Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน่วยงาน :
โครงการ :

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. สามารถให้บริการด้านการจัดทำเอกสารได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
   2. มีความรู้ มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย และมีประสิทธิภาพ
   3. มีระบบบริหารของงานบัญชี-งบประมาณ ตามมาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบได้
   4. การดำเนินการจัดทำระบบการการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
   5. งานพัฒนาบุคลากรมีแผนงานงบประมาณ/โครงการ ปฏิทินและแผนพัฒนาบุคลากรทีมีประสิทธิภาพ
   6. มีวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพียงพอต่อการทำงานภายในศูนย์เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90
   7. นักเรียนมีทักษะเพิ่มขึ้น
   8. kkkk
   9. งาน โครงการ กิจกรรมของฝ่ายบรรลุตามเป้าหมาย
   10. สามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับทุกฝ่ายที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน
   11. การบริหารงานด้านการเงิน (การเงิน บัญชี งบประมาณ จัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ์ การจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน) มีระบบที่เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร ซึ่ง สามารถตรวจสอบได้
   12. งานสารสนเทศมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลที่ครบถ้วน ง่ายต่อการค้นหา( ปฐมวัย)
   13. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีความสะดวกในการปฏิบัติงาน
   14. ใช้งบประมาณคุ้มค่า และเหมาะสมกับงาน
   15. คณะครู และนักเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพสำหรับการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ ร้อยละ 90
   16. มีระบบ และอุปกรณ์เครือข่ายที่สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
   17. บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ดำเนินงานในฝ่ายอย่างมีระบบและมีความเป็นสากล
   18. ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมและผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย ฝึกการทำงานที่สอดคล้องกับชีวิตจริง และสะท้อนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียนได้
   19. การจัดทำแผนงาน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มสาระภาษาไทยดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   20. การนำเเผนงาน โครงงาน ปฎิทิน ปฎิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ
   21. เพื่อนำไปใช้ในการ ทำงาน และพัฒนาการทำงานของกลุ่มสาระ
   22. นักเรียนมีระเบียนวินัยและปฏิบัติตามระเบียนของโรงเรียน
   23. นักเรียนระดับประถมศึกษาทั้งหมดได้เป็นผู้มีมารยาทรู้จักวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
   24. มีวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพียงพอต่อการทำงานภายในงานโสตทัศนูปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90
   25. คณะครู และนักเรียนมีอุปกรณ์โสตที่มีศักยภาพสำหรับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ร้อยละ 90
   26. อาหาร - เครื่องดื่มสะอาดปลอดภัย ถูกหลักสุขาภิบาล
   27. ฝ่ายบริหารทั่วไปมีความสะดวกในการปฏิบัติงาน
   28. การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาดปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ
   29. การให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว
   30. นักเรียนอัสสัมชัญลำปางทุกคน,บุคลากรในโรงเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและการป้องกันโรคร้อยละ 100
   31. การให้บริการด้านปฐมพยาบาลที่สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
   32. มีการวางแผนการจัดบริการ และจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพบุคลากรและผู้เรียน โดยใช้กระบวนการแนะแนว
   33. บุคลากรได้รับมีความพึงพอใจสิทธิประโยชน์
   34. มีการนิเทศภายในแผนก โดยหัวหน้างานวิชาการ วิชาการสายชั้นและเพื่อนครู
   35. งานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และสามารถบริการให้ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์
   36. มีการนิเทศภายในแผนก โดยหัวหน้างานวิชาการ วิชาการสายชั้นและเพื่อนครู
   37. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา( SAR ) ได้ครบทุกมาตรฐานโดยการเก็บข้อมูลเป็นรายเดือนและสรุปรายงานผลปีการศึกษา ละ 1 ครั้ง
   38. นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น
   39. มีการวางแนวทางการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ สำรวจความเป็นไปได้
   40. - บุคลากรที่ต้องการติดต่องานสารบรรณมีความเข้าใจในระบบงาน
   41. พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
   42. นักเรียนสามารถทำโครงงานได้ถูกต้องตามหลักการวิทยาศาสตร์
   43. กำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางตามที่ฝ่ายคุณภาพการศึกษา มูลนิธิเซนต์คาเบรียลกำหนด ให้มี 24 ข้อและครอบคลุมทั้งมาตรฐานของ สมศ.และ สพฐ.ด้วย
   44. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันสำคัญของท้องถิ่น
   45. บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ดำเนินงานในฝ่ายอย่างมีระบบและมีความเป็นสากล
   46. มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม
   47. มีการนิเทศภายในแผนก โดยหัวหน้างานวิชาการ วิชาการสายชั้นและเพื่อนครู
   48. มีหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปสู่การจัดแผนประสบการณ์
   49. คณะอนุกรรมการทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   50. คณะครู และนักเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพสำหรับการเรียนการสอน ร้อยละ 90 %
   51. ให้การดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   52. การจัดทำระบบประกันมีคุณภาพที่ดี
   53. การจัดรายการประกันคุณคุณภาพของโรงเรียนมีคุณภาพที่ดี
   54. สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ถูกต้องชัดเจนและทั่วถึง
   55. เผยแพร่ข้อมูลได้ครบทุกหย่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   56. ปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียนอย่าเต็มศักยภาพ
   57. ระบบสารสนเทศของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
   58. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน แก้ไข โดยนำวิถิจิตนักบุญมงฟอร์ตมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
   59. มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้
   60. ประสานงานและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   61. - สถิตินักเรียนเป็นปัจจุบันตรวจสอบได้
   62. ทราบพัฒนาการของเด็กดีขึ้นในด้านวิชาการ
   63. ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์มีพัฒนาการครบทุกมิติ
   64. นักเรียนในระดับปฐมวัยทุกคนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัยจำนวน 820คน
   65. ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์มีพัฒนาการครบทุกมิติ
   66. นักเรียนและผู้ปกครองมีความปลอดภัยในการข้ามถนนและในการเล่น
   67. ผู้ปกครอง ครูได้รับทราบข่าวสารข้อมูลในแผนกปฐมวัยที่ทันต่อเหตุการณ์
   68. สามารถให้บริการด้านการจัดทำเอกสาร ได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
   69. ข้อมูลสารสเทศของหน่วยงานและข้อมูลส่วนบุคลากรภายในโรงเรียนมีความปลอดภัยในระบบเครือข่าย
   70. 1. มีการพัฒนาจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ตามหลักการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
   71. ข้อมูลพื้นฐานของแผนกปฐมวัยได้รับการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่
   72. มีการแต่งตั้งคณะทำงานสารสนเทศเป็นลายลักษณ์อักษร
   73. นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถรักษาเอกลักษณ์และมรดกของชาติ
   74. ผู้เรียนพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ
   75. หห
   76. สารบรรณของฝ่ายได้รับการดำเนินงานอย่างดี
   77. มีการสำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บ จัดทำเป็นข้อมูลให้เป็นระบบสารสนเทศ
   78. โรงเรียน
   79. โรงเรียนมีอาคารสถานที่สะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
   80. โรงเรียนอัสสัมชัญมีภูมิทัศน์สวยงาม
   81. โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
   82. โรงเรียนมีสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย ทันต่อการใช้งาน
   83. สามารถให้บริการด้านการจัดทำเอกสารได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
   84. คณะครูมีความพึงพอใจในการเข้าอบรมพัฒนาตนเอง ร้อยละ 80
   85. คณะครูที่อบรมมีความรู้เท่าทัน เทคโนโลยี ร้อยละ 80
   86. คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จำนวน 320 คน
   87. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
   88. 1. งานสารบรรณมีการจัดการตามมาตรฐานสากล
   89. 2. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายที่มาติดต่อการทำหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ
   90. 1. งานสารบรรณมีการจัดการตามมาตรฐานสากล 2. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายที่มาติดต่อการทำหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ
   91. นักเรียนอัสสัมชัญลำปางทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ/การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและการป้องกันโรค
   92. มีแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายถูกทำลาย และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
   93. 1. อาหาร - เครื่องดื่มสะอาดปลอดภัย ถูกหลักสุขาภิบาล
   94. 2. ฝ่ายบริหารทั่วไปมีความสะดวกในการปฏิบัติงาน
   95. 1. การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาดปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ
   96. 2. การให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว
   97. นักเรียนสามารถนำเอกสารหลักฐานการศึกษาไปเป็นหลักฐานการศึกษาได้อย่างถูกต้อง
   98. มีการจัดเก็บข้อมูลตรงตามแผนของสารสนเทศ
   99. 1. ให้งานประชาสัมพันธ์ได้สร้างสื่อเผยแพร่ กิจกรรมของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมและทันต่อ เหตุการณ์
   100. 2. เผยแพร่กิจกรรม ผลงานของนักเรียน บุคคลกร ของโรงเรียนให้บุคคลภายนอกได้รับรู้มากขึ้น
   101. 3. ให้งานด้านการประชาสัมพันธ์มี ประสิทธิภาพและทำงานได้ตามนโยบายของ โรงเรียนที่ตั้งไว้
   102. 4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
   103. f
   104. การบันทึกบัญชี และงบประมาณ ของโรงเรียน มีความชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ และเป็นปัจจุบัน
