.วรุณ บุญยู่ฮง

34 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสเพ็ชรรัตน์ น้อยหล่อง

27 ปี 7 เดือน 27 วัน
มิสวรันยา สุคำ

3 ปี 3 เดือน 1 วัน
มิสรมย์ชลี บุญกิตติกา

1 ปี 8 เดือน 16 วัน
มิสภารุจา ใจแก้วแดง

25 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสอัจฉรา อรรถาเวช

27 ปี 7 เดือน 27 วัน
มิสธนัยนันท์ อินทรประพันธ์

24 ปี 8 เดือน 4 วัน
ม.กิตติทัช สืบธรรมกูร

23 ปี 8 เดือน 12 วัน
ม.สมศักดิ์ อูปทอง

23 ปี 5 เดือน 27 วัน
ม.จักรพันธ์ ลีลายุทธ

22 ปี 4 เดือน 21 วัน
มิสอภิวรรณ ลูนละวัน

22 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสปณิธิ จินดาธรรม

22 ปี 7 เดือน 27 วัน
มิสเชาวลี เหล่าดา

21 ปี 4 เดือน 28 วัน
มิสเกศิณี กังวาฬ

15 ปี 3 เดือน 25 วัน
มิสสุธาทิพย์ สินเปียง

14 ปี 7 เดือน 27 วัน
มิสเพียงใจ วงค์ใหม่

13 ปี 4 เดือน 26 วัน
ม.ปฏิธาน วรรณกูล

13 ปี 8 เดือน 0 วัน
มิสกัญญภา โพธิ์ยิ้ม

13 ปี 2 เดือน 24 วัน
มิสพชรพร ใจดี

10 ปี 2 เดือน 30 วัน
มิสพัชรี อาษาวงศ์

9 ปี 7 เดือน 28 วัน
ม.สง่า อินลวง

9 ปี 8 เดือน 13 วัน
ม.อนิรุจน์ ระวังกาย

9 ปี 3 เดือน 3 วัน
มิสนิตยา ตันเรือน

9 ปี 3 เดือน 6 วัน
มิสรตมา มาลากรอง

9 ปี 3 เดือน 3 วัน
มิสมยุรี ฟักเขียว

8 ปี 4 เดือน 27 วัน
มิสนฤมล เล็กศรี

8 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสพฤษรักษ์ แสนคำ

4 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสพัชรินทร์ อินสมทอง

4 ปี 9 เดือน 27 วัน
ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (จำนวน 24 คน)
ม.ณัฐพล สายวงศ์ปัญญา

3 ปี 4 เดือน 27 วัน
ม.พงศธร คำกอนแก้ว

2 ปี 11 เดือน 7 วัน
ม.ศุภเสฎฐ์ ตาอินทร

1 ปี 11 เดือน 26 วัน
มิสสุพรรณา สังข์ทอง

1 ปี 8 เดือน 16 วัน
มิสกาญจนา สุพรรณคง

27 ปี 7 เดือน 27 วัน
ม.สุรพล น้อยหล่อง

26 ปี 0 เดือน 7 วัน
ม.สำราญ จินาปุก

26 ปี 7 เดือน 11 วัน
มิสวันเพ็ญ บุญยรัตน์

25 ปี 1 เดือน 7 วัน
มิสอัญชลี จินาปุก

24 ปี 7 เดือน 8 วัน
มิสพรรณภา พงษ์ไพฑูรย์

21 ปี 7 เดือน 28 วัน
มิสนพวรรณ์ เฉลิมสุข

20 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสอัญญารัตน์ อดุลย์รัตนนุกุล

19 ปี 3 เดือน 23 วัน
มิสนงเยาว์ ขัดสี

16 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสกาญจนา อินกาวี

15 ปี 3 เดือน 25 วัน
มิสณัฎฐวดี ดวงใจ

11 ปี 7 เดือน 20 วัน
มิสปาริฉัตร โพธิ์คำ

10 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสนันทภัค พรมแก้วงาม

10 ปี 4 เดือน 27 วัน
มิสกฤตพร มลสุ

8 ปี 2 เดือน 27 วัน
มิสศรัญญา วังมูล

8 ปี 2 เดือน 27 วัน
มิสพิกุลแก้ว แสงภักดี

7 ปี 10 เดือน 27 วัน
มิสเมยาวดี สมนา

7 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสศุภมาส คำท้าว

7 ปี 4 เดือน 27 วัน
ม.ตวงสิทธิ์ ชัยยานนท์

4 ปี 9 เดือน 2 วัน
ม.วรพล พุทธสอน

4 ปี 9 เดือน 2 วัน
บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 55 คน)
มิสลัคณา บุญกัณฑ์

