Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการประกวดคลิปวีดิโอ ACL is Good โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 1
หน่วยงาน :งานประชาสัมพันธ์และวารสาร
โครงการ :โครงการประกวดคลิปวีดิโอ ACL is Good โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 1

หลักการและเหตุผล :
    โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ที่โดดเด่น สมควรแก่การเผยแพร่ให้ เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป ปัจจุบันสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนมีความสำคัญ สำหรับเผยแพร่ข้อมูลในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียน โดยภาพเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความสามารถสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานประชาสัมพันธ์จึงจัดให้มีโครงการประกวดคลิปวีดิโอโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ“ACL is GOOD” มุ่งเน้นความเป็นนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเป็นแบบอย่าง Good Person “คนดีศรีโรงเรียน” Good Community :เสน่ห์แห่ง อัสสัมชัญลำปาง วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันที่น่าหลงใหล Good Environment สิ่งแวดล้อมดี Good Leader “ คิดล้ำ นำเทคโนโลยี” อันเป็นคุณลักษณะพึงประสงค์ของนักเรียนอัสสัมชัญลำปาง

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพของสังคมไทยสังคมโลก
    2. เพื่อเสริมสร้างสังคมของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางให้เป็นสังคมที่ดี นักเรียนรักษ์ในเกียรติอัสสัมชัญลำปาง
    3. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและมีชีวิตที่ปลอดภัย
    4. นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางมีทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อนำเสนอและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีภาวะผู้นำที่ดี
    5. เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง โรงเรียน สมาคมผู้ปกครองและ สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางใส่ใจกับสังคมและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1.นักเรียน สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าฯ เกิดความร่วมมือในการใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
   2. 2.นักเรียน สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าฯ เกิดกระบวนการทำงานเป็นทีม
   3. 3.นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางมีทักษะด้านเทคโนโลยีมีเดียเพื่อนำเสนอและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
   4. 4.นักเรียนและโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับชั้น ป.5 จำนวน 259 คน มี 37 กลุ่ม
   2. นักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวน 292 คน มี 42 กลุ่ม
   3. นักเรียนระดับชั้น ม.1 จำนวน 194 คน มี 28 กลุ่ม
   4. นักเรียนระดับชั้น ม.2 จำนวน 192 คน มี 27 กลุ่ม
   5. นักเรียนระดับชั้น ม.3 จำนวน 206 คน มี 29 กลุ่ม
   6. นักเรียนระดับชั้น ม.4 จำนวน 189 คน มี 27 กลุ่ม
   7. นักเรียนระดับชั้น ม.5 จำนวน 163 คน มี 23 กลุ่ม
   8. นักเรียนระดับชั้น ม.6 จำนวน 162 คน มี 23 กลุ่ม
   9. ผู้ปกครอง จำนวน 500 คน มี 71 กลุ่ม
   10. ศิษย์เก่า จำนวน 200 คน มี 29 กลุ่ม
   11. รวมทั้งสิน 2,354 คน จำนวน 70 กลุ่ม 336 เรื่อง

KPI :
   1. โรงเรียนมีคลิปวีดิโอเข้าประกวด ทั้งสิ้น 100 เรื่อง
   2. นักเรียน สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าฯ ร้อยละ 80 มีกระบวนการทำงานเป็นทีม
   3. นักเรียน สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าฯ ร้อยละ 80 มีทักษะกระบวนการในการสร้างสื่อมีเดีย
   4. ร้อยละ 80 ของคลิปวีดิโอที่ คณะครู นำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน
   5. มีผู้เข้าชมคลิปวีดิโอ ไม่น้อยกว่า 5000 ครั้ง

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน (ระดับปฐมวัย)
         
      มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน (ขั้นพื้นฐาน)
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ (ระดับปฐมวัย)
         
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ (ขั้นพื้นฐาน)
         
    - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
      มาตรฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิฯ
         
