Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สร้าง Assumption Green dome ( หลังคาคลุมลานกิจกรรม)
หน่วยงาน :งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ
โครงการ :สร้าง Assumption Green dome ( หลังคาคลุมลานกิจกรรม)

หลักการและเหตุผล :
    เนื่องด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มีพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่พื้นที่ในร่มเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ไม่เพียงพอสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน และในหลายปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดทำสนามบาสเก็ตบอล 2 สนามติดต่อกันและสนามฟุตซอล อีก 1 สนาม ซึ่งมีพื้นที่ยาวติดต่อกัน เพื่อใช้เป็นที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ แต่ได้ตั้งอยู่กลางแจ้ง ในช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลาฝนตก จะไม่สามารถใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนได้ ทางโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จึงมีความจำเป็นที่ต้องก่อสร้างหลังคาคลุมสนามดังกล่าว เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมและการจัดการศึกษาเรียนรู้ของโรงเรียนให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามบาสเกตบอล 2 สนามและสนามฟุตซอล 1 สนามที่อยู่ระหว่างอาคารสุวรรณสมโภชและอาคารเซนต์ฟิลิป เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ในร่ม สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้มีลานกิจกรรมรวมในร่ม สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียน ที่สามารถรองรับจำนวนนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมตอนปลายและเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. มีการสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมเพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
เชิงปริมาณ
   1. มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมและประชุมนักเรียนได้พร้อมกันทุกระดับชั้น ในพื้นที่ขนาด 5,000 ตารางเมตร

KPI :
   1. หลังคาคลุมลานกิจกรรมรวมตามขนาดที่โรงเรียนกำหนด

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน (ระดับปฐมวัย)
         
      มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน (ขั้นพื้นฐาน)
         
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ (ระดับปฐมวัย)
         
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ (ขั้นพื้นฐาน)
         
      มาตรฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิฯ
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 โรงเรียนส่งเสริมและจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมตามกฎบัตรการศึกษามงฟอร์ต (มิติที่ 8)
      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
         
    - กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
    - 1.5.5 พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
    - 2.4.2 พัฒนาโรงเรียนให้มีความโดดเด่นเฉพาะ
      หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
         
