ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
ภราดา (จำนวน 3 คน)
ภ.ศุภนันท์ ขันธปรีชา

2 ปี 5 เดือน 17 วัน
ภ.กฤษฎา งามวงศ์

0 ปี 5 เดือน 17 วัน
ภ.พงษ์พัฒน์ หวานเส

0 ปี 5 เดือน 17 วัน
ผู้บริหาร (จำนวน 13 คน)
ม.เกษม กุลชิงชัย

37 ปี 0 เดือน 15 วัน
มิสอารีจิตต์ ขัติครุฑ

28 ปี 4 เดือน 17 วัน
มิสธิดารัตน์ ราชสีห์

3 ปี 3 เดือน 17 วัน
มิสธัญวรัตน์ ชมชื่น

28 ปี 4 เดือน 17 วัน
มิสรัตนาพร ฟองจันทร์งาม

27 ปี 11 เดือน 15 วัน
ม.คมสันต์ รางศรี

27 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสศิริพร ปิยะตระกูล

26 ปี 2 เดือน 3 วัน
มิสไพบูลย์ พานเหล็ก

25 ปี 5 เดือน 3 วัน
มิสกัลยาลักษณ์ สุผาครอง

24 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสเบญจมาภรณ์ สุขสำราญ

24 ปี 0 เดือน 1 วัน
ม.คมสัน ชัยวิลยศ

23 ปี 0 เดือน 15 วัน
ม.สุรพงษ์ เหล่าจันตา

20 ปี 0 เดือน 15 วัน
มิสนัทกุญช์ญาณ์ ตันฏีร์ญาคำ

16 ปี 4 เดือน 8 วัน
ครูระดับปฐมวัย (จำนวน 54 คน)
มิสณัฎฐี แสงภักดี

35 ปี 5 เดือน 1 วัน
มิสโอบอุ้ม บุญเตี่ยม

4 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสธนภรณ์ นินนาทนนท์

3 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสกิตติยา สุขสานนท์

28 ปี 4 เดือน 17 วัน
มิสมาลี บุญมี

28 ปี 4 เดือน 17 วัน
มิสศรทิพย์ คิดอ่าน

28 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสวนิดา สังขรัตน์

28 ปี 4 เดือน 17 วัน
มิสภาริณี อินต๊ะจักร์

27 ปี 5 เดือน 4 วัน
มิสกาญจนา พัวเกียรติสกุล

26 ปี 8 เดือน 26 วัน
มิสสมบูรณ์ ปุญญะอาคม

27 ปี 2 เดือน 3 วัน
มิสวรนุช ทิพย์เนตร

27 ปี 2 เดือน 3 วัน
มิสกิ่งกาญจน์ วงศ์พรม

27 ปี 5 เดือน 3 วัน
มิสสมพร ปินตา

26 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสนิลยา แสงเมือง

26 ปี 2 เดือน 3 วัน
มิสชนาลัย เจริญเยาว์

26 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสภาวิณี หอมจันทร์

27 ปี 3 เดือน 13 วัน
มิสนภาพรรณ เตชะกัน

26 ปี 2 เดือน 3 วัน
มิสสมจิตร กุลชิงชัย

26 ปี 0 เดือน 27 วัน
มิสกัลยา สุวรรณจันทร์

26 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสอรุณี จันทร์กิตติสาร

26 ปี 0 เดือน 27 วัน
มิสรวีวรรณ แสงศิริรัตน์

25 ปี 6 เดือน 17 วัน
มิสสิริกร สุนทรศีลวัตร

25 ปี 6 เดือน 17 วัน
มิสจันทนา โพธิจินดา

25 ปี 3 เดือน 28 วัน
มิสลำดวน ใจกันทา

25 ปี 6 เดือน 2 วัน
มิสสมจิต เจริญสุข

25 ปี 5 เดือน 3 วัน
มิสนิรัญ สิทธิ

25 ปี 3 เดือน 28 วัน
มิสผ่องศรี โพธิ์แพง

25 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสมยุรีย์ โพธิ์แพง