    - มาตรฐานที่ 4 คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต
    - ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 โรงเรียนมีบริหารจัดการตามหลักะรรมาภิบาลของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
    - ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 โรงเรียนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต (มิติที่ 3,6,7)
    - ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 โรงเรียนมีการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสต่างๆ (มิติที่ 2)
    - ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 โรงเรียนส่งเสริมและจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมตามกฎบัตรการศึกษามงฟอร์ต (มิติที่ 8)
    - ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 โรงเรียนมีความร่วมมือและเครือข่ายกับบุคคล องค์กร สถาบันต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอร์ต (มิติที่ 6)
      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
         
    - ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
    - กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ของ TQA (Thailand Quality Award)
    - กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้สามารถกำกับ ติดตามและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
    - ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
    - 3.1.1 พัฒนาให้คณะภราดาและคณะครูมีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาและอื่นๆ 1) จัดให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายแรงงาน กฎหมายสิทธิเด็ก พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กฎหมายเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) รวบรวมความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเผยแพร่
    - 3.1.2 มูลนิธิฯเตรียมคณะภราดาให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการบริหารจัดการพร้อมที่จะทำหน้าที่ตามโครงสร้าง ทั้ง 7 ฝ่ายของมูลนิธิฯ
    - 3.2.1 พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์TQA ประกอบด้วย 1)การนำองค์กร 2)การวางแผนกลยุทธ์ 3)การมุ่งเน้นผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และผู้เรียน 4)การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้นกระบวนการ 7) ผลลัพธ์
    - 3.2.2 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง 1)ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในโรงเรียน 2)วัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษของครูและผู้เรียนตามมาตรฐาน CEFR(Common European Framework of Reference for Languages) หรือเทียบเท่า
    - 3.2.3 ทบทวนคู่มือการบริหารงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ พ.ศ 2537 และเพิ่มแนวปฏิบัติในการส่งมอบงานของผู้บริหาร / ผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
    - 3.2.4 มูลนิธิฯ เตรียมผู้ร่วมบริหารที่เป็นฆราวาสให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการบริหารจัดการ
    - 3.3.1 จัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานของมูลนิธิฯและโรงเรียน
    - 3.3.2 จัดให้มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และรายงานผลการใช้งบประมาณของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เน้นความคุ้มค่า ตรงตามประเภทงบประมาณและแผนปฏิบัติงานประจำปี
    - 3.3.3 พัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงสร้างมูลนิธิฯ การจัดทำ แผนงาน โครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ 1)มูลนิธิฯ กำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการให้โรงเรียนนำไปสู่การปฏิบัติ 2)มูลนิธิฯ กำหนดให้มีการนิเทศ กำกับ ติดตามและรายงานผล
    - 3.3.4 จัดอบรม /เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารของมูลนิธิฯบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารของมูลนิธิฯ แผนยุทธศาสตร์ ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ผลงาน นวัตกรรม งานวิจัย องค์ความรู้ที่ดีเลิศ (Best Practice) ฯลฯ ให้แก่ สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ
    - 3.3.5 มูลนิธิฯ พัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเชื่อมต่อกับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
    - 3.3.6 เชิญบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มาช่วยงานในส่วนกลางของมูลนิธิฯ เช่น ด้านหลักสูตร นิเทศ การเงิน วิจัย ฯลฯ
      หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
         
    - 3.9 โรงเรียน/สถาบัน มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเมื่อผู้รับบริการได้รับ ผลกระทบจากระบบการให้บริการ
      โรงเรียนมาตรฐานสากล
         