   105. 3.2.1 คุณภาพผู้เรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา เป้าหมายของโรงเรียน 3. 2.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ 3.2.3 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   106. 1.งานธุรการเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ในการให้บริการ 2.ดำเนินการ ด้านเอกสาร การรับบุคลากร รายละเอียด เข้ามาปฏิบัติงาน จนถึงสิ้นสุดการเป็นบุคลากร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีขั้นตอนการปฏิบัติ ที่ถูกต้องตามระเบียบ 3. ดำเนินการด้านสวัสดิการ ของโรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบของ ร.ร. และสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร 4. ดำเนินการด้านสวัสดิการของ สช. กองทุนสงเคราะห์ เกี่ยวกับขอรับเงินทุนเลี้ยง ชีพ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ให้บุคลากร ได้รับสิทธิครบถ้วน 5. ดำเนินงานประสานงานหน่วยงาน ราชการให้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อสิทธิประโยชน์ ของโรงเรียนและของบุคลากร 6. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ 7. ให้การจัดงานสารบรรณเป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 8. ให้การจัดระบบงานสารบรรณ เป็นไปตาม ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 จนถึงปัจจุบัน 9. การบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีความคล่องตัว สามารถตรวจสอบได้ 10. บริการงานยานพาหนะ เป็นระบบมี ประสิทธิภาพ 11. ให้มียานพาหนะ ที่มีสภาพพร้อมที่จะใช้ งานและมีความปลอดภัย 12. ให้พนักงานยานพาหนะ มีจิตสำนึกในการ ให้บริการ 13. ให้งานประชาสัมพันธ์ได้สร้างสื่อเผยแพร่ กิจกรรมของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมและทันต่อ รายละเอียด เหตุการณ์ 14. เผยแพร่กิจกรรม ผลงานของนักเรียน บุคคลกร ของโรงเรียนให้บุคคลภายนอกได้รับรู้มากขึ้น 15. ให้งานด้านการประชาสัมพันธ์มี ประสิทธิภาพและทำงานได้ตามนโยบายของ โรงเรียนที่ตั้งไว้
   107. 1. ปัญหางานวิชาการระดับปฐมวัยได้รับการวางแผน สู่การแก้ไข และพัฒนา
   108. ครูประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงของผู้เรียนด้วย เครื่องมือ วัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับตัวชี้วัด และ เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา ครอบคลุม ความรู้ ทักษะที่ จำเป็นตามหลักสูตร มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้และ ระดับพัฒนาการของผู้เรียน
   109. ครูสามารถประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วย แบบทดสอบที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และเหมาะสมกับ ธรรมชาติวิชาครอบคลุม ความรู้ และทักษะที่จำเป็นตาม หลักสูตร
   110. มีคลังข้อสอบ ที่รวบรวมแบบทดสอบที่ได้มาตรฐาน
   111. ครูนำผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริม และพัฒนา ผู้เรียนรวมทั้งปรับปรุงการสอนของตนเอง
   112. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ์
   113. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์
   114. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์
   115. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
   116. 3.2.1 คุณภาพผู้เรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา เป้าหมายของโรงเรียน 3. 2.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ 3.2.3 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   117. บุคลากรมีความประหยัด สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
   118. นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะสอดคล้องกับ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
   119. นักเรียนมีความกล้าแสดงออกถึงความสามารถที่ได้ เรียนรู้มาสู่สาธารณชนอย่างเหมาะสม
   120. 1. มีแผนงานโครงการของงานศูนย์เทคโนโลยี
   121. 1.ทราบสภาพปัญหางานบริหารฝ่ายฝ่ายบริหารทั่วไป
   122. 1. รู้สภาพปัญหาและความต้องการการนิเทศ
   123. 1. นำผลประเมินการนิเทศมาปรับปรุง
   124. 2. มีแผนปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีที่ชัดเจน
   125. 3. มีการบันทึกการปฏิบัติงานเว็บไซต์ของ โรงเรียน
   126. 4. มีการบันทึกการปฏิบัติงานระบบเครือข่าย และอินเตอร์เน็ต
   127. 5. มีการบันทึกการปฏิบัติงานบริการดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
   128. 6. เพื่อมีการบันทึกการปฏิบัติงานบริการดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมพัฒนาอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์
   129. 7. มีแผนสรุปการพัฒนาบุคลากร
   130. 8. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   131. 9. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความ สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ สำหรับผู้เรียน
   132. 10. มีห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อผู้เรียนเรียนรู้ด้วย ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
   133. 11. มีวีดีทัศน์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
   134. มีการนำผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามา เป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปี การศึกษา ต่อไป
   135. มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
   136. ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
   137. มีการนำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติในแผนหน่วยงาน กำหนด ตัว ชี้วัดผลการดำเนินการ
   138. การดำเนินงานบริหารวิชาการระดับปฐมวัย มีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
   139. เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้
   140. เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
   141. ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
   142. ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
   143. ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
   144. สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการ
   145. สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการ
   146. มีการรวบรวมข้อมูลให้ผู้บริหารให้คำแนะนำคำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
   147. เด็กผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
   148. มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
   149. มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
   150. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่าง สถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องสถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
   151. โรงเรียนมีการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ สนับสนุน การจัดการศึกษา ของโรงเรียนอย่าง เพียงพอ ต่อความต้องการ
   152. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ สอดคล้องตามกฎกระทรวง
   153. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนได้
   154. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและนำ ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน และกัน
   155. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน รับผิดชอบและนำผลไปปรับการสอน
   156. ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่งที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของ สถานศึกษา
   157. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
   158. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ กระจายอำนาจ
   159. ครูมีความวิริยะ อุตสาหะมุ่งมั่นให้ภาระหน้าที่สำเร็จประโยชน์ สูงสุด
   160. ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างธรรมชนที่ดี ด้วยการปฏิบัติตนตาม หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
   161. ครูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
   162. ผู้บริหารแน่วแน่ในอุดมการณ์และปฏิบัติตนตามกฎบัตรการศึกษา มงฟอร์ต
   163. ผู้บริหารมีความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นต่อภาระหน้าที่ของสถาน ศึกษาได้สำเร็จประโยชน์สูงสุด
   164. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างธรรมชนที่ดี ด้วยการปฏิบัติตน ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
   165. ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา
   166. ผู้บริหารนำระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบหลักการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร จัดการ
   167. งานประชาสัมพันธ์ได้สร้างสื่อเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนให้กับบุคลากรภายในและภายนอก คิดเป็นร้อยละ 90
   168. มีการออกแบบและสร้างสื่อเผยแพร่ ตามช่องทางการเผยแพร่
   169. มีสื่อที่ออกแบบ ไปใช้เผยแพร่ตาม ช่องทางการเผยแพร่
   170. เป็นพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง
   171. มีการประเมินประสิทธิภาพสื่อและช่องทางการรับสื่อ
   172. มีการวางแผนและประสานงาน งานประชาสัมพันธ์ร่วมกับฝ่าย
   173. มีการอบรมพัฒนารูปแบบการเผยแพร่
   174. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชาทุกเดือน ทุกปีการศึกษา
   175. มีการกำกับติดตามและประเมินผลของช่องทางการเผยแพร่สื่อ
   176. มีการดำเนินการตามกิจกรรมส่วนกลางของโรงเรียน
   177. 11.มีการรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่าย เพื่อประชาสัมพันธ์
   178. มีการปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
   179. บริหารจัดการงาน สารบรรณ และ งานธุรการ บรรลุตามเป้าหมายของฝ่ายธุรการ-การเงินอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามระบบการบริหารและข้อกำหนดของฝ่าย
   180. โรงเรียนมีการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนแก่ นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนทุกคนอย่างเพียงพอต่อความต้องการ และมีแระสิทธิภาพ
   181. 1. จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น อย่างถูกต้องและมีมีประสิทธิภาพ
   182. 2. จัดทำรายงานสถิตินักเรียนทุกระดับชั้น และครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน ประจำวัน/เดือน/ภาคเรียน/ ปีการศึกษา อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
   183. เพื่อจัดทำปฏิทิน/จัดตารางการให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน /จัดพนักงานขับรถ การขออนุมัติ
   184. เพื่อจัดทำการเบิกเบี้ยเลี้ยงของพนักงานขับรถและเบิกค่าน้ำมัน
   185. เพื่อตรวจสอบและติดตามดำเนินการซ่อม บำรุงรักษายานพาหนะ
   186. จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียนและมููลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี
   187. เพื่อติดต่องานเกี่ยวกับภาษี พรบ และการประกันภัย
   188. เพื่อจัดรายงานสรุปการใช้น้ำมันของยานพาหนะทุกเดือน
   189. เพื่อให้บริการยานพาหนะให้กับฝ่าย ต่าง ๆ เพื่อกิจการงานของโรงเรียน
   190. เพื่อหาข้อมูลของบริษัท ห้างร้านเกี่ยวกับการแจ้งเปลี่ยนอุปกรณ์
   191. เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