24 ปี 5 เดือน 1 วัน
มิสเทพมณี เครือเทพ

24 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสวัชรี ไฝเขียว

24 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสนันทอง เรืองยศ

24 ปี 5 เดือน 10 วัน
มิสเพียงจันทร์ กุณดอย

24 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสจิราภรณ์ มาเอ้ย

24 ปี 2 เดือน 0 วัน
มิสวัจนันท์ พวงเงิน

23 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสชฎาพร ปริยะ

22 ปี 4 เดือน 17 วัน
มิสปราณี กองดิน

23 ปี 5 เดือน 1 วัน
มิสหนึ่งนุช นิ่มเชียง

22 ปี 1 เดือน 15 วัน
มิสปาริชาติ วังชา

22 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสวิสา วงศ์ประเสริฐ

22 ปี 5 เดือน 1 วัน
มิสขวัญดาว ถิ่นสุข

20 ปี 5 เดือน 4 วัน
มิสสุกัญญา พวงพันธุ์

16 ปี 4 เดือน 17 วัน
มิสชนิตา องค์สวัสดิ์

16 ปี 10 เดือน 9 วัน
มิสสุพัตรา แหสกุล

15 ปี 11 เดือน 23 วัน
มิสเทพวลี อภิวงศ์

15 ปี 0 เดือน 14 วัน
มิสบุษยมาศ กันภัย

13 ปี 4 เดือน 16 วัน
มิสพรพรรณ เทพอุด

12 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสกัญญา อุ่นผูก

7 ปี 5 เดือน 17 วัน
มิสรุ่งอรุณ กัญญะคำ

11 ปี 0 เดือน 15 วัน
ม.ศักดิ์นรินทร์ ส่งศรี

10 ปี 6 เดือน 24 วัน
มิสวรรณิกา เหล่าวัฒนพงศ์

10 ปี 6 เดือน 24 วัน
มิสเบญจวรรณ กันยะมี

10 ปี 5 เดือน 0 วัน
มิสศิริพร ท้าวคำ

10 ปี 5 เดือน 0 วัน
มิสสุรัสวดี จันทร์สา

6 ปี 6 เดือน 21 วัน
มิสจิตฐิลักษณ์ ราโชมาศ

5 ปี 5 เดือน 22 วัน
ครูระดับประถมศึกษา (จำนวน 67 คน)
มิสรุ่งทิวา ณ ลำปาง

35 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสจิตรมณี ใจยา

31 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสนุจรินทร์ สุทธินนท์

31 ปี 1 เดือน 16 วัน
มิสทัศนีย์ จากทัพเนตร

30 ปี 2 เดือน 17 วัน
มิสจุรีรัตน์ สุรินทร์อุด

28 ปี 11 เดือน 5 วัน
ม.สุวิทย์ ห่อเหวียง

28 ปี 4 เดือน 17 วัน
ม.ธีรศักดิ์ อินต๊ะเรือน

4 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสเบญจพร สิงหฤกษ์

4 ปี 1 เดือน 14 วัน
ม.อรรณพ หน่อใหม่

4 ปี 5 เดือน 12 วัน
มิสณัฐกานต์ วงค์วรรณ

4 ปี 5 เดือน 6 วัน
มิสสกุลรัตน์ สุคัมภีร์

4 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสภาวันตี คำนนท์

3 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสวิสุนีย์ เปี้ยปลูก

3 ปี 0 เดือน 15 วัน
มิสนวพร ฉันทะ

27 ปี 9 เดือน 3 วัน
มิสดวงรัตน์ อินทร์ใจเอื้อ

27 ปี 11 เดือน 1 วัน
มิสอรวรรณ สิริสุขะ

27 ปี 11 เดือน 0 วัน
มิสทัศนีย์ สิทธิวงค์

28 ปี 1 เดือน 0 วัน
มิสนิศากร กังสดาลสุวรรณ

27 ปี 2 เดือน 3 วัน
