ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
ภราดา (จำนวน 3 คน)
ภ.ศุภนันท์ ขันธปรีชา

2 ปี 8 เดือน 29 วัน
ภ.กฤษฎา งามวงศ์

0 ปี 8 เดือน 29 วัน
ภ.พงษ์พัฒน์ หวานเส

0 ปี 8 เดือน 29 วัน
ผู้บริหาร (จำนวน 13 คน)
ม.เกษม กุลชิงชัย

37 ปี 3 เดือน 29 วัน
มิสอารีจิตต์ ขัติครุฑ

28 ปี 7 เดือน 29 วัน
มิสธิดารัตน์ ราชสีห์

3 ปี 6 เดือน 30 วัน
มิสธัญวรัตน์ ชมชื่น

28 ปี 7 เดือน 29 วัน
มิสรัตนาพร ฟองจันทร์งาม

28 ปี 2 เดือน 29 วัน
ม.คมสันต์ รางศรี

27 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสศิริพร ปิยะตระกูล

26 ปี 5 เดือน 15 วัน
มิสไพบูลย์ พานเหล็ก

25 ปี 8 เดือน 15 วัน
มิสกัลยาลักษณ์ สุผาครอง

24 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสเบญจมาภรณ์ สุขสำราญ

24 ปี 3 เดือน 15 วัน
ม.คมสัน ชัยวิลยศ

23 ปี 3 เดือน 29 วัน
ม.สุรพงษ์ เหล่าจันตา

20 ปี 3 เดือน 29 วัน
มิสนัทกุญช์ญาณ์ ตันฏีร์ญาคำ

16 ปี 7 เดือน 20 วัน
ครูระดับปฐมวัย (จำนวน 54 คน)
มิสณัฎฐี แสงภักดี

35 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสโอบอุ้ม บุญเตี่ยม

4 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสธนภรณ์ นินนาทนนท์

3 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสกิตติยา สุขสานนท์

28 ปี 7 เดือน 29 วัน
มิสมาลี บุญมี

28 ปี 7 เดือน 29 วัน
มิสศรทิพย์ คิดอ่าน

28 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสวนิดา สังขรัตน์

28 ปี 7 เดือน 29 วัน
มิสภาริณี อินต๊ะจักร์

27 ปี 8 เดือน 16 วัน
มิสกาญจนา พัวเกียรติสกุล

27 ปี 0 เดือน 8 วัน
มิสสมบูรณ์ ปุญญะอาคม

27 ปี 5 เดือน 15 วัน
มิสวรนุช ทิพย์เนตร

27 ปี 5 เดือน 15 วัน
มิสกิ่งกาญจน์ วงศ์พรม

27 ปี 8 เดือน 15 วัน
มิสสมพร ปินตา

26 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสนิลยา แสงเมือง

26 ปี 5 เดือน 15 วัน
มิสชนาลัย เจริญเยาว์

26 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสภาวิณี หอมจันทร์

27 ปี 6 เดือน 26 วัน
มิสนภาพรรณ เตชะกัน

26 ปี 5 เดือน 15 วัน
มิสสมจิตร กุลชิงชัย

26 ปี 4 เดือน 10 วัน
มิสกัลยา สุวรรณจันทร์

26 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสอรุณี จันทร์กิตติสาร

26 ปี 4 เดือน 10 วัน
มิสรวีวรรณ แสงศิริรัตน์

25 ปี 9 เดือน 29 วัน
มิสสิริกร สุนทรศีลวัตร

25 ปี 9 เดือน 29 วัน
มิสจันทนา โพธิจินดา

25 ปี 7 เดือน 10 วัน
มิสลำดวน ใจกันทา

25 ปี 9 เดือน 14 วัน
มิสสมจิต เจริญสุข

25 ปี 8 เดือน 15 วัน
มิสนิรัญ สิทธิ

25 ปี 7 เดือน 10 วัน
มิสผ่องศรี โพธิ์แพง

25 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสมยุรีย์ โพธิ์แพง

24 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสเทพมณี เครือเทพ