   192. ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
   193. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนการนิเทศฯ การวัดและประเมินผลการผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีและการประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
   194. ครู/บุคลากรทางการศึกษาฝ่ายวิชาการได้รับการอบรม พัฒนา
   195. จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น อย่างถูกต้องและมีมีประสิทธิภาพ
   196. 1.ส่งเสริมการจัดการเรียน การสอน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะพื้นฐาน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
   197. งานบริหารฝ่ายปฐมวัยให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของฝ่ายปฐมวัย ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ที่มีประสิทธิภาพ
   198. มีการควบคุมคุณภาพงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
   199. มีการวางแผนการดำเนินงานทุกงานของงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
   200. ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา (5.7)
   201. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย (7.3)
   202. เด็กมีความร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง (2.1)
   203. เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก (2.2)
   204. เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย (2.3)
   205. เด็กชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ (2.4)
   206. เด็กเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (3.3)
   207. เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ (3.4)
   208. เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ (4.1)
   209. เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ (4.2)
   210. เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย(4.3)
   211. เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (4.4)
   212. เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์(4.5)
   213. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก (5.4)
   214. 1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน (8.1) 2. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ 3. ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ (8.2) 4. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ (8.3) 5. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ(8.4) 6. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา(8.5) 7. ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทาง วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา เต็มศักยภาพและเต็มเวลา(8.6) 8. คณะกรรมการโรงเรียนกำกับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จตาม เป้าหมาย(9.2) 9. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ โรงเรียน(12.1) 10. จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่ง พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของโรงเรียน(12.2) 11. ติดตามตรวจสอบ และประเมิน คุณภาพภายในตามมาตรฐาน การศึกษาของโรงเรียน(12.4) 12. นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง(12.5) 13. จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนว ทางการปฏิรูปการศึกษา(15.1) 14. ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย (15.2)
   215. บุคลากรทางดนตรีและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี เต้น และนาฏศิลป์รวมจำนวน 160 คน มีความรู้ ทักษะ ด้านดนตรีและการแสดง
   216. 1.มีระบบจัดการด้านบัญชี-งบประมาณ ถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
   217. 2.มีการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
   218. 3.รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน
   219. 4.รับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก
   220. 1. มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากรชีวิตและจิตตารมณ์แห่งการเอื้ออาทรต่อกันทั้งภายในและนอกสถาบัน
   221. 2. มีกิจกรรมให้บุคคลากรและผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้ด้อยโอกาสและชุมชน
   222. 3. มีการประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดศาสนพิธีวันคัญต่างๆและจัดกิจกรรมส่งเสริมความศรัทธาและหลักธรรมที่ตนนับถือ
   223. 4. ครูแนะนำ ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
   224. 5. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
   225. 6. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
   226. 7. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
   227. 8. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
   228. 9. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
   229. 10. มีกิจกรรมที่ส่งเสิรมให้ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
   230. 11. มีกิจกรรมให้ผู้เรียน ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
   231. 12. มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต มีวิริยะ อุตสาหะรับผิดชอบต่อสังคม
   232. 13. มีการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก
   233. 14. มีกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในมิติต่างๆ
   234. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์การจัดการด้านงบประมาณตามระเบียบของโรงเรียน
   235. เพื่อจัดทำแผนงานฝ่ายบริหารทั่วไปให้ครอบคลุมและเหมาะสม
   236. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้มีทักษะในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
   237. เพื่อประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้อง
   238. เพื่อเสนอความคิดเห็นการพิจารณาอัตรากำลังและความดีความชอบของบุคลากร
   239. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน
   240. เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการ
   241. โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมาภิบาล
   242. จัดกิจกรรมที่จัดขึ้นมีความหลากหลายตอบสนองความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน และผู้เรียนทุกคนมีโอกาสเลือกเรียนและทำกิจกรรมได้ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง
   243. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีการบริหารจัดการและกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
   244. ส่งเสริมครูให้พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่หลากหลายมีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับทุกมาตรฐานตัวชี้วัดและตามกิจกรรมการเรียนรู้ สู่การตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนตามสภาพจริง
   245. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และทักษะตามหลักสูตร
   246. สารสนเทศด้านการวัดประเมินผลเป็นระบบ ทันสมัย พร้อมใช้งาน สามารถให้บริการข้อมูลแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย
   247. ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
   248. ครูมีการวัดผลและประเมินผลที่มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย
   249. ครูใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   250. การวางแผนบริหารกลุ่มสาระเรียนรู้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียน
   251. การบริหารกลุ่มสาระเรียนรู้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียน
   252. ครูออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
   253. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่งกายสะอาดเรียบร้อยและครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด
   254. 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีการบริหารจัดการและกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
   255. ผู้เรียนปฎิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ
   256. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการออก กำลังกายและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
   257. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางร่างกายและการเจริญเติบโตตามเกณฑ์ มาตรฐาน
   258. ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
   259. ดำเนินการตรวจรับสินค้าที่ได้รับการอนุมัติจัดซื้อ และให้บริการเบิก-จ่าย ตามขั้นตอน มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
   260. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 40 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมภาษาอังกฤษโดยใช้มาตรฐานเคมบริดจ์มีการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
   261. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ Cambridge ESOL Examination
   262. นักเรียนจากต่างประเทศและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างประเทศได้รับความรู้และมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การศึกษา
   263. นำผลการดำเนินงานสำนักผู้อำนวยการมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
   264. ให้การดำเนินงานสำนักผู้อำนวยการมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
   265. กำกับติดตามการดำเนินงานและความก้าวหน้าของทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สังกัดสำนักผู้อำนวยการ
   266. สรุปภาพรวมของทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
   267. นำผลการประเมินไปใช้วางแผนในปีการศึกษาต่อไป
   268. ให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน (8.1)
   269. เผยแพร่กิจกรรม สื่อตามช่องทางการเผยแพร่
   270. ให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ (8.2)
   271. ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้สวยงาม
   272. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ(8.3)
   273. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ (8.4)
   274. ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา (8.5)
   275. ให้ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษา เต็มศักยภาพและเต็มเวลา (8.6)
   276. ให้คณะกรรมการโรงเรียนกำกับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย (9.2)
   277. เผยแพร่ตามช่องทางการเผยแพร่
   278. ให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน (9.3)
   279. ประเมินประสิทธิภาพวารสาร
   280. นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ (10.5)
   281. ประสานงาน งานวารสารร่วมกับฝ่าย
   282. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน (10.6)
   283. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน(12.1)
   284. จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของโรงเรียน (12.2.)