      โรงเรียนมาตรฐานสากล
         
      มาตรฐานด้านการเงิน
         
ปฏิทินโครงการ (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 194 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 682 วัน
01 ก.ค. 2562 31 ก.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 621 วัน
01 ก.ค. 2562 31 ก.ค. 2562   P 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 621 วัน
01 ก.ค. 2562 31 ก.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 621 วัน
01 มี.ค. 2562 31 ก.ค. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 255 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 ดำเนินการตามแผนงานโครงการ   0   0 *** *** 18 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและ กระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** 18 วัน
01 เม.ย. 2563 31 ก.ค. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 255 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 347 วัน
01 ส.ค. 2563 30 ส.ค. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯครั้งที่2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 225 วัน
01 ธ.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 109 วัน
01 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่4   0   0 *** *** 18 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2564    7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ   0   0 *** *** 18 วัน
01 เม.ย. 2563 31 ก.ค. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 255 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 347 วัน
01 ส.ค. 2563 30 ส.ค. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 225 วัน
01 เม.ย. 2563 30 มี.ค. 2565   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 352 วัน
30 เม.ย. 2563 31 ก.ค. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 255 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (3)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 เจ้าหน้าที่เทศบาลนครลำปางเข้าตรวจสถานที่ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมรวม  18 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 329 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ  1 มี.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2563
 ประชุมมอบหมายงานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมรวม  27 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 320 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ  1 มี.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2563
 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการลานกิจกรรมรวม  8 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 4 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  1 เม.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าดำเนินการก่อสร้าง โดยบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 1 *** ***
2    ค่าดำเนินการก่อสร้าง โดยบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 1 *** ***
3    ค่าดำเนินการก่อสร้าง โดยบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 1 *** ***
4    ค่าดำเนินการก่อสร้าง โดยบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 1 *** ***
5    ค่าดำเนินการก่อสร้าง โดยบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 1 *** ***
6    ค่าดำเนินการก่อสร้าง โดยบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 1 *** ***
7    ค่าดำเนินการก่อสร้าง โดยบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 1 *** ***
8    ค่าดำเนินการก่อสร้าง โดยบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขอเบิกเงิน ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรม Assumption Green Dome งวดที่ 2 งานฐานรากอาคาร A 1 *** ***
2    ขอเบิกเงินค่าเดินทาง อ.ธนารัฎช์ และทีมงาน มาดำเนินการด้านเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรม ที่เทศบาลนครลำปาง วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 1 *** ***
3    ขอเบิกค่ารับรอง อ.ธนารัฎช์และทีมงาน โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรม วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 1 *** ***
4    ขอเบิกค่ารับรอง อ.ธนารัฎช์และทีมงาน ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรม วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 1 *** ***
5    ขอเบิกเงินค่าเดินทาง อ.ธนารัฎช์ และทีมงาน มาพิจารณาเอกสารบริษัทที่ยื่นเสนอราคางานหลังคาคลุมลานกิจกรรม วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2563 1 *** ***
6    ขอเบิกค่าดำเนินการตัดและประกอบ Cellular beam จันทัน งานผลิตและติดตั้งเหล็ก Green dome งวดที่ 1 1 *** ***
7    ขอเบิกค่าเลี้ยงรับรอง อ.ธนารัฎช์และทีมงาน วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัมโบ้ชัตเตอร์ นำเสนอหลังคา Green dome 1 *** ***
8    ขอเบิกเงินค่าเหล็กแผ่นพร้อมค่าตัดเหล็กและทำสี โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมรวม 1 *** ***
9    ขอเบิกเงินค่าแผ่นหลังคาเมทัลชีท คลุมลานกิจกรรมรวม (ปรับปรุงแยก 3 โครงการ) 1 *** ***
10    ขอเบิกเงินค่าเดินทาง อ.ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา และคุณชานน สาระชาติ ติดตามงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมรวม 1 *** ***