มิสทิพยวรรณ อยู่เพ็ชร์

27 ปี 2 เดือน 3 วัน
ม.ไพบูลย์ วงศ์ฮาด

26 ปี 2 เดือน 3 วัน
ม.วรพชร แก้วกุน

26 ปี 2 เดือน 3 วัน
มิสมยุรี ธิแก้ว

26 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสฌาณิกา ธิวงศ์เงิน

26 ปี 6 เดือน 15 วัน
ม.สุรชัย คำบุญลือ

26 ปี 2 เดือน 3 วัน
มิสสุรินทร์ ทาไชยวงค์

26 ปี 2 เดือน 3 วัน
มิสสมคิด มะโนคำ

26 ปี 5 เดือน 3 วัน
มิสวันเพ็ญ ท่นไชย

25 ปี 5 เดือน 8 วัน
มิสรุ่งนภา จำอินทร์

25 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสภรภัทร เลิศธนธร

25 ปี 2 เดือน 0 วัน
มิสสายรุ้ง ฝั้นเต็ม

24 ปี 8 เดือน 19 วัน
มิสโซระญา ประดิษฐ์พจน์

24 ปี 3 เดือน 17 วัน
มิสจันทนา พงษ์สุวรรณ

24 ปี 5 เดือน 8 วัน
มิสจินตนา เพ็ชรไทย

24 ปี 3 เดือน 17 วัน
มิสสุดาภรณ์ ขัดธิพงษ์

24 ปี 2 เดือน 17 วัน
มิสสุพัตรา มาลัย

24 ปี 5 เดือน 17 วัน
มิสวารุณี ญานิวงค์

24 ปี 5 เดือน 17 วัน
มิสภิชญาภา เสมอพิทักษ์

2 ปี 7 เดือน 17 วัน
มิสมณฑกานต์ วงศ์สุวรรณ

22 ปี 4 เดือน 17 วัน
มิสมณีภรณ์ ใจละออ

23 ปี 6 เดือน 17 วัน
ม.พลชญาสิทธิ์ อกผาย

23 ปี 5 เดือน 2 วัน
ม.มานะ ตายะสืบ

24 ปี 6 เดือน 8 วัน
ม.มานพ พึ่งสำเภา

22 ปี 1 เดือน 15 วัน
มิสนงคราญ แก้ววิเศษ

17 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสอรพินทร์ ป้อสาย

11 ปี 6 เดือน 17 วัน
มิสชนัญชิดา นึกเร็ว

11 ปี 1 เดือน 14 วัน
มิสนัทภร มัทการ

12 ปี 3 เดือน 5 วัน
มิสกุลชฎา จันเตือม

10 ปี 0 เดือน 16 วัน
มิสพนิดา ญานะ

11 ปี 2 เดือน 17 วัน
มิสศิรินิภา เคนแคน

10 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสพิราวรรณ ณ ลำปาง

10 ปี 5 เดือน 2 วัน
ม.สง่า อินลวง

10 ปี 5 เดือน 2 วัน
ม.เทพภวิษณุ์ เครือสุวรรณ

8 ปี 7 เดือน 17 วัน
มิสจิราภรณ์ เจริญจันทร์พร

9 ปี 6 เดือน 1 วัน
ม.อำนาจ เทสินทโชติ

8 ปี 9 เดือน 14 วัน
ม.ธนภัทร อนันท์ตระกูล

8 ปี 5 เดือน 2 วัน
ม.นิพล เรือนสุข

7 ปี 2 เดือน 17 วัน
ม.พีระเดช กลยนีย์

7 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสทิพย์วรรณ หลีแก้วสาย

7 ปี 1 เดือน 14 วัน
มิสงามขวัญ พรมคำ

6 ปี 0 เดือน 16 วัน
ม.ธรรมชาติ บุญยู่ฮง

5 ปี 5 เดือน 22 วัน
ม.สันติมรรค อินต๊ะสงค์

4 ปี 5 เดือน 16 วัน
มิสณฐอร หาญธนบูรณ์

6 ปี 6 เดือน 19 วัน
ม.ชิตาณุพงศ์ สายวงค์ปัญญา

5 ปี 5 เดือน 22 วัน
มิสณิชา บุญอนันต์

5 ปี 11 เดือน 22 วัน
มิสอนามิกา ฟูเต็มวงค์

5 ปี 6 เดือน 30 วัน
มิสรัตนาภรณ์ ยะอินทร์

5 ปี 7 เดือน 4 วัน
ม.อรรถพล ชื่นกุล

5 ปี 6 เดือน 3 วัน
ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (จำนวน 25 คน)
ม.วรุณ บุญยู่ฮง