   285. นำวารสารที่ออกแบบไปยังกลุ่มเป้าหมาย
   286. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน(12.3)
   287. ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน(12.4)
   288. นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง(12.5)
   289. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (12.6)
   290. จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (15.1)
   291. ให้ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย(15.2)
   292. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ของ TQA (Thailand Quality Award) (3.1.1)
   293. จัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานของโรงเรียน(3.3.1)
   294. เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้กับหน่วยงานต่างๆ (3.3.2)
   295. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (4.2.2 (3))
   296. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (6.1.1-6.1.5)
   297. โรงเรียนมีครูและบุคลากรฯตรงตามตำแหน่งงานที่ต้องการ
   298. งานทรัพยากรมนุษย์มีกระบวนการประเมินผลการทดลองงาน ที่ชัดเจนถูกต้องตามกระบวนการ
   299. โรงเรียนมีการบรรจุ แต่งตั้ง ทำสัญญา และถอดถอน ถูกต้องตามระเบียบราชการกำหนด
   300. ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษามีใบประกอบวิชาชีพ และใบขออนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ตามมาตรฐานคุรุสภากำหนด
   301. งานทรัพยากรมนุษย์มีฐานข้อมูลบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
   302. บุคลากรของโรงเรียนได้รับการบริการด้านเอกสารการรับรองสิทธิต่างๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
   303. ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด
   304. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รู้สึกภาคภูมิใจ และรักในสถาบันพระมหากษัตริย์
   305. บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางได้รับสิทธิประโยชน์จาก สกสค. ตามสิทธิที่พึงได้
   306. บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง พึงพอใจต่อการบริการด้านสวัสดิการต่างๆ ตามสิทธิที่พึงได้
   307. บุคลากรต่างชาติพำนักอาศัยและประกอบวิชาชีพในราชอณาจักรอย่างถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
   308. บุคลากรทุกคนมีขวัญกำลังใจจากการปฏิบัติงาน
   309. โรงเรียนมีระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือครู คู่มือพนักงาน สอดคล้องกับราชการกำหนด
   310. การวางแผนบริหารกลุ่มสาระเรียนรู้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียน
   311. การควบคุม ดูแล กำกับ ติดตามการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเมื่อพบข้อบกพร่องหรือจุดควรพัฒนา
   312. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
   313. ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว
   314. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
   315. ผู้เรียนมีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
   316. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
   317. ผู้เรียนสามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
   318. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
   319. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
   320. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
   321. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
   322. ดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้อง
   323. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีการบริหารจัดการ และกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
   324. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และทักษะตามหลักสูตร
   325. มีการวางแผนและกำหนดภาระงานและขอบเขตของงานร่วมกับผู้รับผิดชอบงานในแผนกปกครองอย่างมีประสิทธิภาพ
   326. มีการประสานงานให้คำปรึกษา กำกับติดตาม ตรวจสอบ หาแนวทางแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาของโรงเรียน
   327. ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
   328. ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (2.4)
   329. โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ ในสภาพใช้การได้ดี(11.1)
   330. มีแผนงานโครงการฝ่ายธุรการ-การเงิน (แผนกธุรการ) และปฏิทินปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและเหมาะสม
   331. มีนโยบายฝ่ายธุรการ-การเงิน (แผนกธุรการ) ประจำปี วางแผนการดำเนินงาน มอบหมายงานให้แก่หัวหน้างานในฝ่ายธุรการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
   332. มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้ได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานให้มีความรู้มีทักษะในหน้าที่รับผิดชอบ
   333. มีการประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
   334. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม(1.4)
   335. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร(2.1)
   336. การบริหารและการจัดการพัฒนางานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
   337. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
   338. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
   339. ส่งเสริมให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
   340. ส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
   341. 1. ดำเนินการรับนักเรียนตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด
   342. สามารถให้บริการด้านการจัดทำเอกสารได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
   343. 1.โครงการพิเศษ CEP มีการบริหารจัดการและกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
   344. 1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน (8.1)
   345. 2. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
   346. 3. ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ (8.2)
   347. 4. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
   348. 5. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ(8.4)
   349. 6. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา(8.5)
   350. 7. ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทาง วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา เต็มศักยภาพและเต็มเวลา(8.6)
   351. 8. คณะกรรมการโรงเรียนกำกับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จตาม เป้าหมาย(9.2)
   352. 9. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ โรงเรียน(12.1)
   353. 10. จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่ง พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของโรงเรียน(12.2)
   354. 11. ติดตามตรวจสอบ และประเมิน คุณภาพภายในตามมาตรฐาน การศึกษาของโรงเรียน(12.4)
   355. 12. นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง(12.5)
   356. 13. จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนว ทางการปฏิรูปการศึกษา(15.1)
   357. 14. ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย (15.2)
   358. 1. ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อยู่เสมอ
   359. 2. มีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างพอเพียงและจัดหมวดหมู่หนังสือตามหลักสากลเพื่อสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
   360. 3. มีการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วโดยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารงานห้องสมุด
   361. 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว(3.1)
   362. มีการบริการด้านสินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุ อุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
   363. มีการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   364. มีการบริหารบุคลากร และเจ้าหน้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   365. โรงเรียนมีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561
   366. มีการจัดทำแผนงาน โครงการกิจกรรมในการพัฒนาการให้บริการงานแนะแนวทั้ง 5 บริการ
   367. มีการดำเนินการตามแผนปฎิบัติงานในการส่งเสริมผู้เรียนให้ครอบคลุมทั้ง 5 บริการ
   368. มีการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร่วมกับสถาบัน องค์กร ชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง พัฒนาตนเอง มั่นใจและเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้ตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา
   369. มีการให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้เรียนทั้งชีวิตและการเรียนด้วยความเสมอภาค
   370. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ในการพัฒนาการศึกษา การงานอาชีพ ชีวิตและสังคมของผู้เรียน
   371. ส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
   372. 2. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และทักษะตามหลักสูตร
   373. 1. โรงเรียนรับผิดชอบและประสานงาน เกี่ยวกับงานนักศึกษาวิชาทหาร และ ดูแลในเรื่องความประพฤติ ระเบียบ วินัย การแต่งกาย ฯลฯ ของนักศึกษาวิชาทหาร
   374. 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาวิชานักศึกษา วิชาทหารที่สอดคล้องกับหลักสูตร สถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ กรมการรักษาดินแดน
   375. 3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตร
   376. งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย มีระบบบริหารจัดการงานให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของฝ่ายปฐมวัย ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ที่มีประสิทธิภาพ