24 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสวัชรี ไฝเขียว

24 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสนันทอง เรืองยศ

24 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสเพียงจันทร์ กุณดอย

24 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสจิราภรณ์ มาเอ้ย

24 ปี 5 เดือน 12 วัน
มิสวัจนันท์ พวงเงิน

23 ปี 8 เดือน 17 วัน
มิสชฎาพร ปริยะ

23 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสปราณี กองดิน

23 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสหนึ่งนุช นิ่มเชียง

22 ปี 4 เดือน 29 วัน
มิสปาริชาติ วังชา

22 ปี 8 เดือน 11 วัน
มิสวิสา วงศ์ประเสริฐ

22 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสขวัญดาว ถิ่นสุข

20 ปี 8 เดือน 16 วัน
มิสสุกัญญา พวงพันธุ์

16 ปี 7 เดือน 29 วัน
มิสชนิตา องค์สวัสดิ์

17 ปี 1 เดือน 21 วัน
มิสสุพัตรา แหสกุล

16 ปี 3 เดือน 6 วัน
มิสเทพวลี อภิวงศ์

15 ปี 3 เดือน 28 วัน
มิสบุษยมาศ กันภัย

13 ปี 7 เดือน 28 วัน
มิสพรพรรณ เทพอุด

12 ปี 10 เดือน 0 วัน
มิสกัญญา อุ่นผูก

7 ปี 8 เดือน 29 วัน
มิสรุ่งอรุณ กัญญะคำ

11 ปี 3 เดือน 29 วัน
ม.ศักดิ์นรินทร์ ส่งศรี

10 ปี 10 เดือน 5 วัน
มิสวรรณิกา เหล่าวัฒนพงศ์

10 ปี 10 เดือน 5 วัน
มิสเบญจวรรณ กันยะมี

10 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสศิริพร ท้าวคำ

10 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสสุรัสวดี จันทร์สา

6 ปี 10 เดือน 2 วัน
มิสจิตฐิลักษณ์ ราโชมาศ

5 ปี 9 เดือน 4 วัน
ครูระดับประถมศึกษา (จำนวน 70 คน)
มิสรุ่งทิวา ณ ลำปาง

35 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสจิตรมณี ใจยา

31 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสนุจรินทร์ สุทธินนท์

31 ปี 5 เดือน 0 วัน
มิสทัศนีย์ จากทัพเนตร

30 ปี 5 เดือน 29 วัน
มิสจุรีรัตน์ สุรินทร์อุด

29 ปี 2 เดือน 19 วัน
ม.สุวิทย์ ห่อเหวียง

28 ปี 7 เดือน 29 วัน
ม.ธีรศักดิ์ อินต๊ะเรือน

4 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสเบญจพร สิงหฤกษ์

4 ปี 4 เดือน 29 วัน
ม.อรรณพ หน่อใหม่

4 ปี 8 เดือน 24 วัน
มิสณัฐกานต์ วงค์วรรณ

4 ปี 8 เดือน 18 วัน
มิสสกุลรัตน์ สุคัมภีร์

4 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสภาวันตี คำนนท์

3 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสวิสุนีย์ เปี้ยปลูก

3 ปี 3 เดือน 29 วัน
มิสเพ็ญพยอม ควินแลน

2 ปี 2 เดือน 29 วัน
มิสปิยะมาศ สืบวงศ์ดี

1 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสสกาวรัตน์ จุมปาจี๋

1 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสนวพร ฉันทะ

28 ปี 0 เดือน 15 วัน
มิสดวงรัตน์ อินทร์ใจเอื้อ

28 ปี 2 เดือน 15 วัน
มิสอรวรรณ สิริสุขะ

