Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปรับยกระดับพื้นและมุงหลังคาลานกิจกรรมใต้อาคารสุวรรณสมโภช
หน่วยงาน :งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ
โครงการ :ปรับยกระดับพื้นและมุงหลังคาลานกิจกรรมใต้อาคารสุวรรณสมโภช

หลักการและเหตุผล :
    เนื่องด้วยบริเวณใต้อาคารสุวรรณสมโภชโรงเรียนเรียนอัสสัมชัญลำปาง มีพื้นที่ใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีทึ่ 6 ไม่เพียงพอ และยังมีพื้นที่ประมาณ 200 ตารางเมตรซึ่งอยู่ตรงกลางเป็นลานกลางแจ้งแต่อยู่ต่ำกว่าพื้นในร่มลงไปประมาณ 50 เซนติเมตร บริเวณดังกล่าวปูพี้นด้วยอิฐบลอ็ก(ตัวหนอน)ซึ่งมีช่องว่างระหว่างอิฐแต่ละก้อนทำให้พื้นผิวขรุขระไม่สะดวกในการเดินหรือนั่ง ทำให้ไม่สะดวกในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนอาคารสุวรรณสมโภชในทุกช่วงเวลา จึงจำเป็นที่จะต้องปรับพี้นที่ลานดังกล่าวให้ได้ระดับเดียวกันแล้วเชื่อมหลังคาคลุมพื้นที่ให้สะดวกต่อการทำกิจกรรมให้ได้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จึงได้จัดทำโครงการปรับยกพื้นและเชื่อมหลังคาอาคารสุวรรณสมโภชคลุมลานกิจกรรม เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ในร่มสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อปรับยกพื้นให้ได้ระดับเดียวกันและมุงหลังคาคลุมลานกิจกรรมใต้อาคารสุวรรณสมโภชให้มีความพร้อมในการใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมและประชุมนักเรียนได้พร้อมกันตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษา
เชิงปริมาณ
   1. มีลานกิจกรรมในร่มที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

KPI :
   1. หลังคาคลุมลานกิจกรรมใต้อาคารสุวรรณสมโภชและ มีลานกิจกรรมที่ได้ระดับเดียวกันทั้งอาคารตามขนาดที่โรงเรียนกำหนด

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน (ระดับปฐมวัย)
         
      มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน (ขั้นพื้นฐาน)
         
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ (ระดับปฐมวัย)
         
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ (ขั้นพื้นฐาน)
         
      มาตรฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิฯ
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 โรงเรียนส่งเสริมและจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมตามกฎบัตรการศึกษามงฟอร์ต (มิติที่ 8)
      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
         
    - กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
    - 1.5.5 พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
    - 2.4.2 พัฒนาโรงเรียนให้มีความโดดเด่นเฉพาะ
      หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
         
      โรงเรียนมาตรฐานสากล
         
      มาตรฐานด้านการเงิน
         
ปฏิทินโครงการ (13)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ธ.ค. 2562 30 ธ.ค. 2563   P 1แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน.   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 105 วัน
01 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2563   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 440 วัน
01 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2563   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 440 วัน
01 ก.พ. 2563 29 ก.พ. 2563   P 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 410 วัน
01 ก.พ. 2563 29 ก.พ. 2563   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 410 วัน
01 มี.ค. 2563 31 ก.ค. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 257 วัน
06 ม.ค. 2563 31 ก.ค. 2563   D 6.1 ดำเนินการตามแผนงานโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 257 วัน
03 ส.ค. 2563 31 ส.ค. 2563   D 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและ กระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 226 วัน
01 ก.พ. 2563 30 เม.ย. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 349 วัน
01 ก.พ. 2563 29 ก.พ. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 410 วัน
01 มี.ค. 2563 20 มี.ค. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 390 วัน
21 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 379 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 349 วัน
01 ก.พ. 2563 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 349 วัน
01 ก.พ. 2563 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 349 วัน
01 ก.พ. 2563 29 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 410 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 379 วัน
01 ก.พ. 2563 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 349 วัน
01 ก.พ. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 349 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (2)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 คณะผู้ตรวจ (ส่วนควบคุมอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง) เข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารเซนต์ฟิลิป และอาคารสุวรรณสมโภช  21 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ  1 มี.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2563
 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการซ่อมแซมหลังคาสุวรรณสมโภช  8 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  1 ก.พ. 2563 - 30 เม.ย. 2563

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานกิจกรรมและปรับปรุงพี้นหน้าอาคารสุวรรณสมโภช 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขอเบิกเงินค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างพื้นอาคาร B พื้นส่วนกลางอาคารสุวรรณสมโภช งวดที่ 2 1 *** ***
2    เงินค่าแผ่นหลังคาเมทัลชีท 1 *** ***
3    ซื้อเหล็ก 1 *** ***
4    พื้นส่วนกลาง 1 *** ***
5    ซื้อเหล็ก งวด 2 1 *** ***
6    ขออนุมัติเบิกเงินค่าดำเนินการประกอบและจัดส่งเหล็ก งานผลิตและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก อาคารสุวรรณสมโภช งวดที่ 1 1 *** ***
7    ขออนุมัติซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ใช้ทำทางขึ้นรถเครนเข้าลานสุวรรณสมโภชเพื่อก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรม 1 *** ***
8    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเดินทางและค่าเลี้ยงรับรอง อ.ธนารัฎช์และทีมงาน ตรวจรับงานพร้อมก่อสร้างงานติดตั้งโครงหลังคาสุวรรณสมโภช งวดที่ 2 วันที่ 2 ธันวาคม 2563 1 *** ***
9    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ใช้ทำทางขึ้นรถเครนเข้าลานสุวรรณสมโภชเพื่อก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรม 1 *** ***
10    ขออนุมัติเบิกเงินค่าประกอบและติดตั้งโครงหลังคา อาคาร C อาคารสุวรรณสมโภช ให้กับ บริษัทช้างไทวัสดุ จำกัด 1 *** ***
11    ขออนุมัติซื้อโคมไฟส่องสว่าง Flood Light LED แสงสีขาว เพื่อติดตั้งอาคารสุวรรรสมโภช 1 *** ***
12    ขออนุมัติเบิกค่าดำเนินการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง Flood Light LED แสงสีขาว เพื่อติดตั้งอาคารสุวรรรสมโภช จำนวน 24 จุด 1 *** ***
13    งานเพิ่มโครงสร้างหลังคา ค่าวัสดุรวมค่าแรง 1 *** ***
14    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ใช้ทำทางขึ้นรถเครนเข้าลานสุวรรณสมโภชเพื่อก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรม 1 *** ***
15    ปรับปรุงรายการคืนงบทางขึ้น 1 *** ***
16    ขออนุมัติงานเดินท่อ PVC ระบายน้ำฝนอาคารสุวรรณสมโภช 12 จุด 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

 ผลการประเมินงานในระบบ
หัวข้อ%
แบบสอบถามการเพิ่มพื้นที่ทำกิจกรรมการเรียนการสอน ภายในโรงเรียน (โครงการปรับยกระดับพื้นและมุ่งหลังคาลานกิจกรรมใต้อาคารสุวรรณสมโภช)88.11

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

มีหลังคาคลุมลานกิจกรรมและมีพื้นลานที่เรียบร้อยเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. แบบบันทึกการติดตามโครงการ 2. แบบประเมินการปรับปรุง 3. แบบสำรวจความพึงพอใจในการปรับปรุง

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 2,000,000 บาท รายจ่ายจริง 1,464,528 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 535,472 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 1,464,528 บาท


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