    - 1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง
    - ข. การสื่อสารและผลการดำเนินการขององค์กร
    - 3.3 พัฒนานักเรียนทั้งครบ
    - ข. สติปัญญา
      มาตรฐานการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
ปฏิทินโครงการ (8)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
31 พ.ค. 2562 30 ต.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 252 วัน
31 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 282 วัน
16 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2563   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 38 วัน
16 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2563   P 4.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 38 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
01 ส.ค. 2562 01 ส.ค. 2562   P 6.1 ศึกษาสถานการณ์และประชุมปรึกษาคณะกรรมการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 342 วัน
30 พ.ค. 2562 30 มี.ค. 2563   P 6.2 วางแผนดำเนินงาน เพื่อนำเสนอสายงาน 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 100 วัน
16 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   P 6.3 ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
16 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   P 6.4 สรุปผลการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
30 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
30 พ.ค. 2562 30 มี.ค. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 100 วัน
30 พ.ค. 2562 30 มี.ค. 2563   C 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 100 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (14)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ออกแบบ Blog ACL is good 2019  4 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 308 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  31 พ.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 ประชุมคณะกรมการดำเนินงานโครงการ ACL is good 2019 ครั้งที่ 1  11 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 301 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 วางแผนดำเนินงาน เพื่อนำเสนอสายงาน  30 พ.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการ จัดทำวิดิโอ ACL is Good 2019  11 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 301 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  31 พ.ค. 2562 - 30 ต.ค. 2562
 กำกับการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 1  11 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 301 วัน กำลังดำเนินการ  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  30 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรมการดำเนินงานโครงการ ACL is good 2019 ครั้งที่ 3  12 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 300 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 วางแผนดำเนินงาน เพื่อนำเสนอสายงาน  30 พ.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรมการดำเนินงานโครงการ ACL is good 2019  12 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 300 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  4.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ประชุมหัวหน้าสายชั้น เพื่อรับทราบโครงการ ACL is good 2019 ครั้งที่ 1  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 299 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  31 พ.ค. 2562 - 30 ต.ค. 2562
 ประชุมร่วมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ หารือความร่วมมือ โครงการ ACL is good 2019  18 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 294 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  31 พ.ค. 2562 - 30 ต.ค. 2562
 กำกับการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 2  20 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 292 วัน กำลังดำเนินการ  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  30 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 อบรมการสมัครสมาชิก Blog ACL is good # 2019  26 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 286 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรมการดำเนินงานโครงการ ACL is good 2019 ครั้งที่ 1 ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองฯ  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  31 พ.ค. 2562 - 30 ต.ค. 2562
 กำกับการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 3  17 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 265 วัน กำลังดำเนินการ  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  30 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรมการดำเนินงานโครงการ ACL is good 2019 ครั้งที่ 2  18 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 264 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 วางแผนดำเนินงาน เพื่อนำเสนอสายงาน  30 พ.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2563
 ประชุมติดตามโครงการ ACL is good 2019  6 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 245 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  30 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ (33)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
   ประธานที่ปรึกษา
   ที่ปรึกษา
   ที่ปรึกษา
   ที่ปรึกษา
   ที่ปรึกษา
   ที่ปรึกษา
   ที่ปรึกษา
   ที่ปรึกษา
   ที่ปรึกษา
   ที่ปรึกษา
   ที่ปรึกษา
   ที่ปรึกษา
   ประธานกรรมการ
   กรรมการ
   กรรมการ
   กรรมการ
   กรรมการและเลขานุการ
   กรรมการ
   กรรมการ
   กรรมการ
   กรรมการ
   กรรมการ
   กรรมการ
   กรรมการ
   กรรมการ
   กรรมการ
   กรรมการ
   กรรมการ
   กรรมการ
   กรรมการ
   กรรมการ
   กรรมการ
   กรรมการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เกียรติบัตรรางวัลการแข่งขัน 2,354 *** ***
2    เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน 1 *** ***
3    ป้ายรางวัล 1 *** ***
4    ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 2 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเกียรติบัตรและเงินรางวัล โครงการประกวดคลิปวีดีโอ ACL is Good Project 2019 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

 ผลการประเมินงานในระบบ
หัวข้อ%
แบบประเมินตาม KPI หัวข้อ โครงการประกวดคลิปวีดิโอ ACL is Good โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 1 81.31

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1.ใบรับสมัครเข้าประกวด 2.แบบประเมินผลงาน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 414,870 บาท รายจ่ายจริง 11,570 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 403,300 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 11,570 บาท


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