   377. ผู้เรียน เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
   378. ผู้เรียนมีพัฒนาการในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต มีวิริยะ อุตสาหรับผิดชอบต่อสังคม(1.1)
   379. 1. ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อยู่เสมอ
   380. 2.มีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างพอเพียงและจัดหมวดหมู่หนังสือตามหลักสากลเพื่อสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
   381. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของโรงเรียนที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้
   382. 3.มีการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วโดยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารงานห้องสมุด
   383. 4.พัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว
   384. เพื่อจัดทำแผนงานอาคารสถานที่และจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง
   385. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มีทักษะทางด้านช่าง
   386. เพื่อควบคุมดูแลสาธารณสมบัติของโรงเรียนและซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
   387. เพื่อปรับปรุง ตกแต่งภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สมบูรณ์และสวยงาม
   388. เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   389. เพื่อควบคุมการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
   390. เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของบุคลากรในงานอาคารสถานที่
   391. เพื่อจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
   392. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสากล
   393. 1. มีการจัดกิจกรรมกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียน
   394. 2. โรงเรียนให้ความร่วมมือส่งนักกีฬา – กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันภายนอกโรงเรียน
   395. 3. โรงเรียนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานต่างๆ
   396. 4. โรงเรียนจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างครูและบุคลากรในโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
   397. 5. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ(1.1)
   398. 6. ผู้เรียนให้มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน(1.2)
   399. 7. ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ หลีกเลี่ยง ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ(1.3)
   400. 1. คณะกรรมการนักเรียนได้วางแผนดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านประชาธิปไตยให้กับนักเรียน
   401. 2. ดำเนินงานคณะกรรมการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
   402. 3. การนิเทศ กำกับติดตาม ดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ
   403. 4. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ
   404. 5. รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
   405. 6. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกันโดยผ่านการทำโครงงานหรือโครงการต่างๆ
   406. 7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรมและสันติ โดยโรงเรียนออกไปมีส่วนร่วมกับชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
   407. . มีการนำผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษามาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
   408. มีการดำเนินงานทุกแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ตอบสนองเป้าหมายในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
   409. มีการนำผลการดำเนินงานและข้อมูลสารสนเทศ มาวางแผนงานการดำเนินงานแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
   410. มีการติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
   411. มีการนำผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนนำไปเป็นข้อมูลในการเขียนรายงาน
   412. มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
   413. มีการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
   414. มีการวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินงาน
   415. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
   416. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
   417. การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพได้การรับรองมาตรฐาน
   418. มีระบบการบริหารงานระดับชั้น ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงเด็กทุกคน
   419. เด็กได้รับการส่งเสริม พัฒนา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
   420. ผู้เรียนบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการ ทางด้านกิจกรรมดนตรี กีฬา และบริการส่งเสริมสุขภาพให้กับนักเรียน บุคลากร และบุคคลทั่วไป ตามความถนัด และความสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   421. ผู้เรียนสรรหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตามสาขาวิชา ทั้งจากภายในและภายนอกโรงเรียนที่มีชื่อเสียง หรือโค้ชกีฬาทีมชาติ มาเป็นผู้ถ่ายทอดทักษะความรู้และแรงบันดาลใจ ให้ผู้เรียนทุกคนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
   422. ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพตามความสนใจของตน ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาศักยภาพตามความสนใจของตน ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับเป็นเลิศ
   423. ผู้เรียนฝึกให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ (1.1)
   424. ผู้เรียนฝึกให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน (1.2)
   425. ผู้เรียนฝึกให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม(1.4)
   426. ผู้เรียนฝึกให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
   427. ผู้เรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานสากล (2.1)
   428. ผู้เรียนจัดการเรียนการสอนและพัฒนา 9.ตนเองตามการเรียนรู้แบบ BBL (Brain Based Learning)
   429. 1. มีการวางแผนการจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพบุคลากรและผู้เรียนอย่างหลากหลาย
   430. 2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
   431. 3. ผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
   432. 4. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมและ4 ตอบสนองความต้องการ ความสารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
   433. 5. มีการเสริมสร้างผู้ร่วมงานและเสริมพลังเครือข่ายเพื่อจัดการศึกษาในแนว มงฟอร์ต
   434. 6. ผู้เรียนทำงานร่วมกันโดยผ่านการทำโครงงาน หรือโครงการต่างๆ
   435. 7. การเรียนการสอนตอบสนองต่อความถนัดของผู้เรียนสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการ จัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ด้านการช่วยเหลือชุมชน เอื้ออาทร
   436. 8. มีเครือข่ายในการพัฒนาการ จัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ด้านการช่วยเหลือชุมชน เอื้ออาทร
   437. 1. ผู้เรียน มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ (1.1) 2. ผู้เรียน เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม(1.2) 3. ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ (1.3) 4. ผู้เรียน เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม(1.4) 5. ผู้เรียน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น (1.5) 6. ผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทั้ง 8 คุณลักษณะระดับดีเยี่ยมขึ้นไป(2.1) 7. ผู้เรียน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น(2.2) 8. ผู้เรียน ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง (2.3) 9. ผู้เรียน ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (2.4)
   438. เพื่อพัฒนาครูและบุคคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
   439. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
   440. ผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวที
   441. เพื่อให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
   442. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมประสานการทำงานร่วมกันของบุคคลและ/หรือหน่วยงานต่างๆจนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์นั้นๆ
   443. โรงเรียนผ่านการประเมินโรงอาหารมาตรฐานระดับดีมาก ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
   444. มีการจัดทำแผนงานโภชนาการและปฏิทินการปฏิบัติงาน
   445. มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะด้านการให้บริการและโภชนาการ
   446. เพื่อควบคุมดูแลการผลิตอาหารและเครื่องดื่มให้สะอาดปลอดภัย
   447. เพื่อสนับสนุนและจัดหาอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
   448. เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   449. เพื่อควบคุมการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
   450. เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของบุคลากรงานโภชนาการ
   451. เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
   452. 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 300 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ค. 2562) 2. นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ชั้น ตอ. - ม.6 จำนวน 3,573 คน 3.เจ้าหน้าที่นักการ จำนวน 94 คน
   453. เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ( 10.3 )
   454. 1. มีการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายสวัสดิการแก่บุคลากรได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ 2. มีการดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ 3. มีการดำเนินงานด้านเอกสารของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