34 ปี 8 เดือน 17 วัน
มิสรุ่งรวี มูลฟู

34 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสจันทร์จีรา พรึงลำภู

30 ปี 7 เดือน 27 วัน
มิสวราวรรณ์ วัฒนะนิรันดร์

28 ปี 3 เดือน 27 วัน
มิสฐิติญา สิ่งที่สุข

28 ปี 3 เดือน 27 วัน
มิสดวงแข วีระน้อย

28 ปี 2 เดือน 19 วัน
มิสเพ็ญพิมล คำบุญเรือง

28 ปี 2 เดือน 17 วัน
ม.สุวิทย์ ห่อเหวียง

27 ปี 7 เดือน 27 วัน
มิสวราภรณ์ เสาร์แปงคำ

3 ปี 8 เดือน 26 วัน
ม.กันต์บดี สีนวล

3 ปี 8 เดือน 26 วัน
มิสภวินตรา เจริญเวช

2 ปี 4 เดือน 27 วัน
มิสสมนึก หนสมสุข

27 ปี 8 เดือน 25 วัน
มิสคนึงนิจ แก้วกิติ

27 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสกัลยารัตน์ สูงติวงค์

27 ปี 2 เดือน 27 วัน
ม.ทวี ยี่เผติ๊บ

28 ปี 0 เดือน 24 วัน
มิสสุจินดา เหมือนแท้

25 ปี 5 เดือน 14 วัน
มิสโศรยา บุญเสริมศิริ

26 ปี 0 เดือน 7 วัน
มิสดวงเดือน เกษม

25 ปี 5 เดือน 14 วัน
มิสน้ำผึ้ง บุญทกูล

25 ปี 5 เดือน 14 วัน
มิสสมจิตร กุลชิงชัย

25 ปี 4 เดือน 9 วัน
มิสอุไร ทะแยแก้ว

25 ปี 2 เดือน 28 วัน
มิสศุจินธร วงศ์ชุมภู

25 ปี 2 เดือน 28 วัน
ม.ณสมโภช แก้วพาเกียรติกุล

24 ปี 7 เดือน 8 วัน
มิสสมฤทัย ห่อเหวียง

23 ปี 11 เดือน 30 วัน
ม.วิชิต สุทธินนท์

23 ปี 7 เดือน 12 วัน
มิสรวีวรรณ ไชยเมือง

23 ปี 8 เดือน 27 วัน
มิสสุดาภรณ์ ขัดธิพงษ์

23 ปี 5 เดือน 27 วัน
มิสกัญญา เจียมวิจักษณ์

23 ปี 8 เดือน 16 วัน
มิสนงนุช หาดทราย

22 ปี 11 เดือน 24 วัน
มิสพัชรินทร์ จงใจ

24 ปี 1 เดือน 10 วัน
มิสประทุม ดวงศิริ

22 ปี 4 เดือน 21 วัน
ม.คมสัน ชัยวิลยศ

22 ปี 3 เดือน 27 วัน
มิสรวีวรรณ ลีลายุทธ

22 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสรุ้งดาว แสนทอน

22 ปี 8 เดือน 27 วัน
มิสดารณี ศรีสุข

22 ปี 2 เดือน 9 วัน
มิสศิรินธร มาชัยวงค์

21 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสรจนา ปีบ้านใหม่

21 ปี 7 เดือน 28 วัน
มิสนิศารัตน์ อกผาย

20 ปี 2 เดือน 27 วัน
มิสมีนา ชินากร

19 ปี 11 เดือน 25 วัน
มิสชุตินันท์ บุญสิริเสริม

19 ปี 11 เดือน 25 วัน
ม.กฤษณ์ เข็มพรหมมา

16 ปี 6 เดือน 28 วัน
มิสพัทธนันท์ ใจเด็ด

21 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสกรรณิการ์ ธรรมจินดา

14 ปี 5 เดือน 13 วัน
ม.สมบัติ จรูญพันธ์

12 ปี 1 เดือน 25 วัน
ม.กนกกร เกตทอง

12 ปี 1 เดือน 25 วัน
ม.ณรงค์ ตาปิ๊ก

12 ปี 4 เดือน 27 วัน
มิสพิกุล วังอินต๊ะ

10 ปี 4 เดือน 27 วัน