35 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสหทัยกาญจน์ จันทร์ศักดิ์

4 ปี 1 เดือน 14 วัน
มิสเพ็ชรรัตน์ น้อยหล่อง

28 ปี 4 เดือน 17 วัน
มิสรมย์ชลี บุญกิตติกา

2 ปี 5 เดือน 5 วัน
ม.สำราญ จินาปุก

27 ปี 4 เดือน 1 วัน
มิสภารุจา ใจแก้วแดง

26 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสอัจฉรา อรรถาเวช

28 ปี 4 เดือน 17 วัน
ม.สมศักดิ์ อูปทอง

24 ปี 2 เดือน 17 วัน
ม.จักรพันธ์ ลีลายุทธ

23 ปี 1 เดือน 8 วัน
มิสอภิวรรณ ลูนละวัน

23 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสปณิธิ จินดาธรรม

23 ปี 4 เดือน 17 วัน
มิสเชาวลี เหล่าดา

22 ปี 1 เดือน 15 วัน
มิสเกศิณี กังวาฬ

16 ปี 0 เดือน 13 วัน
มิสสุธาทิพย์ สินเปียง

15 ปี 4 เดือน 17 วัน
มิสเพียงใจ วงค์ใหม่

14 ปี 1 เดือน 13 วัน
ม.ปฏิธาน วรรณกูล

14 ปี 4 เดือน 20 วัน
มิสปาริฉัตร โพธิ์คำ

11 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสพชรพร ใจดี

10 ปี 11 เดือน 18 วัน
มิสพัชรี อาษาวงศ์

10 ปี 4 เดือน 17 วัน
ม.อนิรุจน์ ระวังกาย

9 ปี 11 เดือน 22 วัน
มิสนิตยา ตันเรือน

9 ปี 11 เดือน 25 วัน
มิสรตมา มาลากรอง

9 ปี 11 เดือน 22 วัน
มิสมยุรี ฟักเขียว

9 ปี 1 เดือน 14 วัน
มิสนฤมล เล็กศรี

9 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสพัชรินทร์ อินสมทอง

5 ปี 6 เดือน 17 วัน
ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (จำนวน 24 คน)
ม.ณัฐพล สายวงศ์ปัญญา

4 ปี 1 เดือน 14 วัน
มิสวรันยา สุคำ

3 ปี 11 เดือน 20 วัน
ม.พงศธร คำกอนแก้ว

3 ปี 7 เดือน 27 วัน
ม.ศุภเสฎฐ์ ตาอินทร

2 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสสุพรรณา สังข์ทอง

2 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสกาญจนา สุพรรณคง

28 ปี 4 เดือน 17 วัน
ม.สุรพล น้อยหล่อง

26 ปี 8 เดือน 26 วัน
มิสวันเพ็ญ บุญยรัตน์

25 ปี 9 เดือน 28 วัน
มิสอัญชลี จินาปุก

25 ปี 4 เดือน 8 วัน
ม.กิตติทัช สืบธรรมกูร

24 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสนพวรรณ์ เฉลิมสุข

21 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสอัญญารัตน์ อดุลย์รัตนนุกุล

20 ปี 0 เดือน 11 วัน
มิสนงเยาว์ ขัดสี

17 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสกาญจนา อินกาวี

16 ปี 0 เดือน 13 วัน
มิสณัฎฐวดี ดวงใจ

12 ปี 4 เดือน 10 วัน
มิสนันทภัค พรมแก้วงาม

11 ปี 1 เดือน 14 วัน
มิสกฤตพร มลสุ

8 ปี 11 เดือน 15 วัน
มิสศรัญญา วังมูล

8 ปี 11 เดือน 15 วัน
มิสพิกุลแก้ว แสงภักดี

8 ปี 7 เดือน 17 วัน
มิสเมยาวดี สมนา

8 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสศุภมาส คำท้าว

8 ปี 1 เดือน 14 วัน
มิสพฤษรักษ์ แสนคำ

5 ปี 5 เดือน 2 วัน
ม.ตวงสิทธิ์ ชัยยานนท์

5 ปี 5 เดือน 22 วัน
ม.วรพล พุทธสอน

5 ปี 5 เดือน 22 วัน
บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 51 คน)
มิสลัคณา บุญกัณฑ์