11    ขอเบิกค่าเลี้ยงรับรองคุณชานน สาระชาติและทีมงาน ดำเนินการงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมรวม วันที่ 9 มิถุนายน 2563 1 *** ***
12    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเลี้ยงรับรอง อ.ธนารัฎช์และทีมงาน วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 1 *** ***
13    ปรับปรุงค่าแผ่นหลังคาเมทัลชีท คลุมลานกิจกรรมรวม (อาคารสุวรรณฯ) 1 *** ***
14    ปรับปรุงค่าแผ่นหลังคาเมทัลชีท คลุมลานกิจกรรมรวม (อาคารเซนต์ฟิลิป) 1 *** ***
15    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเดินทางและค่าเลี้ยงรับรอง อ.ธนารัฎช์และทีมงาน วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 1 *** ***
16    ขออนุมัติเบิกเงินค่ารับรอง อ.ธนารัฎช์และทีมงาน โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรม วันที่ 6 สิงหาคม 2563 1 *** ***
17    ซื้อเหล็ก 1 *** ***
18    งานฐานราก 1 *** ***
19    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเดินทาง อ.ธนารัฎช์และทีมงาน วันที่ 10 กันยายน 2563 นำแบบโครงสร้างหลังคาคลุมลานจอดรถเพื่อให้ทางโรงเรียนนำส่งเทศบาลนครลำปาง 1 *** ***
20    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเดินทางและค่าเลี้ยงรับรอง อ.ธนารัฎช์และทีมงาน ส่งมอบงานพื้นลานกิจกรรม วันที่ 28 กันยายน 2563 1 *** ***
21    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเลี้ยงรับรอง อ.ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา ดูความคืบหน้าหลังคาคลุมลานจอดรถ วันที่ 30 กันยายน และวันที่ 2 ตุลาคม 2563 1 *** ***
22    เสาเข็มพร้อมตอกและค่าเจาะนำ 1 *** ***
23    ซื้อเหล็ก 1 *** ***
24    ขออนุมัติเบิกเงินค่าดำเนินการประกอบเสา งานผลิตและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กคลุมลานจอดรถ งวดที่ 2 1 *** ***
25    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) 28 ก.ย. 63 1 *** ***
26    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) 30 ก.ย. 63 1 *** ***
27    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) 6 ต.ค. 63 1 *** ***
28    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) 12 ต.ค. 63 1 *** ***
29    เลี้ยงรับรอง ผู้ประสานงานโครงการก่อสร้าง 1 *** ***
30    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเลี้ยงรับรอง อ.ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา ดูความคืบหน้าหลังคาคลุมลานจอดรถ วันที่ 9 และวันที่ 15 ตุลาคม 2563 1 *** ***
31    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) 15 ต.ค. 63 1 *** ***
32    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) 21 ต.ค. 63 (เจ้าหน้าที่เทศบาลนครลำปาง) 1 *** ***
33    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเลี้ยงรับรอง อ.ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา ดูความคืบหน้าหลังคาคลุมลานจอดรถ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 1 *** ***
34    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเดินทาง คุณชานน สาระชาติ ทีมงาน อ.ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา ดูความคืบหน้าหลังคาคลุมลานจอดรถ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 1 *** ***
35    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) ต.ค. 63 1 *** ***
36    ขออนุมัติงานก่อสร้างติดตั้งแป Z Purlin พร้อมค่าแรงประกอบทำสีเศษ Cellular Beam หลังคาคลุมลานกิจกรรมรวม 1 *** ***
37    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเดินทางและค่าเลี้ยงรับรอง อ.ธนารัฎช์และทีมงาน ดูความคืบหน้าหลังคาคลุมลานจอดรถ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 1 *** ***
38    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายงานผลิตและติดตั้งเหล็กอาคารกรีนโดม งวดที่ 3 1 *** ***
39    ขออนุมัติค่าประกอบและติดตั้งโครงหลังคา งานผลิตและติดตั้งโครงหลังคากรีนโดม งวดที่ 4 1 *** ***
40    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) พ.ย. 63 1 *** ***
41    ขออนุมัติเบิกเงินค่ารับรองทีมงาน อ.ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา ดูความคืบหน้าหลังคาคลุมลานจอดรถ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 1 *** ***
42    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเลี้ยงรับรองและค่าเดินทาง คุณชานน สาระชาติ ดำเนินการเรื่องสัญญาจ้างในโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมรวม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 1 *** ***
43    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเมทัลชีทให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดจัมโบ้ชัตเตอร์ 1 *** ***
44    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเดินทาง คุณชานน สาระชาติ ทีมงาน อ.ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา ดูความคืบหน้าหลังคาคลุมลานจอดรถ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 1 *** ***
45    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) เดือนพฤศจิกายน 2563 1 *** ***
46     ขออนุมัติเบิกเงินค่าเมทัลชีทให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดจัมโบ้ชัตเตอร์ 1 *** ***
47    ขออนุมัติเบิกเงินค่าปรับพื้นระดับถนน งานทางเชื่อมอาคาร A กรีนโดม 1 *** ***
48     ขออนุมัติเบิกเงินค่าอุปกรณ์และค่าดำเนินการงานติดตั้งไฟฟ้า อาคาร A กรีนโดม 1 *** ***
49    ขออนุมัติซื้อโคม LED HIGH BAY UFO เพื่อติดตั้งในลานกิจกรรมรวมกรีนโดม 1 *** ***