ม.เอกสิทธิ์ หมื่นมะโน

9 ปี 6 เดือน 29 วัน
มิสวันเพ็ญ ทิพย์มณี

9 ปี 10 เดือน 28 วัน
มิสวราภรณ์ ชุ่มแก้ว

9 ปี 8 เดือน 11 วัน
ม.นิกร ระโพธิ์

9 ปี 4 เดือน 28 วัน
มิสนิฤมล ขัดธิพงษ์

9 ปี 2 เดือน 28 วัน
มิสณัฎฐภาส์ จันต๊ะวงค์

8 ปี 4 เดือน 27 วัน
มิสนภาวรรณ สุริยน

7 ปี 8 เดือน 27 วัน
มิสคนึงนิตย์ ลังกาวงศ์

7 ปี 7 เดือน 12 วัน
ครูต่างชาติ (จำนวน 24 คน)
ม.Noe Mari V. Espanol

4 ปี 8 เดือน 26 วัน
มิสAudree Samson Tacastacas

3 ปี 8 เดือน 13 วัน
ม.Emmanuel Severo Pahunao

3 ปี 8 เดือน 13 วัน
ม.Timothy William Nelms

3 ปี 8 เดือน 13 วัน
ม.William Jerick Laurente Mambil

2 ปี 8 เดือน 12 วัน
ม.Rey Michael Escalante Quemado

2 ปี 7 เดือน 27 วัน
มิสJane Lira Ocdenaria Angelia

1 ปี 9 เดือน 28 วัน
มิสDaisy Alog Puertas

1 ปี 9 เดือน 14 วัน
มิสHazel Joy Andicoy

1 ปี 8 เดือน 13 วัน
ม.Jemel Ray Tulang

1 ปี 8 เดือน 13 วัน
ม.Nino Daryll Mendoza Bicoy

1 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสRaya Nicole Qubing Quemado

1 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสJoylen Tabobo Mancia

1 ปี 2 เดือน 28 วัน
มิสMary Ceres Brunia

25 ปี 4 เดือน 9 วัน
ม.Bing Li

12 ปี 8 เดือน 27 วัน
มิสPEIMING CHIU

12 ปี 7 เดือน 12 วัน
ม.ROMER MEGUISO

11 ปี 8 เดือน 24 วัน
มิสMary Grace Ramos Pena

10 ปี 7 เดือน 24 วัน
ม.Alfredo Jayme Ballesteros

5 ปี 5 เดือน 28 วัน
มิสPamela Rose Uy

5 ปี 3 เดือน 28 วัน
มิสAgnes Belleza

5 ปี 5 เดือน 28 วัน
มิสDialyn Boglosa

5 ปี 0 เดือน 23 วัน
ม.Rey-Anlloyd Castro Bustillo

4 ปี 8 เดือน 26 วัน
ม.Neil Bryan Gallana Libiano

4 ปี 8 เดือน 8 วัน
ครู (อัตราจ้าง) (จำนวน 12 คน)
มิสเพ็ญพยอม ควินแลน

1 ปี 2 เดือน 28 วัน
มิสอังคณา มณีจักร์

0 ปี 8 เดือน 10 วัน
ม.ณ ภัทร ผ่องศรี

0 ปี 8 เดือน 10 วัน
มิสปิยะมาศ สืบวงศ์ดี

0 ปี 8 เดือน 10 วัน
ม.สุรินทร์ อินจันทร์

0 ปี 8 เดือน 10 วัน
มิสสกาวรัตน์ จุมปาจี๋

0 ปี 8 เดือน 10 วัน
มิสพิชญานิน ปลั่งวัชรินทร์

0 ปี 7 เดือน 13 วัน
มิสณัฐธิดา เพ็ชรวิจิตร

0 ปี 4 เดือน 27 วัน
มิสปาณิสรา เมืองคำบุตร

0 ปี 3 เดือน 27 วัน
มิสสุทธิดา ตันปะละ

0 ปี 1 เดือน 19 วัน
มิสสุรัสวดี จันทร์สา

5 ปี 10 เดือน 1 วัน
ม.มินรา รุ่งเรือง

5 ปี 5 เดือน 26 วัน
บุคลากรทางการศึกษา (อัตราจ้าง) (จำนวน 0 คน)
นักการและพนักงาน (จำนวน 88 คน)
นายสมคิด คมจริง