   455. 1. โรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ นโยบายของโรงเรียน และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ
   456. 2. โรงเรียนมีนโยบาย แผนงาน โครงการที่สนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯนโยบายของโรงเรียนและเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ครบกระบวนการ PDCA อย่างมีคุณภาพ
   457. 3. มีการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานของแผนงาน โครงการ ตามวงจร PDCA ให้สอดรับกับนโยบายของโรงเรียน
   458. 4. มีการวิเคราะห์ สรุปรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่มีคุณภาพ สะท้อนการดำเนินการของโรงเรียนที่ชัดเจน สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามหลักการ PDCA
   459. 5. มีการสนับสนุน และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
   460. 1. โรงเรียนมีครูและบุคลากรฯตรงตามตำแหน่งงานที่ต้องการ 2. งานทรัพยากรมนุษย์มีกระบวนการประเมินผลการทดลองงาน ที่ชัดเจนถูกต้องตามกระบวนการ 3. โรงเรียนมีการบรรจุ แต่งตั้ง ทำสัญญา และถอดถอน ถูกต้องตามระเบียบราชการกำหนด 4. ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษามีใบประกอบวิชาชีพ และใบขออนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ตามมาตรฐานคุรุสภากำหนด 5. งานทรัพยากรมนุษย์มีฐานข้อมูลบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 6. บุคลากรของโรงเรียนได้รับการบริการด้านเอกสารการรับรองสิทธิต่างๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 7. ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด 8. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รู้สึกภาคภูมิใจ และรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ 9. บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางได้รับสิทธิประโยชน์จาก สกสค. ตามสิทธิที่พึงได้ 10. บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง พึงพอใจต่อการบริการด้านสวัสดิการต่างๆ ตามสิทธิที่พึงได้ 11. บุคลากรต่างชาติพำนักอาศัยและประกอบวิชาชีพในราชอณาจักรอย่างถูกต้องตามกฎหมายกำหนด 12. บุคลากรทุกคนมีขวัญกำลังใจจากการปฏิบัติงาน 13. โรงเรียนมีระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือครู คู่มือพนักงาน สอดคล้องกับราชการกำหนด
   461. 2. มีการลงทะเบียนรับ-ส่ง ตามระเบียบงานสารบรรณ มีความคล่องตัวและสามารถสืบค้นหาได้
   462. ผู้เรียน มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ (1.1)
   463. รับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก
   464. ผู้เรียน เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม(1.2)
   465. ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ (1.3)
   466. ผู้เรียน เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม(1.4)
   467. ผู้เรียน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น (1.5)
   468. ผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทั้ง 8 คุณลักษณะระดับดีเยี่ยมขึ้นไป(2.1)
   469. ผู้เรียน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น(2.2)
   470. ผู้เรียน ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง (2.3)
   471. ผู้เรียน ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (2.4)
   472. 1.ครูและนักเรียนมีจิตสำนึกมีวินัยอุทิศตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
   473. 2.มีการประสานงานกับทุกฝ่ายฝนการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
   474. 3.มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์และยอมรับสภาพใหม่ ๆ ของชุมชนทางการศึกษา ในเรื่องความยากจน ความยุติธรรม การไม่สะเมิดสิทธิต่าง ๆ
   475. 4.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
   476. 5.มีการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
   477. 6.มีส่วนร่วมการจัดทำโครงการช่วยเหลือชุมชนด้านความยุติธรรมและสันติ
   478. 1.ครูและนักเรียนมีจิตสำนึกมีวินัยอุทิศตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
   479. 2.มีการประสานงานกับทุกฝ่ายฝนการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
   480. 3.มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์และยอมรับสภาพใหม่ ๆ ของชุมชนทางการศึกษา ในเรื่องความยากจน ความยุติธรรม การไม่สะเมิดสิทธิต่าง ๆ
   481. 4.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
   482. 5.มีการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
   483. 6.มีส่วนร่วมการจัดทำโครงการช่วยเหลือชุมชนด้านความยุติธรรมและสันติ
   484. 1.ครูและนักเรียนมีจิตสำนึกมีวินัยอุทิศตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
   485. 2.มีการประสานงานกับทุกฝ่ายฝนการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
   486. 3.มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์และยอมรับสภาพใหม่ ๆ ของชุมชนทางการศึกษา ในเรื่องความยากจน ความยุติธรรม การไม่สะเมิดสิทธิต่าง ๆ
   487. 4.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
   488. 5.มีการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
   489. 6.มีส่วนร่วมการจัดทำโครงการช่วยเหลือชุมชนด้านความยุติธรรมและสันติ
   490. 1.ครูและนักเรียนมีจิตสำนึกมีวินัยอุทิศตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
   491. 2.มีการประสานงานกับทุกฝ่ายฝนการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
   492. 3.มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์และยอมรับสภาพใหม่ ๆ ของชุมชนทางการศึกษา ในเรื่องความยากจน ความยุติธรรม การไม่สะเมิดสิทธิต่าง ๆ
   493. 4.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
   494. 5.มีการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
   495. 6.มีส่วนร่วมการจัดทำโครงการช่วยเหลือชุมชนด้านความยุติธรรมและสันติ
   496. 1.ครูและนักเรียนมีจิตสำนึกมีวินัยอุทิศตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
   497. 2.มีการประสานงานกับทุกฝ่ายฝนการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
   498. 3.มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์และยอมรับสภาพใหม่ ๆ ของชุมชนทางการศึกษา ในเรื่องความยากจน ความยุติธรรม การไม่สะเมิดสิทธิต่าง ๆ
   499. 4.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
   500. 5.มีการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
   501. 6.มีส่วนร่วมการจัดทำโครงการช่วยเหลือชุมชนด้านความยุติธรรมและสันติ
   502. 1.ครูและนักเรียนมีจิตสำนึกมีวินัยอุทิศตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
   503. 2.มีการประสานงานกับทุกฝ่ายฝนการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
   504. 3.มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์และยอมรับสภาพใหม่ ๆ ของชุมชนทางการศึกษา ในเรื่องความยากจน ความยุติธรรม การไม่สะเมิดสิทธิต่าง ๆ
   505. 4.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
   506. 5.มีการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
   507. 6.มีส่วนร่วมการจัดทำโครงการช่วยเหลือชุมชนด้านความยุติธรรมและสันติ
   508. 1.ครูและนักเรียนมีจิตสำนึกมีวินัยอุทิศตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
   509. 2.มีการประสานงานกับทุกฝ่ายฝนการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
   510. 3.มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์และยอมรับสภาพใหม่ ๆ ของชุมชนทางการศึกษา ในเรื่องความยากจน ความยุติธรรม การไม่สะเมิดสิทธิต่าง ๆ
   511. 4.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
   512. 5.มีการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
   513. 6.มีส่วนร่วมการจัดทำโครงการช่วยเหลือชุมชนด้านความยุติธรรมและสันติ
   514. 1.ครูและนักเรียนมีจิตสำนึกมีวินัยอุทิศตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
   515. 2.มีการประสานงานกับทุกฝ่ายฝนการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
   516. 3.มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์และยอมรับสภาพใหม่ ๆ ของชุมชนทางการศึกษา ในเรื่องความยากจน ความยุติธรรม การไม่สะเมิดสิทธิต่าง ๆ
   517. 4.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
   518. 5.มีการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
   519. 6.มีส่วนร่วมการจัดทำโครงการช่วยเหลือชุมชนด้านความยุติธรรมและสันติ
   520. นักเรียนทุกคนได้รับการตรวจ สุขภาพการเฝ้า ระวังภาวะสุขภาพการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ
   521. นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ด้าน สุขภาพ และรู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง
   522. 1. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 2. บุคลากรทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
   523. การดำเนินงานสวัสดิภาพมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
   524. มีการวางแผนการจัดระบบการจราจรและความปลอดภัยภายในโรงเรียน
   525. มีการตรวจตราดูแลในเรื่องความปลอดภัยและความประพฤติของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
   526. พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยหลักสูตรและเครื่องหมายวิชาพิเศษ
   527. มีกิจกรรมของการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามที่โรงเรียนกำหนด อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ (บำเพ็ญประโยชน์,มนุษยสัมพันธ์ที่ดี,การให้เกียรติผู้อื่น ฯลฯ)
   528. ผู้เรียนมีพฤติกรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ (เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม)
   529. ผู้เรียนมีพฤติกรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
