Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการ สร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมและปรับปรุงพื้นผิวลานหน้าอาคารเซนต์ฟิลิป
หน่วยงาน :งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ
โครงการ :โครงการ สร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมและปรับปรุงพื้นผิวลานหน้าอาคารเซนต์ฟิลิป

หลักการและเหตุผล :
    เนื่องด้วยบริเวณหน้าอาคารเซนต์ฟิลิปโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นพื้นที่ที่ใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีทึ่ 3 แต่พื้นที่บริเวณดังกล่าวปูพี้นด้วยอิฐบลอ็ก(ตัวหนอน)ซึ่งมีช่องว่างระหว่างอิฐแต่ละก้อนทำให้พื้นผิวขรุขระไม่สะดวกในการเดินหรือนั่งและเป็นพื้นที่โล่งกลางแจ้งไม่มีหลังคาหรือร่มเงา ทำให้ไม่สะดวกในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนอาคารเซนต์ฟิลิปในทุกช่วงเวลา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่หน้าอาคารเซนต์ฟิลิปพร้อมปรับปรุงพื้นผิวสบริเวณดังกล่าวให้เรียบได้ระดับไม่ขรุขระสะดวกในการทำกิจกรรม เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมและการจัดการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานหน้าอาคารเซนต์ฟิลิปพร้อมปรับพื้นผิวลานดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ในร่มสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมหน้าอาคารเซนต์ฟิลิปพร้อมปรับพื้นผิวให้เรียบมีความพร้อมในการใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. มีการสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมหน้าอาคารเซนต์ฟิลิปและ มีพื้นผิวลานกิจกรรมที่ไม่ขรุขระเพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
เชิงปริมาณ
   1. มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมและประชุมนักเรียนได้พร้อมกันตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพื้นที่ขนาด 900 ตารางเมตร

KPI :
   1. หลังคาคลุมลานกิจกรรมหน้าอาคารเซนต์ฟิลิปและ มีพื้นผิวลานกิจกรรมที่ไม่ขรุขระตามขนาดที่โรงเรียนกำหนด

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน (ระดับปฐมวัย)
         
      มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน (ขั้นพื้นฐาน)
         
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ (ระดับปฐมวัย)
         
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ (ขั้นพื้นฐาน)
         
      มาตรฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิฯ
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 โรงเรียนส่งเสริมและจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมตามกฎบัตรการศึกษามงฟอร์ต (มิติที่ 8)
      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
         
    - กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
    - 1.5.5 พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
    - 2.4.2 พัฒนาโรงเรียนให้มีความโดดเด่นเฉพาะ
      หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
         