27 ปี 7 เดือน 27 วัน
นายมิพล วรรณเลิศ

26 ปี 9 เดือน 27 วัน
น.ส.ดอกแก้ว มีสัตย์

27 ปี 7 เดือน 27 วัน
น.ส.จันทร์คำ อ้อมค้อม

26 ปี 9 เดือน 27 วัน
นายยศ ขันสุธรรม

26 ปี 0 เดือน 26 วัน
นายพันธ์คำ จีนบุญมี

26 ปี 0 เดือน 26 วัน
น.ส.ปราจีนา จีนบุญมี

24 ปี 5 เดือน 27 วัน
นายทิน แก้วบุญปั๋น

24 ปี 7 เดือน 27 วัน
น.ส.ศรีนวล ธนันไชย

23 ปี 10 เดือน 27 วัน
น.ส.รุ้งดาว กำดวง

27 ปี 7 เดือน 27 วัน
น.ส.นุชรา กล่ำชัย

24 ปี 7 เดือน 27 วัน
น.ส.เพ็ญ ปันสาร

25 ปี 0 เดือน 26 วัน
น.ส.พัสนี กิ่งนาระ

25 ปี 0 เดือน 26 วัน
น.ส.ชนิดา วรรณเลิศ

25 ปี 0 เดือน 26 วัน
น.ส.รัตนา สายปัญญา

24 ปี 5 เดือน 27 วัน
น.ส.ยุพิน รัตนารักษ์

23 ปี 8 เดือน 11 วัน
น.ส.สุนทรี ธิใจดี

24 ปี 7 เดือน 27 วัน
น.ส.ไพวรรณ์ ปินตายศ

21 ปี 5 เดือน 28 วัน
น.ส.รัตน์ สอทอง

23 ปี 8 เดือน 11 วัน
น.ส.สุมนต์ศรี นวลอ้าย

21 ปี 5 เดือน 28 วัน
น.ส.กนกวรรณ นันทศรี

21 ปี 5 เดือน 28 วัน
น.ส.หฤทัย อินกันยา

21 ปี 5 เดือน 28 วัน
น.ส.ทัศนียา อินตาวงค์

21 ปี 5 เดือน 28 วัน
น.ส.ไพศรี สายปัน

21 ปี 5 เดือน 28 วัน
น.ส.อนงค์ ทาทาน

21 ปี 5 เดือน 28 วัน
น.ส.คำเครือ จันทร์แสง

21 ปี 5 เดือน 28 วัน
น.ส.เสาวลักษณ์ วังแง่

21 ปี 5 เดือน 28 วัน
น.ส.สุภาวดี ขันสุธรรม

21 ปี 5 เดือน 28 วัน
น.ส.ธัณยพัต ทานะเข็ม

21 ปี 5 เดือน 28 วัน
น.ส.นวลจันทร์ เจริญเมือง

21 ปี 5 เดือน 28 วัน
น.ส.บุญรัตน์ เครือปินตา

21 ปี 5 เดือน 28 วัน
นายบุญธรรม ทะปะละ

20 ปี 6 เดือน 28 วัน
น.ส.จำปา ทรายแก้ว

16 ปี 2 เดือน 27 วัน
น.ส.ฉวีวรรณ ทองคำปิน

16 ปี 2 เดือน 27 วัน
นายธันยา ใจน้อย

13 ปี 5 เดือน 20 วัน
น.ส.สุชะฎา ยศตื้อ

13 ปี 5 เดือน 20 วัน
น.ส.ต๋อย ศรีชัยวงค์

13 ปี 1 เดือน 26 วัน
น.ส.ธนิดา เครืออ้าย

12 ปี 8 เดือน 27 วัน
นายนที สุผาครอง

12 ปี 1 เดือน 25 วัน
นายวิศวะ เพ็งสว่าง

12 ปี 1 เดือน 25 วัน
น.ส.ศรีไตร่ จินะวงศ์

12 ปี 1 เดือน 25 วัน
น.ส.รินดา วงศ์ก่ำ

12 ปี 1 เดือน 25 วัน
น.ส.จำนง แก้วทอง

12 ปี 1 เดือน 25 วัน
น.ส.ศุภาวีร์ สุผาครอง

11 ปี 11 เดือน 24 วัน
