Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
หน่วยงาน :กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการ :กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

หลักการและเหตุผล :
     การละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นผลมาจากการพยายามก้าวข้ามไปสู่ความทันสมัย แต่ไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนขาดความเสมอภาค เกิดการเหลื่อมล้ำทางสังคมให้ได้พบเห็นกันบ่อยๆ ดังนั้นโรงเรียนจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชน เพราะมีความสำคัญทั้งในด้านสังคมโลกและการสร้างประชาธิปไตยในสังคมไทย การปลูกฝังผู้เรียนเคารพสิทธิมนุษยชน มีการเคารพซึ่งกันและกัน มีความเท่าเทียมกันในสังคม มีความเสมอภาค ซึ่งสอดคล้องกับมาตราที่ 4 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่กล่าวว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง” และการเคารพสิทธิมนุษยชนควรเริ่มจากรั้วโรงเรียนไปสู่โลกที่กว้างขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู ด้านการจัดทำหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน
    2. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรมและสันติ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1.
   2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู ด้านการจัดทำหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน
   3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรมและสันติ
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน 2,775คน
   2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจำนวน 18 คน

KPI :
   1. ครูผู้สอนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู ด้านการจัดทำหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน
   2. ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรมและสันติ

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน (ระดับปฐมวัย)
         
      มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน (ขั้นพื้นฐาน)
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ (ระดับปฐมวัย)
         
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ (ขั้นพื้นฐาน)
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
      มาตรฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิฯ
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ผู้เรียนพัฒนาค่านิยมตามแนววิถีจิตของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และการมีส่วนร่วมในการกระทำเพื่อ การเปลี่ยนแปลงในสังคม (มิติที่ 3,6,7,8)
      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
         
    - กลยุทธ์ที่ 1.3 จัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรม และสันติ
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
         
      โรงเรียนมาตรฐานสากล
         
ปฏิทินโครงการ (13)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
18 ต.ค. 2562 18 ธ.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  นฤมล    เล็กศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 34 วัน
18 ต.ค. 2562 18 ธ.ค. 2562    2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  นฤมล    เล็กศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 34 วัน
18 ต.ค. 2562 18 ธ.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  นฤมล    เล็กศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 34 วัน
18 ต.ค. 2562 18 ธ.ค. 2562   P 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  นฤมล    เล็กศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 34 วัน
18 ต.ค. 2562 18 ธ.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  นฤมล    เล็กศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 34 วัน
18 ต.ค. 2562 18 ธ.ค. 2562   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 13  มิส  นฤมล    เล็กศรี 13   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 34 วัน
18 ต.ค. 2562 18 ธ.ค. 2562   D 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  นฤมล    เล็กศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 34 วัน
00 543 -   D 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่1         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7357 วัน
18 ต.ค. 2562 18 ธ.ค. 2562   D 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  มิส  นฤมล    เล็กศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 34 วัน
18 ต.ค. 2562 18 ธ.ค. 2562   A 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  มิส  นฤมล    เล็กศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 34 วัน
18 ต.ค. 2562 18 ธ.ค. 2562   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  นฤมล    เล็กศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 34 วัน
15 ก.ค. 2562 31 ม.ค. 2563   D 6.1โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 3  มิส  ณัฎฐวดี    ดวงใจ 3   0 *** *** 10 วัน
18 ต.ค. 2562 18 ธ.ค. 2562    สัปดาห์สิทธิมนุษยชน 3  มิส  นฤมล    เล็กศรี 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 34 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (19)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมความเหลี่อมล้ำ  31 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  15 ก.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมความเหลี่อมล้ำ  12 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 101 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  15 ก.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 วางแผนการจัดสัปดาห์สิทธิมนุษยชน  30 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 83 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 ต.ค. 2562 - 18 ธ.ค. 2562
 ทบทวนการดำเนินงาน  31 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 ต.ค. 2562 - 18 ธ.ค. 2562
 ทำจดหมายขออนุมัติ  4 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 78 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 ต.ค. 2562 - 18 ธ.ค. 2562
 ประชุมวางแผน  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 ต.ค. 2562 - 18 ธ.ค. 2562
 ทำคำสั่งแต่งตั้ง  11 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 71 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 ต.ค. 2562 - 18 ธ.ค. 2562
 ประชุมเตรียมความพร้อม  18 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 64 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 ต.ค. 2562 - 18 ธ.ค. 2562
 ประสานงาน  20 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 62 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 ต.ค. 2562 - 18 ธ.ค. 2562
 เตรียมความพร้อมของกิจกรรม  25 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 57 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 ต.ค. 2562 - 18 ธ.ค. 2562
 สถานที่ในการทำกิจกรรม  9 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 ต.ค. 2562 - 18 ธ.ค. 2562
 สัปดาห์สิทธิมนุษยชน  11 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 ต.ค. 2562 - 18 ธ.ค. 2562
 สัปดาห์สิทธิมนุษยชน  11 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  สัปดาห์สิทธิมนุษยชน  18 ต.ค. 2562 - 18 ธ.ค. 2562
 สัปดาห์สิทธิมนุษยชน  12 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 40 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 ต.ค. 2562 - 18 ธ.ค. 2562
 สัปดาห์สิทธิมนุษยชน  12 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 40 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  สัปดาห์สิทธิมนุษยชน  18 ต.ค. 2562 - 18 ธ.ค. 2562
 สรุปการดำเนินงาน  13 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 39 วัน กำลังดำเนินการ  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 ต.ค. 2562 - 18 ธ.ค. 2562
 สัปดาห์สิทธิมนุษยชน  13 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  สัปดาห์สิทธิมนุษยชน  18 ต.ค. 2562 - 18 ธ.ค. 2562
 ประชุมครูสรุปงาน  16 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 36 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 ต.ค. 2562 - 18 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมความเหลี่อมล้ำ  10 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 11 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  15 ก.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
2    ค่าเดินทางไปกลับ 2 *** ***
3    ที่พัก 2 *** ***
4    ตอบแทนวิทยากร 2 *** ***
5    ของที่ระลึก 2 *** ***
6    เกียรติบัตร 24 *** ***
7    แฟ้ม 30 *** ***
8    สมุดปกแข็ง 30 *** ***
9    ปากกา 40 *** ***
10    ดินสอ 2 b 20 *** ***
11    กล่องดินสอ 20 *** ***
12    เกียรติบัตร 15 *** ***
13    แฟ้ม 18 *** ***
14    สมุด 18 *** ***
15    ปากกา 25 *** ***
16    ดินสอ 2ิb 15 *** ***
17    กล่องดินสอ 20 *** ***
18    เกียรติบัตร 12 *** ***
19    แฟ้ม 15 *** ***
20    สมุด 15 *** ***
21    ปากกา 10 *** ***
22    ดินสอ 2 b 10 *** ***
23    กล่องดินสอ 20 *** ***
24    ของที่ระลึก 2 *** ***
25    อุปกรณ์ในฐาน 1 *** ***
26    เกียรติบัตร 100 *** ***
27    เดินทาง 4 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 42,850 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 42,850 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ณัฎฐวดี    ดวงใจ
ผู้จัดทำ : มิส  ณัฎฐวดี    ดวงใจ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