28 ปี 2 เดือน 14 วัน
มิสทัศนีย์ สิทธิวงค์

28 ปี 4 เดือน 15 วัน
มิสนิศากร กังสดาลสุวรรณ

27 ปี 5 เดือน 15 วัน
มิสทิพยวรรณ อยู่เพ็ชร์

27 ปี 5 เดือน 15 วัน
ม.ไพบูลย์ วงศ์ฮาด

26 ปี 5 เดือน 15 วัน
ม.วรพชร แก้วกุน

26 ปี 5 เดือน 15 วัน
มิสมยุรี ธิแก้ว

26 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสฌาณิกา ธิวงศ์เงิน

26 ปี 9 เดือน 27 วัน
ม.สุรชัย คำบุญลือ

26 ปี 5 เดือน 15 วัน
มิสสุรินทร์ ทาไชยวงค์

26 ปี 5 เดือน 15 วัน
มิสสมคิด มะโนคำ

26 ปี 8 เดือน 15 วัน
มิสวันเพ็ญ ท่นไชย

25 ปี 8 เดือน 20 วัน
มิสรุ่งนภา จำอินทร์

25 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสภรภัทร เลิศธนธร

25 ปี 5 เดือน 12 วัน
มิสสายรุ้ง ฝั้นเต็ม

25 ปี 0 เดือน 1 วัน
มิสโซระญา ประดิษฐ์พจน์

24 ปี 6 เดือน 30 วัน
มิสจันทนา พงษ์สุวรรณ

24 ปี 8 เดือน 20 วัน
มิสจินตนา เพ็ชรไทย

24 ปี 6 เดือน 30 วัน
มิสสุดาภรณ์ ขัดธิพงษ์

24 ปี 5 เดือน 29 วัน
มิสสุพัตรา มาลัย

24 ปี 8 เดือน 29 วัน
มิสวารุณี ญานิวงค์

24 ปี 8 เดือน 29 วัน
มิสภิชญาภา เสมอพิทักษ์

2 ปี 10 เดือน 29 วัน
มิสมณฑกานต์ วงศ์สุวรรณ

22 ปี 7 เดือน 29 วัน
มิสมณีภรณ์ ใจละออ

23 ปี 9 เดือน 29 วัน
ม.พลชญาสิทธิ์ อกผาย

23 ปี 8 เดือน 14 วัน
ม.มานะ ตายะสืบ

24 ปี 9 เดือน 20 วัน
ม.มานพ พึ่งสำเภา

22 ปี 4 เดือน 29 วัน
มิสนงคราญ แก้ววิเศษ

17 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสอรพินทร์ ป้อสาย

11 ปี 9 เดือน 29 วัน
มิสชนัญชิดา นึกเร็ว

11 ปี 4 เดือน 29 วัน
มิสนัทภร มัทการ

12 ปี 6 เดือน 18 วัน
มิสกุลชฎา จันเตือม

10 ปี 3 เดือน 29 วัน
มิสพนิดา ญานะ

11 ปี 5 เดือน 29 วัน
มิสศิรินิภา เคนแคน

10 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสพิราวรรณ ณ ลำปาง

10 ปี 8 เดือน 14 วัน
ม.สง่า อินลวง

10 ปี 8 เดือน 14 วัน
ม.เทพภวิษณุ์ เครือสุวรรณ

8 ปี 10 เดือน 29 วัน
มิสจิราภรณ์ เจริญจันทร์พร

9 ปี 9 เดือน 13 วัน
ม.อำนาจ เทสินทโชติ

9 ปี 0 เดือน 26 วัน
ม.ธนภัทร อนันท์ตระกูล

8 ปี 8 เดือน 14 วัน
ม.นิพล เรือนสุข

7 ปี 5 เดือน 29 วัน
ม.พีระเดช กลยนีย์

7 ปี 10 เดือน 0 วัน
มิสทิพย์วรรณ หลีแก้วสาย

7 ปี 4 เดือน 29 วัน
มิสงามขวัญ พรมคำ

6 ปี 3 เดือน 29 วัน
ม.ธรรมชาติ บุญยู่ฮง

5 ปี 9 เดือน 4 วัน
ม.สันติมรรค อินต๊ะสงค์

4 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสณฐอร หาญธนบูรณ์

6 ปี 10 เดือน 0 วัน
ม.ชิตาณุพงศ์ สายวงค์ปัญญา

5 ปี 9 เดือน 4 วัน
มิสณิชา บุญอนันต์

6 ปี 3 เดือน 4 วัน
มิสอนามิกา ฟูเต็มวงค์

5 ปี 10 เดือน 11 วัน
มิสรัตนาภรณ์ ยะอินทร์

5 ปี 10 เดือน 16 วัน
ม.อรรถพล ชื่นกุล

5 ปี 9 เดือน 15 วัน
ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (จำนวน 25 คน)
ม.วรุณ บุญยู่ฮง