35 ปี 5 เดือน 7 วัน
มิสรุ่งรวี มูลฟู

35 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสจันทร์จีรา พรึงลำภู

31 ปี 4 เดือน 17 วัน
มิสวราวรรณ์ วัฒนะนิรันดร์

29 ปี 0 เดือน 15 วัน
มิสฐิติญา สิ่งที่สุข

29 ปี 0 เดือน 15 วัน
มิสดวงแข วีระน้อย

28 ปี 11 เดือน 7 วัน
มิสเพ็ญพิมล คำบุญเรือง

28 ปี 11 เดือน 5 วัน
มิสวราภรณ์ เสาร์แปงคำ

4 ปี 5 เดือน 16 วัน
ม.กันต์บดี สีนวล

4 ปี 5 เดือน 16 วัน
มิสภวินตรา เจริญเวช

3 ปี 1 เดือน 14 วัน
มิสสมนึก หนสมสุข

28 ปี 5 เดือน 15 วัน
มิสคนึงนิจ แก้วกิติ

28 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสกัลยารัตน์ สูงติวงค์

27 ปี 11 เดือน 15 วัน
มิสจันทร์ฉาย มาปลูก

27 ปี 9 เดือน 3 วัน
ม.ทวี ยี่เผติ๊บ

28 ปี 9 เดือน 14 วัน
มิสสุจินดา เหมือนแท้

26 ปี 2 เดือน 3 วัน
มิสโศรยา เลือกหา

26 ปี 8 เดือน 26 วัน
มิสดวงเดือน เกษม

26 ปี 2 เดือน 3 วัน
มิสอุไร ทะแยแก้ว

25 ปี 11 เดือน 16 วัน
มิสศุจินธร วงศ์ชุมภู

25 ปี 11 เดือน 16 วัน
มิสสมฤทัย ห่อเหวียง

24 ปี 8 เดือน 19 วัน
ม.วิชิต สุทธินนท์

24 ปี 4 เดือน 2 วัน
มิสรวีวรรณ ไชยเมือง

24 ปี 5 เดือน 17 วัน
มิสกัญญา เจียมวิจักษณ์

24 ปี 5 เดือน 6 วัน
มิสนงนุช หาดทราย

23 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสพัชรินทร์ จงใจ

24 ปี 10 เดือน 0 วัน
มิสประทุม ดวงศิริ

23 ปี 1 เดือน 8 วัน
มิสรวีวรรณ ลีลายุทธ

23 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสรุ้งดาว แสนทอน

23 ปี 5 เดือน 17 วัน
มิสดารณี ศรีสุข

22 ปี 10 เดือน 27 วัน
ม.นิรันดร์ ศรีสุข

22 ปี 10 เดือน 27 วัน
มิสศิรินธร มาชัยวงค์

22 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสรจนา ปีบ้านใหม่

22 ปี 4 เดือน 17 วัน
มิสนิศารัตน์ อกผาย

20 ปี 11 เดือน 15 วัน
มิสมีนา ชินากร

20 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสชุตินันท์ บุญสิริเสริม

20 ปี 8 เดือน 14 วัน
ม.กฤษณ์ เข็มพรหมมา

17 ปี 3 เดือน 17 วัน
มิสพัทธนันท์ ใจเด็ด

22 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสกรรณิการ์ ธรรมจินดา

15 ปี 2 เดือน 3 วัน
ม.สมบัติ จรูญพันธ์

12 ปี 10 เดือน 15 วัน
ม.กนกกร เกตทอง

12 ปี 10 เดือน 15 วัน
ม.ณรงค์ ตาปิ๊ก

13 ปี 1 เดือน 14 วัน
มิสพิกุล วังอินต๊ะ

11 ปี 1 เดือน 14 วัน
ม.เอกสิทธิ์ หมื่นมะโน

10 ปี 3 เดือน 17 วัน
มิสวันเพ็ญ ทิพย์มณี

10 ปี 7 เดือน 17 วัน
มิสวราภรณ์ ชุ่มแก้ว

10 ปี 5 เดือน 0 วัน
ม.นิกร ระโพธิ์

10 ปี 1 เดือน 15 วัน
มิสนิฤมล ขัดธิพงษ์

9 ปี 11 เดือน 16 วัน
มิสณัฎฐภาส์ จันต๊ะวงค์