50    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเดินทาง ทีมงาน อ.ธนารัฎช์ ขนส่งโคมไฟเพื่อติดตั้งและดูความคืบหน้าหลังคาคลุมงานจอดรถ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 1 *** ***
51     ขออนุมัติเบิกเงินค่าธรรมเนียมรับใบอนุญาตก่อสร้างและต่อเติมอาคาร 1 *** ***
52    ขออนุมัติงานเพิ่ม อาคาร A กรีนโดม เทพื้นทางเชื่อมลานไปอาคารสุวรรณสมโภชและงานเกราท์ปูนนอนชริ้งค์ใต้เพลสเสา 1 *** ***
53    ขออนุมัติเบิกเงินค่าหลังคาเมทัลชีทและค่าแรงติดตั้งหลังคา กรีนโดม 1 *** ***
54    งานเพิ่มโครงสร้างหลังคา ค่าวัสดุรวมค่าแรง 1 *** ***
55    ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน คุณชานน สาระชาติ ผู้ดำเนินการและประสานงานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมรวม 3 โครงการ 1 *** ***
56    ขออนุมัติงานเดินท่อติดตั้งปลั๊กไฟ, ตู้กันฝนพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง บริเวณลานกิจกรรมรวม 1 *** ***
57    ขออนุมัติงานประกอบและติดตั้งรางน้ำฝน หลังคาคลุมลานกิจกรรมรวม 1 *** ***
58    ขออนุมัติซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ทำป้ายติด อาคาร La Providence 1 *** ***
59    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
60    ขออนุมัติซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ทำป้ายไม้และตราคณะเซนต์คาเบรียล ติดตั้งอาคาร La Providence 1 *** ***
61    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินค่าธรรมเนียมรับใบอนุญาตก่อสร้างและต่อเติมอาคาร 1 *** ***
62    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเดินทาง คุณชานน สาระชาติ ดูความคืบหน้าหลังคาคลุมลานจอดรถ วันที่ 22 มกราคม 2564 1 *** ***
63    ขออนุมัติงานก่อสร้าง งานแก้ไขพื้นลานเดิม (ขัดผิวคอนกรีตเดิม, แต่งปูนผิวหน้า) อาคาร La Providence 1 *** ***
64    ขออนุมัติงานก่อสร้าง งานพื้นอาคาร A (เทพื้นทางเชื่อมลานไปอาคารเซนต์ฟิลิป, งานแก้ไขท่อน้ำ, รางระบายน้ำและงานอื่น ๆ) 1 *** ***
65    ขออนุมัติงานก่อสร้าง งานพื้นอาคาร A (เทพื้นทางเชื่อมลานไปอาคารสุวรรณสมโภช, งานเกราท์ปูนนอนชริ้งค์ใต้เพลสเสาและรางระบายน้ำ) 1 *** ***
66    ค่าเลี้ยงรับรอง 1 *** ***
67    ค่าเลี้ยงรับรอง 1 *** ***
68    คืนเงิน ค่าเลี้ยงรับรอง 1 *** ***
69    ขออนุมัติเบิกเงินค่ารับรองและค่าเดินทาง อ.ธนารัฎช์และทีมงาน ในการตรวจรับงานพื้นและงานไฟฟ้าลานอาคาร La Providence วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 1 *** ***
70    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) 4 ก.พ. 2564 1 *** ***
71    ขออนุมัติซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ทำป้ายไม้และตราคณะเซนต์คาเบรียล (เพิ่มเติม) ติดตั้งอาคาร La Providence 1 *** ***
72    ขออนุมัติงานก่อสร้าง งานเทปรับระดับพื้นลานอาคาร A พื้นที่ 80 ตารางเมตร 1 *** ***
73    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ทำป้ายติด อาคาร La Providence 1 *** ***
74    ขออนุมัติเบิกเงินค่ารับรอง อ.ธนารัฎช์และทีมงาน ในการดูงานและติดภาพสนามบาสเกตบอลและภาพสนามฟุตซอล ในลานอาคาร La Providence วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 1 *** ***
75    ขออนุมัติเบิกเงินค่าประกอบและติดตั้งรางระบายน้ำฝน อาคาร LA Providence 1 *** ***
76    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) ก.พ. 64 1 *** ***
77    คืนเงิน ขออนุมัติงานก่อสร้าง งานพื้นอาคาร A (เทพื้นทางเชื่อมลานไปอาคารสุวรรณสมโภช, งานเกราท์ปูนนอนชริ้งค์ใต้เพลสเสาและรางระบายน้ำ) 1 *** ***
78    คืนเงิน ขออนุมัติงานก่อสร้าง งานแก้ไขพื้นลานเดิม (ขัดผิวคอนกรีตเดิม, แต่งปูนผิวหน้า) อาคาร La Providence 1 *** ***
79    คืนเงิน ขออนุมัติงานก่อสร้าง งานพื้นอาคาร A (เทพื้นทางเชื่อมลานไปอาคารเซนต์ฟิลิป, งานแก้ไขท่อน้ำ, รางระบายน้ำและงานอื่น ๆ) 1 *** ***
80    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) มี.ค. 64 1 *** ***
81    ขออนุมัติงานทาสีพื้นอาคาร LA Providence 1 *** ***
82    ขออนุมัติเบิกเงินค่าประกอบและติดตั้งป้ายตัวอักษรชื่ออาคาร LA Providence และโลโก้ตราคณะเซนต์คาเบรียล 1 *** ***
83    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ธ.ค. 63 - ม.ค.- ก.พ. 64 1 *** ***
84    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ธ.ค. 63 - ม.ค.- ก.พ. 64 1 *** ***
85    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือนมีนาคม 2564 1 *** ***
86    ขออนุมัติซื้อเทปผ้ากาวเพื่อใช้ตีเส้นพื้นแสดงขนาดของสนามบาสเก็ตบอลและสนามฟุตซอลลานอาคาร LA Providence 1 *** ***
87    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร ก.พ. - มี.ค. 64 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

 ผลการประเมินงานในระบบ
หัวข้อ%
แบบสอบถามการเพิ่มพื้นที่ทำกิจกรรมการเรียนการสอน ภายในโรงเรียนลานกิจกรรม La providence (โครงการสร้างลานกิจกรรมรวม)91.55

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- มีหลังคาคลุมลานกิจกรรมรวม เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน


แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. แบบบันทึกการติดตามโครงการ 2. แบบประเมินการปรับปรุง 3. แบบสำรวจความพึงพอใจในการปรับปรุง

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 15,000,000 บาท รายจ่ายจริง 20,547,598 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง สูงกว่า ประมาณการรายจ่าย 5,547,598 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 20,547,598 บาท


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