35 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสหทัยกาญจน์ จันทร์ศักดิ์

4 ปี 4 เดือน 29 วัน
มิสเพ็ชรรัตน์ น้อยหล่อง

28 ปี 7 เดือน 29 วัน
มิสรมย์ชลี บุญกิตติกา

2 ปี 8 เดือน 17 วัน
ม.สำราญ จินาปุก

27 ปี 7 เดือน 13 วัน
มิสภารุจา ใจแก้วแดง

26 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสอัจฉรา อรรถาเวช

28 ปี 7 เดือน 29 วัน
ม.สมศักดิ์ อูปทอง

24 ปี 5 เดือน 29 วัน
ม.จักรพันธ์ ลีลายุทธ

23 ปี 4 เดือน 23 วัน
มิสอภิวรรณ ลูนละวัน

23 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสปณิธิ จินดาธรรม

23 ปี 7 เดือน 29 วัน
มิสเชาวลี เหล่าดา

22 ปี 4 เดือน 29 วัน
มิสเกศิณี กังวาฬ

16 ปี 3 เดือน 27 วัน
มิสสุธาทิพย์ สินเปียง

15 ปี 7 เดือน 29 วัน
มิสเพียงใจ วงค์ใหม่

14 ปี 4 เดือน 27 วัน
ม.ปฏิธาน วรรณกูล

14 ปี 8 เดือน 1 วัน
มิสปาริฉัตร โพธิ์คำ

11 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสพชรพร ใจดี

11 ปี 3 เดือน 1 วัน
มิสพัชรี อาษาวงศ์

10 ปี 7 เดือน 29 วัน
ม.อนิรุจน์ ระวังกาย

10 ปี 3 เดือน 4 วัน
มิสนิตยา ตันเรือน

10 ปี 3 เดือน 7 วัน
มิสรตมา มาลากรอง

10 ปี 3 เดือน 4 วัน
มิสมยุรี ฟักเขียว

9 ปี 4 เดือน 29 วัน
มิสนฤมล เล็กศรี

9 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสพัชรินทร์ อินสมทอง

5 ปี 9 เดือน 29 วัน
ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (จำนวน 26 คน)
ม.ณัฐพล สายวงศ์ปัญญา

4 ปี 4 เดือน 29 วัน
มิสวรันยา สุคำ

4 ปี 3 เดือน 3 วัน
ม.พงศธร คำกอนแก้ว

3 ปี 11 เดือน 9 วัน
ม.ศุภเสฎฐ์ ตาอินทร

2 ปี 11 เดือน 27 วัน
มิสสุพรรณา สังข์ทอง

2 ปี 8 เดือน 17 วัน
มิสอังคณา มณีจักร์

1 ปี 8 เดือน 12 วัน
ม.สุรินทร์ อินจันทร์

1 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสกาญจนา สุพรรณคง

28 ปี 7 เดือน 29 วัน
ม.สุรพล น้อยหล่อง

27 ปี 0 เดือน 8 วัน
มิสวันเพ็ญ บุญยรัตน์

26 ปี 1 เดือน 9 วัน
มิสอัญชลี จินาปุก

25 ปี 7 เดือน 20 วัน
ม.กิตติทัช สืบธรรมกูร

24 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสนพวรรณ์ เฉลิมสุข

21 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสอัญญารัตน์ อดุลย์รัตนนุกุล

20 ปี 3 เดือน 25 วัน
มิสนงเยาว์ ขัดสี

17 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสกาญจนา อินกาวี

16 ปี 3 เดือน 27 วัน
มิสณัฎฐวดี ดวงใจ

12 ปี 7 เดือน 22 วัน
มิสนันทภัค พรมแก้วงาม

11 ปี 4 เดือน 29 วัน
มิสกฤตพร มลสุ

9 ปี 2 เดือน 29 วัน
มิสศรัญญา วังมูล

9 ปี 2 เดือน 29 วัน
มิสพิกุลแก้ว แสงภักดี

8 ปี 10 เดือน 29 วัน
มิสเมยาวดี สมนา

8 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสศุภมาส คำท้าว

8 ปี 4 เดือน 29 วัน
มิสพฤษรักษ์ แสนคำ

5 ปี 8 เดือน 14 วัน
ม.ตวงสิทธิ์ ชัยยานนท์

5 ปี 9 เดือน 4 วัน
ม.วรพล พุทธสอน

5 ปี 9 เดือน 4 วัน
บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 51 คน)
มิสลัคณา บุญกัณฑ์