   530. ผู้เรียนมีพฤติกรรม มุ่งมั่นในการทำงาน ทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มุ่งพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานตนเอง
   531. ผู้เรียนมีสมรรถนะความสามารถใช้กระบวนการทักษะทางลูกเสือในชีวิตประจำวัน
   532. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยกย่องให้เกียรติ แสดงความชื่นชมผู้อื่นอย่างมีเหตุผลและจริงใจ
   533. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ
   534. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้าน เหมาะสมตามวัยของเด็ก เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
   535. ระบบบริหารด้านรายรับ- รายจ่าย มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นปัจจุบัน สร้างความประทับใจแก่ผู้มารับบริการ
   536. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีความเป็นมาตรฐานสากล
   537. ร้อยละ 80 ของนักเรียนนักเรียนมีความประหยัด อดออม อย่างสม่ำเสมอ
   538. ร้อยละ 80 นักเรียนมีจิตสาธารณะเป็นในการบำเพ็ญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะในการบำเพ็ญต่อสังคม
   539. ร้อยละ 90 นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของการออมเงินและเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการออม
   540. 1. มีการจัด และพัฒนาอุปกรณ์โสตของโรงเรียน
   541. 2. มีการบริการดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์โสตฯภายในโรงเรียน
   542. 3. มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ ที่มีไว้ให้บริการ และ จัดหาเพิ่มเติม ซ่อมบำรุงรักษา อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนใน โรงเรียน ติดตั้ง ปรับปรุง แก้ไข และ เพียงพอต่อการให้บริการ
   543. 4. มีการสนับสนุน ให้ความรู้ในด้านเทคนิคการจัดทำสื่อมัลติมีเดียที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ของครู
   544. 5. มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรภายในงานโสตฯให้มีคุณภาพ
   545. 6. มีการจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ อุปกรณ์โสตฯที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบ มีส่วนร่วม
   546. 7. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ องค์กรที่เกี่ยวข้อง
   547. ผู้เรียนมีความสามารถและความถนัดเฉพาะทาง ได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามความต้องการของกิจกรรม และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและการประกวดในระดับต่างๆได้ มีผลงานระดับมาตรฐานสากลเป็นที่ประจักษ์
   548. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ในกิจกรรมแบบทีมตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ BBL Brain-based Learning ได้รับบทบาทหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ในระบบพี่สอนน้องตามช่วงวัย
   549. นักเรียนและบุคลากรร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของทีมด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามระบบPDCA
   550. วงโยธวาทิตได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโรงเรียน สังคม ชุมชน และประเทศชาติในกิจกรรมต่างๆตามโอกาสและความพร้อม
   551. บุคลากรได้รับการส่งเสริมการพัฒนาตนเองในทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาวงโยธวาทิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
   552. 1.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา มีการบริหารจัดการและกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
   553. 2.ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และทักษะตามหลักสูตร
   554. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีการบริหารจัดการและกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
   555. 2.ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และทักษะตามหลักสูตร
   556. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีการบริหารจัดการและกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
   557. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และทักษะตามหลักสูตร
   558. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีการบริหารจัดการและกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
   559. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และทักษะตามหลักสูตร
   560. งานนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย มีระบบบริหารจัดการงานให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของฝ่ายปฐมวัย ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ที่มีประสิทธิภาพ
   561. มีพัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียนเพียงพอต่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของทุกหน่วยงานในโรงเรียน
   562. ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
   563. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก
   564. ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
   565. บุคลากรดำเนินการตามระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   566. มีระบบการรับเงินที่ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
   567. โรงเรียนมีระบบการจ่ายเงินที่ชัดเจน ตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน
   568. มีการรับการตรวจสอบระบบงานการเงินทั้งจากภายในและภายนอก
   569. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และทักษะตามหลักสูตร
   570. เพื่อให้มีกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย มีประสทธิภาพ และสามารถนำข้อมูลมาใช้เพื่อการพัฒนา
เชิงปริมาณ
   1. สามารถให้บริการด้านการจัดทำเอกสารได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 95
   2. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา – ระดับมัธยมศึกษา
   3. งาน โครงการ กิจกรรม ของฝ่ายจำนวน 7 งาน 3 โครงการ 1 กิจกรรม
   4. การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามกฎกระทรวง ทั้ง 8 ข้อ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยมีการติดตามการรายงานข้อมูลภาคเรียนละ 1 ครั้ง และ สรุปรายงานผลสิ้นปีการศึกษา
   5. คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
   6. ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่
   7. งานพัฒนาบุคลากรมีแผนงานงบประมาณ/โครงการ/ปฏิทินและแผนพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ
   8. jklki
   9. นักเรียนร้อยละ 85 ได้ร่วมกิจกรรม
   10. - ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ ทุกคนของโรงเรียน
   11. มีการประชุมวางแผนกับทุกฝ่ายภาคเรียนละ 2 ครั้ง
   12. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
   13. บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
   14. การจัดทำแผนงาน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มสาระภาษาไทยดำเนินงานประสบผลสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 80
   15. ครูในกลุ่มสาระทุกคนได้ปฏิบัติงานตามแผนและปฏิทินงาน
   16. นักเรียน ทุกคนประพฤติและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับตามคู่มือนักเรียน
   17. นักเรียนระดับประถมศึกษาทั้งหมดได้รับการส่งเสริมมารยาทและวัฒนธรรมไทย
   18. ครู ในกลุ่มสาระปฎิบัติตามเเผนงาน
   19. คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
   20. บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป
   21. บุคลากรและผู้เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
   22. นักเรียนอัสสัมชัญลำปางทุกคน,บุคลากรในโรงเรียน,ชุมชนและผู้ปกครอง
   23. นักเรียนอัสสัมชัญลำปางทุกคน,บุคลากรในโรงเรียน,ชุมชนและผู้ปกครอง
   24. ร้อยละ 92 มีการวางแผนการจัดบริการ และจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพบุคลากรและผู้เรียน โดยใช้กระบวนการแนะแนว
   25. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักการภารโรง
   26. มีการนิเทศภายในและนำผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ร้อยละ90
   27. เสริมภาพลักษณ์ของโรงเรียนในการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามเป้าหมาย
   28. มีการนิเทศภายในและนำผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ร้อยละ90
   29. การทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา( SAR ) ได้อย่างถูกต้อง
   30. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2-6จำนวน 100 คน
   31. มีการวางแนวทางการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ สำรวจความเป็นไปได้ ร้อยละ 90
   32. - บุคลากรเข้าใจ และปฏิบัติตามขั้นตอนการทำหนังสือ รับ – ส่ง ร้อยละ 80
   33. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
   34. กำหนดการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษาให้มี 24 ข้อ
   35. ให้มีการประเมินภายใน 1 ครั้ง ต่อ ปี
   36. บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
   37. มีการนิเทศภายในและนำผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ร้อยละ90
   38. มีหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนำไปสู่การจัดแผนประสบการณ์ ร้อยละ 90
   39. คณะอนุกรรมการจำนวน 50 คน
   40. มีบุคลากรที่ดูแล กำกับงานมาตรฐาน ครบทุกมาตรฐาน
   41. คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางทุกคน
   42. คณะกรรมการดำเนินจากทุกฝ่ายจำนวน 30 คน
   43. คณะกรรมการดำเนินจากทุกฝ่ายจำนวน 30 คน
   44. มีเอกสารการรายงานระบบการประกัณคุณภาพ จำนวน 1 ชุด
   45. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่ครบทุกฝ่าย
   46. ทุกงานที่ได้รับมอบหมายจากผ้บังคับบัญชา
   47. ร้อยละ 95 ระบบสารสนเทศของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
   48. ร้อยละ 95 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร .........