9 ปี 1 เดือน 14 วัน
มิสนภาวรรณ สุริยน

8 ปี 5 เดือน 17 วัน
มิสคนึงนิตย์ ลังกาวงศ์

8 ปี 4 เดือน 2 วัน
ครูต่างชาติ (จำนวน 30 คน)
ม.Noe Mari V. Espanol

5 ปี 5 เดือน 16 วัน
มิสAudree Samson Tacastacas

4 ปี 5 เดือน 3 วัน
ม.Eduardo Jr, Necor Bandiola

0 ปี 7 เดือน 29 วัน
ม.Emmanuel Severo Pahunao

4 ปี 5 เดือน 3 วัน
ม.Timothy William Nelms

4 ปี 5 เดือน 3 วัน
ม.William Jerick Laurente Mambil

3 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสJane Lira Ocdenaria Angelia

2 ปี 6 เดือน 17 วัน
มิสDaisy Alog Puertas

2 ปี 6 เดือน 3 วัน
มิสMaye Marisse Rendon

0 ปี 5 เดือน 17 วัน
มิสHazel Joy Andicoy

2 ปี 5 เดือน 2 วัน
ม.Jemel Ray Tulang

2 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสLovely Zyrra Monedera Gatila

0 ปี 7 เดือน 29 วัน
ม.Nino Daryll Mendoza Bicoy

2 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสJoylen Tabobo Mancia

1 ปี 11 เดือน 16 วัน
ม.Quinn Michael Barbeau

0 ปี 5 เดือน 17 วัน
มิสJirahlyn Candido Buslon

0 ปี 5 เดือน 17 วัน
มิสJerelyn Llave Aguirre

0 ปี 5 เดือน 17 วัน
ม.Alfonso Gapac Parungao

0 ปี 1 เดือน 26 วัน
ม.Kevin Imatong Baniqued

0 ปี 1 เดือน 7 วัน
มิสMary Ceres Brunia

26 ปี 0 เดือน 27 วัน
ม.Bing Li

13 ปี 5 เดือน 17 วัน
มิสPEIMING CHIU

13 ปี 4 เดือน 2 วัน
ม.ROMER MEGUISO

12 ปี 5 เดือน 14 วัน
มิสMary Grace Ramos Pena

11 ปี 4 เดือน 14 วัน
ม.Alfredo Jayme Ballesteros

6 ปี 2 เดือน 17 วัน
มิสPamela Rose Uy

6 ปี 0 เดือน 16 วัน
มิสAgnes Belleza

6 ปี 2 เดือน 17 วัน
มิสDialyn Boglosa

5 ปี 9 เดือน 13 วัน
ม.Rey-Anlloyd Castro Bustillo

5 ปี 5 เดือน 16 วัน
ม.Neil Bryan Gallana Libiano

5 ปี 4 เดือน 29 วัน
ครู (อัตราจ้าง) (จำนวน 13 คน)
มิสเพ็ญพยอม ควินแลน

1 ปี 11 เดือน 16 วัน
มิสอังคณา มณีจักร์

1 ปี 5 เดือน 0 วัน
มิสปิยะมาศ สืบวงศ์ดี

1 ปี 5 เดือน 0 วัน
ม.สุรินทร์ อินจันทร์

1 ปี 5 เดือน 0 วัน
มิสสกาวรัตน์ จุมปาจี๋

1 ปี 5 เดือน 0 วัน
มิสณัฐธิดา เพ็ชรวิจิตร

1 ปี 1 เดือน 14 วัน
มิสปาณิสรา เมืองคำบุตร

1 ปี 0 เดือน 15 วัน
มิสสุทธิดา ตันปะละ

0 ปี 10 เดือน 9 วัน
มิสศิริลักษณ์ ม่วงตาด

0 ปี 5 เดือน 17 วัน
ม.ธนวัฒน์ ใจกันทา

0 ปี 4 เดือน 17 วัน
ม.พัธรนนก์ ชัยเมืองมูล

0 ปี 4 เดือน 17 วัน
มิสพิมพ์ผกา คำโท๊ะ

0 ปี 4 เดือน 9 วัน
ม.ศุภกร อิทธิสุนทร

0 ปี 3 เดือน 13 วัน
บุคลากรทางการศึกษา (อัตราจ้าง) (จำนวน 4 คน)
มิสพัชรนันท์ วงศ์แก้วมูล