35 ปี 8 เดือน 19 วัน
มิสรุ่งรวี มูลฟู

35 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสจันทร์จีรา พรึงลำภู

31 ปี 7 เดือน 29 วัน
มิสวราวรรณ์ วัฒนะนิรันดร์

29 ปี 3 เดือน 29 วัน
มิสฐิติญา สิ่งที่สุข

29 ปี 3 เดือน 29 วัน
มิสดวงแข วีระน้อย

29 ปี 2 เดือน 21 วัน
มิสเพ็ญพิมล คำบุญเรือง

29 ปี 2 เดือน 19 วัน
มิสวราภรณ์ เสาร์แปงคำ

4 ปี 8 เดือน 28 วัน
ม.กันต์บดี สีนวล

4 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสภวินตรา เจริญเวช

3 ปี 4 เดือน 29 วัน
มิสสมนึก หนสมสุข

28 ปี 8 เดือน 27 วัน
มิสคนึงนิจ แก้วกิติ

28 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสกัลยารัตน์ สูงติวงค์

28 ปี 2 เดือน 29 วัน
มิสจันทร์ฉาย มาปลูก

28 ปี 0 เดือน 15 วัน
ม.ทวี ยี่เผติ๊บ

29 ปี 0 เดือน 26 วัน
มิสสุจินดา เหมือนแท้

26 ปี 5 เดือน 15 วัน
มิสโศรยา เลือกหา

27 ปี 0 เดือน 8 วัน
มิสดวงเดือน เกษม

26 ปี 5 เดือน 15 วัน
มิสอุไร ทะแยแก้ว

26 ปี 2 เดือน 29 วัน
มิสศุจินธร วงศ์ชุมภู

26 ปี 2 เดือน 29 วัน
มิสสมฤทัย ห่อเหวียง

25 ปี 0 เดือน 1 วัน
ม.วิชิต สุทธินนท์

24 ปี 7 เดือน 14 วัน
มิสรวีวรรณ ไชยเมือง

24 ปี 8 เดือน 29 วัน
มิสกัญญา เจียมวิจักษณ์

24 ปี 8 เดือน 18 วัน
มิสนงนุช หาดทราย

23 ปี 11 เดือน 26 วัน
มิสพัชรินทร์ จงใจ

25 ปี 1 เดือน 12 วัน
มิสประทุม ดวงศิริ

23 ปี 4 เดือน 23 วัน
มิสรวีวรรณ ลีลายุทธ

23 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสรุ้งดาว แสนทอน

23 ปี 8 เดือน 29 วัน
มิสดารณี ศรีสุข

23 ปี 2 เดือน 11 วัน
ม.นิรันดร์ ศรีสุข

23 ปี 2 เดือน 11 วัน
มิสศิรินธร มาชัยวงค์

22 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสรจนา ปีบ้านใหม่

22 ปี 7 เดือน 29 วัน
มิสนิศารัตน์ อกผาย

21 ปี 2 เดือน 29 วัน
มิสมีนา ชินากร

20 ปี 11 เดือน 27 วัน
มิสชุตินันท์ บุญสิริเสริม

20 ปี 11 เดือน 27 วัน
ม.กฤษณ์ เข็มพรหมมา

17 ปี 6 เดือน 30 วัน
มิสพัทธนันท์ ใจเด็ด

22 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสกรรณิการ์ ธรรมจินดา

15 ปี 5 เดือน 15 วัน
ม.สมบัติ จรูญพันธ์

13 ปี 1 เดือน 27 วัน
ม.กนกกร เกตทอง

13 ปี 1 เดือน 27 วัน
ม.ณรงค์ ตาปิ๊ก

13 ปี 4 เดือน 29 วัน
มิสพิกุล วังอินต๊ะ

11 ปี 4 เดือน 29 วัน
ม.เอกสิทธิ์ หมื่นมะโน

10 ปี 6 เดือน 30 วัน
มิสวันเพ็ญ ทิพย์มณี

10 ปี 10 เดือน 29 วัน
มิสวราภรณ์ ชุ่มแก้ว

10 ปี 8 เดือน 12 วัน
ม.นิกร ระโพธิ์

10 ปี 4 เดือน 29 วัน
มิสนิฤมล ขัดธิพงษ์

10 ปี 2 เดือน 29 วัน
มิสณัฎฐภาส์ จันต๊ะวงค์

9 ปี 4 เดือน 29 วัน
