Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
หน่วยงาน :กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
โครงการ :พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ

หลักการและเหตุผล :
     สมรรถภาพทางกายคือความสามารถของระบบต่างๆ ในร่างกายประกอบด้วย ความสามารถเชิงสรีรวิทยาด้านต่างๆ ที่ช่วยป้องกันบุคคลจากโรคที่มีสาเหตุจากภาวะการขาดการออกกำลังกาย นับเป็นปัจจัยหรือตัวบ่งชี้สำคัญของการมีสุขภาพดี ความสามารถหรือสมรรถนะเหล่านี้ สามารถปรับปรุงพัฒนาและคงสภาพได้ โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันผลจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพบว่านักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางร้อยละ 14.67 ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายซึ่งสอดคล้องกับรายงานภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางร้อยละ 20อยู่ในเกณฑ์อ้วน ซึ่งทางกรมอนามัยกำหนดไว้ว่าภาวะน้ำหนักเกินในเด็กวัยเรียนไม่ควรจะเกินร้อยละ 10 จากจำนวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน ดังนั้นโครงการการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักเรียนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ผ่านเกณฑ์และลดภาวะน้ำหนักเกินของนักเรียนได้

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อบริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
    2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและทักษะตามหลักสูตร

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายปีการศึกษา 2562 มีผลการทดสอบสมรรถภาพในระดับปานกลางขึ้นไป
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายปีการศึกษา 2562

KPI :
   1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 90 มีผลการทดสอบสมรรถภาพในระดับปานกลาง ขึ้นไป

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน (ระดับปฐมวัย)
         
      มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน (ขั้นพื้นฐาน)
         
    - มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
    - มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีน้ำหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่น
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ และสร้างผลงานตามจินตนาการ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ครูมีกำหนดการ เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
    - ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
    - ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ีเหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
    - ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ครูมีการวัดประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิะีการที่หลากหลาย
    - ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ครูให้คำแนำนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
    - ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผล ในการปรับปรุงการสอน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเอ็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
    - ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ (ระดับปฐมวัย)
         
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ (ขั้นพื้นฐาน)
         
    - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
    - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ิ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
      มาตรฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิฯ
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนมี่ความรับผิดชอบต่อสังคม (มิติที่ 2,3,7)
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน (มิติที่ 5,6,MEC หน้า 30-31)
      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
    - 2.1.5 จัดการแข่งขันกีฬา ดนตรี วิชาการและนันทนาการระดับมูลนิธิฯ สำหรับผู้เรียน
      หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
         
      โรงเรียนมาตรฐานสากล
         
      มาตรฐานการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
ปฏิทินโครงการ (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2562 30 เม.ย. 2563   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 102 วัน
01 เม.ย. 2562 15 พ.ค. 2563   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 87 วัน
01 พ.ค. 2562 05 พ.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 463 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4.จัดทำแผนงาน กำหนดเวลา ตารางเวลา จดหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 437 วัน
02 มิ.ย. 2562 07 มิ.ย. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 430 วัน
05 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D  6.ดำเนินงานตามแผนกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
01 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.1 โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 12   12   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
03 ก.พ. 2563 31 มี.ค. 2563   D 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน เพื่อนำเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขคุณภาพงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
03 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2563   C 7 กำกับติดตามการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน
30 ก.ย. 2562 15 ม.ค. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของโครงการ ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 208 วัน
11 พ.ย. 2562 19 ก.พ. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของโครงการ ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 173 วัน
24 ก.พ. 2563 28 ก.พ. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 164 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 102 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (12)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมผลการทดสอบสมถรรภาพของภาคเรียนที่ 1  5 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 371 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ติดต่อประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำเสนออนุมัติโครงการ  13 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 363 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ครูพลศึกษา ประสานงานกับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ นัดหมาย ทำความเข้าใจ ตามสายชั้นที่ตนเองรับผิดชอบ  26 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 350 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสานงานฝ่ายต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมของ สถานที่ , นักเรียน  9 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การอบรมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1  16 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 329 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1  23 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตาม สอบถาม ให้คำแนะนำ นักเรียนตามสายชั้นที่ตนเองรับผิดชอบ (ครูพลศึกษา)  23 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 322 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่ 2  28 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เตรียมพร้อมและนัดหมายนักเรียน  28 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการตามโครงการ ครั้งที่ 2 ทดสอบสมรรถภาพและสรุปผล  7 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 277 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน  11 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 273 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนอผลการดำเนินงาน  18 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 266 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ทีมงานวิทยากรจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง จำนวน 12 คน 6 *** ***
2    ค่าอาหารว่าง 24 *** ***
3    อาหารบุฟเฟต์ (200 บาท) 24 *** ***
4    ทีมงานวิทยากรจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง จำนวน 12 คน 6 *** ***
5    อาหารบุฟเฟต์ (200 บาท) 24 *** ***
6    ค่าอาหารว่าง 24 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าตอบแทนวิทยากร ม.การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง โครงการพัฒนาสมรรถภาพทายกาย 08/11/2562 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

 ผลการประเมินงานในระบบ
หัวข้อ%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. แบบกำกับติดตามงาน 2. แบบประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 3. แบบประเมินความพึงพอใจในการร่วมโครงการ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 27,000 บาท รายจ่ายจริง 4,050 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 22,950 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 4,050 บาท


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