0 ปี 4 เดือน 25 วัน
มิสณัฐธิดา แลใจ

0 ปี 4 เดือน 17 วัน
มิสจุฬารัตน์ หนุ่มเปียง

0 ปี 4 เดือน 17 วัน
ม.มินรา รุ่งเรือง

6 ปี 2 เดือน 15 วัน
นักการและพนักงาน (จำนวน 81 คน)
นายสมคิด คมจริง

28 ปี 4 เดือน 17 วัน
นายมิพล วรรณเลิศ

27 ปี 6 เดือน 17 วัน
น.ส.จันทร์คำ อ้อมค้อม

27 ปี 6 เดือน 17 วัน
นายยศ ขันสุธรรม

26 ปี 9 เดือน 15 วัน
นายพันธ์คำ จีนบุญมี

26 ปี 9 เดือน 15 วัน
น.ส.ปราจีนา จีนบุญมี

25 ปี 2 เดือน 17 วัน
นายทิน แก้วบุญปั๋น

25 ปี 4 เดือน 17 วัน
น.ส.ศรีนวล ธนันไชย

24 ปี 7 เดือน 17 วัน
น.ส.นุชรา กล่ำชัย

25 ปี 4 เดือน 17 วัน
น.ส.เพ็ญ ปันสาร

25 ปี 9 เดือน 16 วัน
น.ส.ชนิดา วรรณเลิศ

25 ปี 9 เดือน 16 วัน
น.ส.รัตนา สายปัญญา

25 ปี 2 เดือน 17 วัน
น.ส.ยุพิน รัตนารักษ์

24 ปี 5 เดือน 1 วัน
น.ส.สุนทรี ธิใจดี

25 ปี 4 เดือน 17 วัน
น.ส.ไพวรรณ์ ปินตายศ

22 ปี 2 เดือน 17 วัน
น.ส.รัตน์ สอทอง

24 ปี 5 เดือน 1 วัน
น.ส.สุมนต์ศรี นวลอ้าย

22 ปี 2 เดือน 17 วัน
น.ส.กนกวรรณ นันทศรี

22 ปี 2 เดือน 17 วัน
น.ส.ทัศนียา อินตาวงค์

22 ปี 2 เดือน 17 วัน
น.ส.ไพศรี สายปัน

22 ปี 2 เดือน 17 วัน
น.ส.อนงค์ ทาทาน

22 ปี 2 เดือน 17 วัน
น.ส.คำเครือ จันทร์แสง

22 ปี 2 เดือน 17 วัน
น.ส.สุภาวดี ขันสุธรรม

22 ปี 2 เดือน 17 วัน
น.ส.ธัณยพัต ทานะเข็ม

22 ปี 2 เดือน 17 วัน
น.ส.นวลจันทร์ เจริญเมือง

22 ปี 2 เดือน 17 วัน
น.ส.บุญรัตน์ เครือปินตา

22 ปี 2 เดือน 17 วัน
นายบุญธรรม ทะปะละ

21 ปี 3 เดือน 17 วัน
น.ส.จำปา ทรายแก้ว

16 ปี 11 เดือน 15 วัน
น.ส.ฉวีวรรณ ทองคำปิน

16 ปี 11 เดือน 15 วัน
นายธันยา ใจน้อย

14 ปี 2 เดือน 9 วัน
น.ส.สุชะฎา ยศตื้อ

14 ปี 2 เดือน 9 วัน
น.ส.ต๋อย ศรีชัยวงค์

13 ปี 10 เดือน 16 วัน
น.ส.ธนิดา เครืออ้าย

13 ปี 5 เดือน 17 วัน
นายนที สุผาครอง

12 ปี 10 เดือน 15 วัน
นายวิศวะ เพ็งสว่าง

12 ปี 10 เดือน 15 วัน
น.ส.ศรีไตร่ จินะวงศ์

12 ปี 10 เดือน 15 วัน
น.ส.รินดา วงศ์ก่ำ

12 ปี 10 เดือน 15 วัน
น.ส.จำนง แก้วทอง

12 ปี 10 เดือน 15 วัน
น.ส.ศุภาวีร์ สุผาครอง