มิสนภาวรรณ สุริยน

8 ปี 8 เดือน 29 วัน
มิสคนึงนิตย์ ลังกาวงศ์

8 ปี 7 เดือน 14 วัน
ครูต่างชาติ (จำนวน 34 คน)
ม.Noe Mari V. Espanol

5 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสAudree Samson Tacastacas

4 ปี 8 เดือน 15 วัน
ม.Emmanuel Severo Pahunao

4 ปี 8 เดือน 15 วัน
ม.Timothy William Nelms

4 ปี 8 เดือน 15 วัน
ม.William Jerick Laurente Mambil

3 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสJane Lira Ocdenaria Angelia

2 ปี 9 เดือน 29 วัน
มิสDaisy Alog Puertas

2 ปี 9 เดือน 15 วัน
มิสMaye Marisse Rendon

0 ปี 7 เดือน 29 วัน
มิสHazel Joy Andicoy

2 ปี 8 เดือน 14 วัน
ม.Jemel Ray Tulang

2 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสLovely Zyrra Monedera Gatila

0 ปี 11 เดือน 11 วัน
ม.Nino Daryll Mendoza Bicoy

2 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสJoylen Tabobo Mancia

2 ปี 2 เดือน 29 วัน
ม.Quinn Michael Barbeau

0 ปี 8 เดือน 29 วัน
มิสJirahlyn Candido Buslon

0 ปี 8 เดือน 29 วัน
มิสJerelyn Llave Aguirre

0 ปี 8 เดือน 29 วัน
ม.Alfonso Gapac Parungao

0 ปี 5 เดือน 29 วัน
ม.Kevin Imatong Baniqued

0 ปี 5 เดือน 29 วัน
ม.Raymond Ligan Lambos

0 ปี 3 เดือน 12 วัน
มิสNina Khryss Ariquez

0 ปี 3 เดือน 29 วัน
มิสFlordeliza Valenzuela Flores

-
มิสCleo Rose Debil Jondonero

0 ปี 1 เดือน 1 วัน
ม.Jhon Roy Abellar Estopil

0 ปี 1 เดือน 27 วัน
มิสMary Ceres Brunia

26 ปี 4 เดือน 10 วัน
ม.Bing Li

13 ปี 8 เดือน 29 วัน
มิสPEIMING CHIU

13 ปี 7 เดือน 14 วัน
ม.ROMER MEGUISO

12 ปี 8 เดือน 26 วัน
มิสMary Grace Ramos Pena

11 ปี 7 เดือน 26 วัน
ม.Alfredo Jayme Ballesteros

6 ปี 5 เดือน 29 วัน
มิสPamela Rose Uy

6 ปี 3 เดือน 29 วัน
มิสAgnes Belleza

6 ปี 5 เดือน 29 วัน
มิสDialyn De Leon Boglosa

6 ปี 0 เดือน 25 วัน
ม.Rey-Anlloyd Castro Bustillo

5 ปี 8 เดือน 28 วัน
ม.Neil Bryan Gallana Libiano

5 ปี 8 เดือน 10 วัน
ครู (อัตราจ้าง) (จำนวน 8 คน)
มิสณัฐธิดา เพ็ชรวิจิตร

1 ปี 4 เดือน 29 วัน
มิสปาณิสรา เมืองคำบุตร

1 ปี 3 เดือน 29 วัน
มิสสุทธิดา ตันปะละ

1 ปี 1 เดือน 21 วัน
มิสศิริลักษณ์ ม่วงตาด

0 ปี 8 เดือน 29 วัน
ม.ธนวัฒน์ ใจกันทา

0 ปี 7 เดือน 29 วัน
ม.พัธรนนก์ ชัยเมืองมูล

0 ปี 7 เดือน 29 วัน
มิสพิมพ์ผกา คำโท๊ะ

0 ปี 7 เดือน 21 วัน
ม.ศุภกร อิทธิสุนทร

0 ปี 6 เดือน 26 วัน
บุคลากรทางการศึกษา (อัตราจ้าง) (จำนวน 5 คน)
มิสพัชรนันท์ วงศ์แก้วมูล