นายนรินทร์ กาจุม

11 ปี 4 เดือน 27 วัน
น.ส.สิรี บุญสืบ

11 ปี 4 เดือน 27 วัน
น.ส.บาลเย็น คำบุญทา

11 ปี 2 เดือน 27 วัน
น.ส.ศรีสุดา อินต๊ะวัง

11 ปี 2 เดือน 27 วัน
น.ส.สุลัย วงค์อะทะ

11 ปี 0 เดือน 25 วัน
นายอาเดช ฟูคำ

11 ปี 0 เดือน 25 วัน
น.ส.ศิลาวรรณ เครือจักร

10 ปี 7 เดือน 27 วัน
นายจันทร์ดี พึ่งสุข

10 ปี 3 เดือน 21 วัน
น.ส.ถนอมใจ หล้าคำลือ

9 ปี 11 เดือน 5 วัน
น.ส.เตือนใจ เขียวคำ

9 ปี 11 เดือน 5 วัน
น.ส.เพ็ญนภา กุลวิจิตร์รัตน์

9 ปี 9 เดือน 8 วัน
นายวัลลพ มลิวัลย์

9 ปี 4 เดือน 3 วัน
นายสุชาติ คำปิ๋ว

9 ปี 4 เดือน 3 วัน
นายสันต์ภพ ศรจันทร์

9 ปี 4 เดือน 3 วัน
นายพิษณุ วงค์สิงห์แก้ว

9 ปี 1 เดือน 27 วัน
น.ส.ศศิธร ต๊ะสูง

9 ปี 5 เดือน 12 วัน
น.ส.สุดาพร อินปัญญา

8 ปี 5 เดือน 20 วัน
น.ส.ธนพร เสืองามเอี่ยม

8 ปี 8 เดือน 26 วัน
นายวสันต์ เตชะกัน

8 ปี 4 เดือน 27 วัน
น.ส.อลิษา แสนคำ

7 ปี 7 เดือน 27 วัน
น.ส.ทัศนาภรณ์ พุดเฉย

7 ปี 3 เดือน 27 วัน
น.ส.รัชนีกร จันต๊ะวงค์

7 ปี 3 เดือน 27 วัน
น.ส.วรรณตนา ต๊ะเครือ

6 ปี 10 เดือน 27 วัน
น.ส.ขนิษฐา เครือใจวัง

6 ปี 3 เดือน 27 วัน
น.ส.จิรภัทร สอนหลง

6 ปี 1 เดือน 26 วัน
นายณัฐพล ต๊ะสูง

5 ปี 8 เดือน 28 วัน
นายเกษม เครือจักร

5 ปี 4 เดือน 28 วัน
นายเด่นจัตวา เครือปินตา

5 ปี 8 เดือน 28 วัน
น.ส.สมบูรณ์ ทิพย์อักษร

5 ปี 11 เดือน 28 วัน
นายชานนท์ พงฟัง

4 ปี 4 เดือน 27 วัน
นายเฉลิมพล งามล้อม

4 ปี 8 เดือน 19 วัน
น.ส.ศรีจันทร์ หนิ้วแก้ว

4 ปี 3 เดือน 15 วัน
นายสมพงษ์ ศิริศุกร์

5 ปี 0 เดือน 23 วัน
น.ส.กฤษณา เครือปินตา

3 ปี 5 เดือน 18 วัน
นายมานิตย์ สังวริ

2 ปี 5 เดือน 27 วัน
นายพงษ์พันธ์ จันทร์โรจน์

2 ปี 5 เดือน 27 วัน
น.ส.วิภาดา มลิวัลย์

2 ปี 9 เดือน 29 วัน
นายนรากร ตันหราพันธ์

3 ปี 1 เดือน 19 วัน
น.ส.ไพริน โยธาพันธ์

4 ปี 0 เดือน 11 วัน
นายธีรเทพ สาศรี

2 ปี 5 เดือน 27 วัน
น.ส.ภัณฑิรา แซ่จาว

2 ปี 8 เดือน 21 วัน
น.ส.รัตนา มาลาวัยจันทร์

2 ปี 5 เดือน 20 วัน
นายกีฬาเพชร คำเจียก

2 ปี 8 เดือน 12 วัน
นายประเสริฐศักดิ์ เครือพุฒ

1 ปี 2 เดือน 28 วัน
";