Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการ ACL Crossword Competition
หน่วยงาน :โครงการ CEP
โครงการ :โครงการ ACL Crossword Competition

หลักการและเหตุผล :
    ในปัจจุบันนักเรียนไทยมุ่งเน้นการเรียนเชิงวิชาการที่ใช้หลักการท่องจำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดและเพื่อผลการเรียนที่ดีเยี่ยม โดยส่วนใหญ่เรียนแบบรับข้อมูล ทำให้สมองไม่ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่สอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการเรีบยนรู้ด้วยตัวเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ครอสเวริด์เกมถือเป็นเกมกีฬาประเภทหนึ่งที่แข่งขันกันด้วยไหวพริบ ความรู้ภาษาอังกฤษ และการวางแผนสมองของผู้เรียนเรียนได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โครงการ ACL Crossword Competition โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จึงจัดโครงการ ACL Crossword Competition เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รักการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืนตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธืที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น
    2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเรียนรู้ระหว่างกัน
    3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรร ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล มีไหวพริบ ปฏิภาณ
    4. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น วางแผน มุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้เรียนมีสติปัญญาดี เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ปฏิภาณ
   2. ผู้เรียนมีสภาพจิตที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา อดทน อดกลั้น มุ่งมั่นตั้งใจ
   3. ผู้เรียนเป็นผู้รักในการพัฒนาตนเอง รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา
เชิงปริมาณ
   1. ผู้เรียน ACL ที่สนได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการที่ช่วยให้ได้รับการพัฒนาด้านสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ

KPI :
   1. ผู้เรียนร้อยละ 91 มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
   2. ผู้เรียนร้อยละ 91 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
   3. ผู้เรียนร้อยละ 91 มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
   4. ผู้เรียนร้อยละ 91 มีทักษะในการทำงาน รักการเรียนรู้ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน (ระดับปฐมวัย)
         
      มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน (ขั้นพื้นฐาน)
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเรียนรู้ระหว่างกัน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ (ระดับปฐมวัย)
         
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ (ขั้นพื้นฐาน)
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
      มาตรฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิฯ
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผู้เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิต และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน (มิติที่ 3,8)
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (มิติที่ 3,8)
      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
         
    - กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานสากล
    - กลยุทธ์ที่ 2.6 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนตามการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-based Learning)
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
    - 2.1.1 พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
    - 2.1.3 พัฒนาทักษะความคิด
    - 2.1.5 จัดการแข่งขันกีฬา ดนตรี วิชาการและนันทนาการระดับมูลนิธิฯ สำหรับผู้เรียน
      หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
         
      โรงเรียนมาตรฐานสากล
         
    - 3.3 พัฒนานักเรียนทั้งครบ
    - ก. ร่างกาย
    - ข. สติปัญญา
    - ค. อารมณ์
    - ง. สังคม
      มาตรฐานการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
ปฏิทินโครงการ (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2562 30 มิ.ย. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ACL Crossword Competition ( P )   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 457 วัน
01 พ.ค. 2562 30 มิ.ย. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 457 วัน
01 พ.ค. 2562 30 มิ.ย. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 457 วัน
01 พ.ค. 2562 27 มี.ค. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 186 วัน
01 พ.ค. 2562 30 มิ.ย. 2562   P 5. ประชุมและวางแผน เพื่อมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 457 วัน
01 พ.ค. 2562 27 มี.ค. 2563   D 6. ดำเนินงานกตามแผนปฏิบัติประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 186 วัน
01 พ.ค. 2562 27 มี.ค. 2563   D 6.1 กิจกรรม ACL Crossword Competition 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 186 วัน
01 พ.ค. 2562 27 มี.ค. 2563   C กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 186 วัน
01 พ.ค. 2562 27 มี.ค. 2563   C 7.1. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 186 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.1. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.1. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.1. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 ม.ค. 2563 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 ม.ค. 2563 30 เม.ย. 2563   C ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 ม.ค. 2563 30 เม.ย. 2563   C ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 ม.ค. 2563 30 เม.ย. 2563   C ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 ม.ค. 2563 30 เม.ย. 2563   C ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (3)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ร่วมแข่งขัน แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 5  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 410 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรม ACL Crossword Competition  1 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 แข่งขัน "แม้กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 5  17 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 409 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรม ACL Crossword Competition  1 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 แข่งขัน แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 5  18 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 408 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรม ACL Crossword Competition  1 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 288 *** ***
2    ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 80 *** ***
3    ค่าประกาศนียบัตร 15 *** ***
4    ค่าของที่ระลึก 60 *** ***
5    ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันภายนอก 40 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ดเกมระดับประถมศึกษา ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 23 ในวันที่ 4 - 5 มกราคม 2563 2563 1 *** ***
2    ขอซื้อกระดานเกมส์ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword รุ่นทั่วไป จำนวน 10 ชุด 1 *** ***
3    2562/00761=2,400.-เงินรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ เกมกระดานต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ วันวิชาการ วันที่ 24 มกราคม 2563 1 *** ***
4    เงินรางวัลการแข่งขัน CEP Crossword Competition ของเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

 ผลการประเมินงานในระบบ
หัวข้อ%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้เรียนเป็นพลโลก มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านสติปัญญาและคุณธรรม รู้จักแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ และรักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ


แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 25,620 บาท รายจ่ายจริง 24,943 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 677 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 24,943 บาท


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