0 ปี 8 เดือน 6 วัน
มิสณัฐธิดา แลใจ

0 ปี 7 เดือน 29 วัน
มิสจุฬารัตน์ หนุ่มเปียง

0 ปี 7 เดือน 29 วัน
มิสชฎาวรรณ ชัยน่าน

0 ปี 0 เดือน 11 วัน
ม.มินรา รุ่งเรือง

6 ปี 5 เดือน 27 วัน
นักการและพนักงาน (จำนวน 81 คน)
นายสมคิด คมจริง

28 ปี 7 เดือน 29 วัน
นายมิพล วรรณเลิศ

27 ปี 9 เดือน 29 วัน
น.ส.จันทร์คำ อ้อมค้อม

27 ปี 9 เดือน 29 วัน
นายยศ ขันสุธรรม

27 ปี 0 เดือน 27 วัน
นายพันธ์คำ จีนบุญมี

27 ปี 0 เดือน 27 วัน
น.ส.ปราจีนา จีนบุญมี

25 ปี 5 เดือน 29 วัน
นายทิน แก้วบุญปั๋น

25 ปี 7 เดือน 29 วัน
น.ส.ศรีนวล ธนันไชย

24 ปี 10 เดือน 29 วัน
น.ส.นุชรา กล่ำชัย

25 ปี 7 เดือน 29 วัน
น.ส.เพ็ญ ปันสาร

26 ปี 0 เดือน 28 วัน
น.ส.ชนิดา วรรณเลิศ

26 ปี 0 เดือน 28 วัน
น.ส.รัตนา สายปัญญา

25 ปี 5 เดือน 29 วัน
น.ส.ยุพิน รัตนารักษ์

24 ปี 8 เดือน 13 วัน
น.ส.สุนทรี ธิใจดี

25 ปี 7 เดือน 29 วัน
น.ส.ไพวรรณ์ ปินตายศ

22 ปี 5 เดือน 29 วัน
น.ส.รัตน์ สอทอง

24 ปี 8 เดือน 13 วัน
น.ส.สุมนต์ศรี นวลอ้าย

22 ปี 5 เดือน 29 วัน
น.ส.กนกวรรณ นันทศรี

22 ปี 5 เดือน 29 วัน
น.ส.ทัศนียา อินตาวงค์

22 ปี 5 เดือน 29 วัน
น.ส.ไพศรี สายปัน

22 ปี 5 เดือน 29 วัน
น.ส.อนงค์ ทาทาน

22 ปี 5 เดือน 29 วัน
น.ส.คำเครือ จันทร์แสง

22 ปี 5 เดือน 29 วัน
น.ส.สุภาวดี ขันสุธรรม

22 ปี 5 เดือน 29 วัน
น.ส.ธัณยพัต ทานะเข็ม

22 ปี 5 เดือน 29 วัน
น.ส.นวลจันทร์ เจริญเมือง

22 ปี 5 เดือน 29 วัน
น.ส.บุญรัตน์ เครือปินตา

22 ปี 5 เดือน 29 วัน
นายบุญธรรม ทะปะละ

21 ปี 6 เดือน 30 วัน
น.ส.จำปา ทรายแก้ว

17 ปี 2 เดือน 29 วัน
น.ส.ฉวีวรรณ ทองคำปิน

17 ปี 2 เดือน 29 วัน
นายธันยา ใจน้อย

14 ปี 5 เดือน 21 วัน
น.ส.สุชะฎา ยศตื้อ

14 ปี 5 เดือน 21 วัน
น.ส.ต๋อย ศรีชัยวงค์

14 ปี 1 เดือน 28 วัน
น.ส.ธนิดา เครืออ้าย

13 ปี 8 เดือน 29 วัน
นายนที สุผาครอง

13 ปี 1 เดือน 27 วัน
นายวิศวะ เพ็งสว่าง

13 ปี 1 เดือน 27 วัน
น.ส.ศรีไตร่ จินะวงศ์

13 ปี 1 เดือน 27 วัน
น.ส.รินดา วงศ์ก่ำ

13 ปี 1 เดือน 27 วัน
น.ส.จำนง แก้วทอง

13 ปี 1 เดือน 27 วัน