      โรงเรียนมาตรฐานสากล
         
      มาตรฐานด้านการเงิน
         
ปฏิทินโครงการ (15)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 318 วัน
01 พ.ค. 2563 30 พ.ค. 2563   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 319 วัน
01 มิ.ย. 2563 30 มิ.ย. 2563   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 288 วัน
01 มิ.ย. 2563 30 มิ.ย. 2563   P 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 288 วัน
01 ก.ค. 2563 31 ก.ค. 2563   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 257 วัน
01 ส.ค. 2563 30 ก.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 196 วัน
06 ม.ค. 2563 31 ก.ค. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 257 วัน
01 ต.ค. 2563 31 ก.ค. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 257 วัน
01 พ.ย. 2563 29 พ.ย. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 136 วัน
01 ธ.ค. 2563 31 ก.ค. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 257 วัน
01 ก.ค. 2564 31 ก.ค. 2564   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 108 วัน
01 ต.ค. 2563 31 ก.ค. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ   0   0 *** *** 108 วัน
01 ต.ค. 2563 31 ก.ค. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 257 วัน
01 พ.ย. 2563 31 ธ.ค. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ตรั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 104 วัน
01 ต.ค. 2563 31 ธ.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 104 วัน
01 ม.ค. 2564 31 ก.ค. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 257 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (2)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 เรียนปรึกษาเรื่องพื้นของลานกิจกรรมอาคารเซนต์ฟิลิป  28 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 198 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ  1 ส.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563
 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงอาคารเซนต์ฟิลิป  8 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย  1 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าปรับปรุงพี้นหน้าอาคารเซนต์ฟิลิป 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขอเบิกเงินค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างพื้นอาคาร C พื้นส่วนกลางอาคารเซนต์ฟิลิป งวดที่ 1 1 *** ***
2    เงินค่าแผ่นหลังคาเมทัลชีท 1 *** ***
3    ขออนุมัติซื้อโคมไฟ LED High Bay Light เพื่อใช้ส่องสว่างในหลังคาคลุมลานกิจกรรมอาคารเซนตืฟิลิป 1 *** ***
4    ขออนุมัติเบิกเงินงานประกอบและติดตั้งรางน้ำฝนหลังคาคลุมลานกิจกรรมอาคารเซนต์ฟิลิป 1 *** ***
5    ขออนุมัติซื้อดิน, ทรายและปุ๋ยคอก เพื่อใช้ในการปรับพื้นและปลูกต้นไม้บริเวณลานหน้าอาคารเซนต์ฟิลิป 1 *** ***
6    ขออนุมัติเบิกเงินงานติดตั้งไฟให้แสงสว่างลานกิจกรรมเซนต์ฟิลิป 1 *** ***
7    ขออนุมัติเบิกเงินงานดึงสายพาวเวอร์ปลั๊กลานกิจกรรมเซนต์ฟิลิป 1 *** ***
8    ขออนุมัติงานเสริมแป-แผ่นใส และงานเสริมแป-แผ่นโปร่งแสง หลังคาคลุมลานกิจกรรมเซนต์ฟิลิป 1 *** ***
9    ซื้อเหล็ก 1 *** ***
10    ขออนุมัติเบิกเงินค่างานก่อสร้างพื้น อาคารเซนต์ฟิลิป ให้กับ บริษัท ชุ่มบุญ กรุ๊ป 1 *** ***
11    ซื้อเหล็ก งวด 2 1 *** ***
12    ค่าดำเนินการติดตั้งโครงหลังคาแนวที่ 1-4 แล้วเสร็จ อาคารเซนต์ฟิลิป2562/01078 1 *** ***
13    ค่าดำเนินการตัดประกอบ Cellular beam งวดที่ 1 อาคารเซนต์ฟิลิป 2562/01078 1 *** ***
14    ค่าดำเนินการตัดประกอบ Cellular beam งวดที่ 2 อาคารเซนต์ฟิลิป 2562/01078 1 *** ***
15    ปรับปรุงรายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์เข้างบอาคารสถานที่ 1 *** ***
16    ขออนุมัติเบิกเงินค่าดำเนินการติดตั้งโครงเหล็กและโครงหลังคาเหล็กอาคารเซนต์ฟิลิป งวดที่ 4 รอบที่ 1 1 *** ***
17    ขออนุมัติงานติดตั้งท่อระบายน้ำฝน หลังคาคลุมลานกิจกรรมเซนต์ฟิลิป 1 *** ***
18    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) เดือนธันวาคม 2563 1 *** ***
19    ขออนุมัติงานเพิ่มติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลสเปิดช่องว่างอาคารเซนต์ฟิลิป 1 *** ***
20    คืนเงิน ยกเลิกรายการ ขออนุมัติงานเสริมแป-แผ่นใส และงานเสริมแป-แผ่นโปร่งแสง หลังคาคลุมลานกิจกรรมเซนต์ฟิลิป 1 *** ***
21    ขออนุมัติงานเสริมแผ่นโปร่งแสง - งานเสริมครอบหัวแผ่น และงานเสริมแป-แผ่นโปร่งแสง หลังคาคลุมลานกิจกรรมเซนต์ฟิลิป 1 *** ***
22    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ธ.ค. 63 - ม.ค.- ก.พ. 64 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

 ผลการประเมินงานในระบบ
หัวข้อ%
แบบสอบถามการเพิ่มพื้นที่ทำกิจกรรมการเรียนการสอน ภายในโรงเรียน (โครงการปรับปรุงอาคารเซนต์ฟิลิป)90.40

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

มีหลังคาคลุมลานกิจกรรมและมีพื้นลานที่เรียบร้อยเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง


แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. แบบบันทึกการติดตามโครงการ 2. แบบประเมินการปรับปรุง 3. แบบสำรวจความพึงพอใจในการปรับปรุง

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 3,000,000 บาท รายจ่ายจริง 3,122,520 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง สูงกว่า ประมาณการรายจ่าย 122,520 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 3,122,520 บาท


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