12 ปี 8 เดือน 13 วัน
นายนรินทร์ กาจุม

12 ปี 1 เดือน 14 วัน
น.ส.สิรี บุญสืบ

12 ปี 1 เดือน 14 วัน
น.ส.บาลเย็น คำบุญทา

11 ปี 11 เดือน 15 วัน
น.ส.ศรีสุดา อินต๊ะวัง

11 ปี 11 เดือน 15 วัน
น.ส.สุลัย วงค์อะทะ

11 ปี 9 เดือน 15 วัน
นายอาเดช ฟูคำ

11 ปี 9 เดือน 15 วัน
น.ส.ศิลาวรรณ เครือจักร

11 ปี 4 เดือน 17 วัน
นายจันทร์ดี พึ่งสุข

11 ปี 0 เดือน 9 วัน
น.ส.ถนอมใจ หล้าคำลือ

10 ปี 7 เดือน 24 วัน
น.ส.เตือนใจ เขียวคำ

10 ปี 7 เดือน 24 วัน
นายวัลลพ มลิวัลย์

10 ปี 0 เดือน 21 วัน
นายสุชาติ คำปิ๋ว

10 ปี 0 เดือน 21 วัน
นายสันต์ภพ ศรจันทร์

10 ปี 0 เดือน 21 วัน
นายพิษณุ วงค์สิงห์แก้ว

9 ปี 10 เดือน 17 วัน
น.ส.ศศิธร ต๊ะสูง

10 ปี 2 เดือน 1 วัน
น.ส.สุดาพร อินปัญญา

9 ปี 2 เดือน 10 วัน
น.ส.ธนพร เสืองามเอี่ยม

9 ปี 5 เดือน 16 วัน
นายวสันต์ เตชะกัน

9 ปี 1 เดือน 14 วัน
น.ส.อลิษา แสนคำ

8 ปี 4 เดือน 17 วัน
น.ส.ทัศนาภรณ์ พุดเฉย

8 ปี 0 เดือน 15 วัน
น.ส.รัชนีกร จันต๊ะวงค์

8 ปี 0 เดือน 15 วัน
น.ส.วรรณตนา ต๊ะเครือ

7 ปี 7 เดือน 17 วัน
น.ส.ขนิษฐา เครือใจวัง

7 ปี 0 เดือน 15 วัน
น.ส.จิรภัทร สอนหลง

6 ปี 10 เดือน 15 วัน
นายเกษม เครือจักร

6 ปี 1 เดือน 15 วัน
นายเด่นจัตวา เครือปินตา

6 ปี 5 เดือน 17 วัน
น.ส.สมบูรณ์ ทิพย์อักษร

6 ปี 8 เดือน 16 วัน
นายชานนท์ พงฟัง

5 ปี 1 เดือน 14 วัน
นายเฉลิมพล งามล้อม

5 ปี 5 เดือน 9 วัน
น.ส.ศรีจันทร์ หนิ้วแก้ว

5 ปี 0 เดือน 3 วัน
นายสมพงษ์ ศิริศุกร์

5 ปี 9 เดือน 13 วัน
น.ส.กฤษณา เครือปินตา

4 ปี 2 เดือน 8 วัน
นายมานิตย์ สังวริ

3 ปี 2 เดือน 17 วัน
นายพงษ์พันธ์ จันทร์โรจน์

3 ปี 2 เดือน 17 วัน
น.ส.วิภาดา มลิวัลย์

3 ปี 6 เดือน 19 วัน
นายนรากร ตันหราพันธ์

3 ปี 10 เดือน 9 วัน
น.ส.ไพริน โยธาพันธ์

4 ปี 9 เดือน 1 วัน
นายธีรเทพ สาศรี

3 ปี 2 เดือน 17 วัน
น.ส.ภัณฑิรา แซ่จาว

3 ปี 5 เดือน 11 วัน
น.ส.รัตนา มาลาวัยจันทร์

3 ปี 2 เดือน 10 วัน
นายกีฬาเพชร คำเจียก

3 ปี 5 เดือน 2 วัน
นายประเสริฐศักดิ์ เครือพุฒ

1 ปี 11 เดือน 16 วัน
";