น.ส.ศุภาวีร์ สุผาครอง

12 ปี 11 เดือน 26 วัน
นายนรินทร์ กาจุม

12 ปี 4 เดือน 29 วัน
น.ส.สิรี บุญสืบ

12 ปี 4 เดือน 29 วัน
น.ส.บาลเย็น คำบุญทา

12 ปี 2 เดือน 29 วัน
น.ส.ศรีสุดา อินต๊ะวัง

12 ปี 2 เดือน 29 วัน
น.ส.สุลัย วงค์อะทะ

12 ปี 0 เดือน 27 วัน
นายอาเดช ฟูคำ

12 ปี 0 เดือน 27 วัน
น.ส.ศิลาวรรณ เครือจักร

11 ปี 7 เดือน 29 วัน
นายจันทร์ดี พึ่งสุข

11 ปี 3 เดือน 23 วัน
น.ส.ถนอมใจ หล้าคำลือ

10 ปี 11 เดือน 6 วัน
น.ส.เตือนใจ เขียวคำ

10 ปี 11 เดือน 6 วัน
นายวัลลพ มลิวัลย์

10 ปี 4 เดือน 4 วัน
นายสุชาติ คำปิ๋ว

10 ปี 4 เดือน 4 วัน
นายสันต์ภพ ศรจันทร์

10 ปี 4 เดือน 4 วัน
นายพิษณุ วงค์สิงห์แก้ว

10 ปี 2 เดือน 0 วัน
น.ส.ศศิธร ต๊ะสูง

10 ปี 5 เดือน 13 วัน
น.ส.สุดาพร อินปัญญา

9 ปี 5 เดือน 22 วัน
น.ส.ธนพร เสืองามเอี่ยม

9 ปี 8 เดือน 28 วัน
นายวสันต์ เตชะกัน

9 ปี 4 เดือน 29 วัน
น.ส.อลิษา แสนคำ

8 ปี 7 เดือน 29 วัน
น.ส.ทัศนาภรณ์ พุดเฉย

8 ปี 3 เดือน 29 วัน
น.ส.รัชนีกร จันต๊ะวงค์

8 ปี 3 เดือน 29 วัน
น.ส.วรรณตนา ต๊ะเครือ

7 ปี 10 เดือน 29 วัน
น.ส.ขนิษฐา เครือใจวัง

7 ปี 3 เดือน 29 วัน
น.ส.จิรภัทร สอนหลง

7 ปี 1 เดือน 27 วัน
นายเกษม เครือจักร

6 ปี 4 เดือน 29 วัน
นายเด่นจัตวา เครือปินตา

6 ปี 8 เดือน 29 วัน
น.ส.สมบูรณ์ ทิพย์อักษร

6 ปี 11 เดือน 29 วัน
นายชานนท์ พงฟัง

5 ปี 4 เดือน 29 วัน
นายเฉลิมพล งามล้อม

5 ปี 8 เดือน 21 วัน
น.ส.ศรีจันทร์ หนิ้วแก้ว

5 ปี 3 เดือน 17 วัน
นายสมพงษ์ ศิริศุกร์

6 ปี 0 เดือน 25 วัน
น.ส.กฤษณา เครือปินตา

4 ปี 5 เดือน 20 วัน
นายมานิตย์ สังวริ

3 ปี 5 เดือน 29 วัน
นายพงษ์พันธ์ จันทร์โรจน์

3 ปี 5 เดือน 29 วัน
น.ส.วิภาดา มลิวัลย์

3 ปี 10 เดือน 0 วัน
นายนรากร ตันหราพันธ์

4 ปี 1 เดือน 21 วัน
น.ส.ไพริน โยธาพันธ์

5 ปี 0 เดือน 13 วัน
นายธีรเทพ สาศรี

3 ปี 5 เดือน 29 วัน
น.ส.ภัณฑิรา แซ่จาว

3 ปี 8 เดือน 23 วัน
น.ส.รัตนา มาลาวัยจันทร์

3 ปี 5 เดือน 22 วัน
นายกีฬาเพชร คำเจียก

3 ปี 8 เดือน 14 วัน
นายประเสริฐศักดิ์ เครือพุฒ

2 ปี 2 เดือน 29 วัน
";