   49. สามารถจัดทำหลักฐานการศึกษาของนักเรียนได้ทุกระดับชั้น จำนวน 4,250 คน
   50. มีการจัดระบบการบริการและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานทุก ๆด้าน
   51. สรุปสถิติการมาเรียน ขาดเรียน มาสายของนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 100
   52. เด็กทุกคนมีพัฒนาการทีเหมาะสมกับวัย
   53. นักเรียนในระดับปฐมวัย
   54. ให้บริการด้านการจัดทำเอกสารได้ทุกหน่วยงาน
   55. ร้อยละ 99 ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนและข้อมูลบุคลากรภายในโรงเรียนมีความปลอดภัยในระบบเครือข่าย
   56. 1. โรงเรียนมีข้อสอบที่มีคุณภาพและวัดได้ตรงตรงตามตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง ร้อยละ 80
   57. ร้อยละ 95 ข้อมูลพื้นฐานของแผนกปฐมวัยได้รับการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่
   58. คณะกรรมการสารสนเทศแผนกประถมศึกษาทั้งหมดได้รับการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร
   59. สารบรรณของฝ่ายได้รับการดำเนินงานเสร็จ 80 เปอร์เซนต์
   60. มีการสำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บ จัดทำเป็นข้อมูลให้เป็นระบบสารสนเทศ ร้อยละ 95
   61. ร้อยละ
   62. ร้อยละ 95 โรงเรียนมีอาคารสถานที่สะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
   63. ร้อยละ 95 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
   64. ภายในบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางทั้งหมด
   65. โรงเรียนมีสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย ทันต่อการใช้งานร้อยละ 98
   66. ให้บริการด้านการจัดทำเอกสารได้ทุกหน่วยงาน
   67. คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จำนวน 320 คน
   68. คณะครูในโรงเรียนอัสสัมชัญสามารถนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนและงานของตนเอง ร้อยละ 80
   69. 1. สามารถประสานงานทั้งภายนอก ภายใน ร้อยละ 95 2. จัดทำหนังสือได้ทันตามความต้องการของฝ่ายต่าง ๆ ร้อยละ 95
   70. นักเรียนอัสสัมชัญลำปางทุกคน,บุคลากร ในโรงเรียน,ชุมชนและผู้ปกครอง
   71. นักเรียนอัสสัมชัญลำปางทุกคน,นักเรียนแกนนำด้านการส่งเสริมสุขภาพ
   72. บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป
   73. บุคลากรและผู้เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
   74. จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาได้ตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง
   75. ทุกฝ่ายได้มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
   76. -บุคคลากรภายในและหน่วยงานภายนอกได้รับ ข้อมูลข่าวสารถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 90
   77. a
   78. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง
   79. 3.1.2. นักเรียนชั้น อ.2-ป.3 จำนวน 850 คน
   80. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษา เจ้าหน้าที่ และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับทางงานปฏิบัติ
   81. 1. ครูระดับปฐมวัย 60 คน
   82. ครูผู้สอนและนักเรียนทุกคน
   83. 3.1.2. นักเรียนจำนวน 90 คน
   84. ครูผู้สอนจำนวน 200 คน
   85. ครูทุกคนในโครงการ CEP
   86. นักเรียนทุกคนในโครงการ CEP
   87. 1.งาน/โครงการ/กิจกรรม ของฝ่าย จำนวน 7 งาน
   88. 1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดภายในโรงเรียน
   89. 2.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายทั้งหมดภายในโรงเรียน
   90. 3. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ทั้งหมดภายใน โรงเรียน
   91. จำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา
   92. ครูระดับปฐมวัย 62 คน
   93. นักเรียนระดับปฐมวัย 700 คน
   94. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนทุกคน
   95. มีสารสนเทศครอบคลุมองค์ประกอบพื้นฐานใน การจัดการศึกษา ครบ 5 ด้าน
   96. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
   97. มีกิจกรรมเผยแพร่ สื่อตามช่องทางการเผยแพร่
   98. หนังสือรับ-ส่งตลอดปีปฏิทิน
   99. จดหมาย E-office ในโรงเรียน
   100. มีการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการศึกษาโรงเรียนแก่นักเรียนจำนวน 3,568 คน ครูและบุคลากรของโรงเรียนจำนวน 295 คน
   101. รถเก๋ง จำนวน 1 คัน
   102. 1. จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น
   103. รถแวน จำนวน 1 คัน
   104. ครูฝ่ายปฐมวัย 58 คน
   105. บุคลากรจำนวน 310 คน
   106. 2. จัดทำรายงานสถิตินักเรียนทุกระดับชั้น และครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน ประจำวัน/เดือน/ภาคเรียน/ ปีการศึกษา
   107. นักเรียนระดับชั้นเนอสเซอรี่ – ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 จำนวน 789 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562)
   108. รถกระบะ จำนวน 2 คัน
   109. นักเรียนฝ่ายปฐมวัย 782 คน
   110. ครูและบุคลากร 295 คน และพนักงาน 94 คน ข้อมูลณ 12 ก.ค.62
   111. รถตู้ จำนวน จำนวน 4 คัน
   112. นักเรียนจำนวน...... ครู....... และบุคลกร....ในโรงเรียนได้รับบริการอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
   113. รถตู้และรถปรับอากาศที่ทางโรงเรียนเช่าใช้บริการ
   114. ครูฝ่ายปฐมวัย จำนวน 59 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562)
   115. ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้น พื้นฐานจำนวน 150 คน
   116. นักเรียนระดับ ป.1-ม.6 จำนวน 2808 คน
   117. จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น
   118. 1.นักเรียน ป.1-ม.6 จำนวน 2,600 คน
   119. 2. ครูผู้สอน ป.1-ม.6 จำนวน 120 คน
   120. ครูฝ่ายปฐมวัย 58 คน
   121. นักเรียนฝ่ายปฐมวัย 782 คน
   122. นักเรียน จำนวน 2,718 คน 2. ครู จำนวน 311 คน 3. เจ้าหน้าที่ จำนวน 80 คน 4. หน่วยงานที่สังกัดฝ่ายกิจการนักเรียน 5. ผู้ปกครองนักเรียน
   123. นักเรียนประสานเสียง 30 คน
   124. 1. ผู้บริหารและผู้ร่วมบริหาร 11 คน
   125. 2.ครู บุคลากรทางการศึกษา 350 คน
   126. 3.หน่วยงานภายนอก
   127. 4.มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
   128. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล –ม.6
   129. คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
   130. ครูฝ่ายปฐมวัย 58 คน
   131. นักเรียนฝ่ายปฐมวัย 782 คน
   132. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางทุกคน
   133. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมภาษาอังกฤษโดยใช้มาตรฐานเคมบริดจ์
   134. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 80 คนเข้าร่วมกิจกรรมสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ Cambridge ESOL Examination
   135. นักเรียนจากต่างประเทศจำนวน 20 คนและนักเรียนไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 จำนวน 20 คนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างประเทศ
   136. นักเรียน 2,940 คน
   137. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2,775 คน
   138. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 2,784 คน
   139. ครู 151 คน
   140. ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 141 คน
   141. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 32 คน
   142. ครูแนะแนวจำนวน 4 คน
   143. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจำนวน 20 คน
   144. ครูผู้สอนจำนวน 126 คน
   145. นักเรียนจำนวน 2718 คน
   146. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2,775 คน
   147. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2,775 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2562)
   148. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีการศึกษา 2562
   149. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562
   150. ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจำนวน 9 คน
   151. ทุกหน่วยงานในโรงเรียน
   152. ดำเนินการเบิก-จ่าย พัสดุ-ครุภัณฑ์ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ทุกรายการ
   153. สำรวจทรัพย์สินปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
   154. นักเรียนชั้นอนุบาล2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 และบุคคลภายนอกคน จำนวน 30 ต่อกลุ่มเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาต่างชาตินอกเวลาเรียน ( International Languages for the Brighten Future)
   155. สคส. จำนวน 4,000 แผ่น
   156. ปฏิทิน จำนวน 4,000 เล่ม
   157. วารสารเข็มแดง จำนวน 3,600 เล่ม
   158. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
   159. เจ้าหน้าทีนักการของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
   160. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 2,784 คน
   161. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจำนวน 20 คน
   162. ดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างตามระเบียบ ของโรงเรียน ครบตามขั้นตอน หรือทำถูกต้องตามระเบียบงานจัดซื้อ
   163. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2,775 คน
   164. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจำนวน 19 คน
   165. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2,775 คน
   166. นักเรียน ป.1-ม.6 จำนวน 2,785 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 62
   167. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
   168. นักเรียน ป.1-ม.6 จำนวน 2,718 คน
   169. นักเรียน ป.1-ม.6 จำนวน 2,600 คน
   170. ครูผู้สอน ป.1-ม.6 จำนวน 120 คน
   171. 1. นักเรียนจำนวน 3,500 คน
   172. นักเรียนโครงการพิเศษ CEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 จำนวน 157 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 2562)
   173. ครูผู้สอนโครงการพิเศษ CEP จำนวน 17 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 2562)
   174. ให้บริการด้านการจัดทำเอกสารได้ทุกหน่วยงาน
   175. นักเรียน จำนวน 2,718 คน
   176. ครู จำนวน 311 คน
   177. เจ้าหน้าที่ จำนวน 80 คน
   178. หน่วยงานที่สังกัดฝ่ายกิจการนักเรียน
   179. ผู้ปกครองนักเรียน
   180. 1. นักเรียนชั้น ป.1-ม.6
   181. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
   182. ผู้ปกครอง และผู้ที่มาใช้บริการทุกคน
   183. 1. นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1-3 จำนวน 300 คน
   184. ผู้เรียน ระดับชั้น ป.1-ม.6 จำนวน 2,718 คน
   185. ผู้เรียน ระดับ ชั้น ป.1 - ม. 6 จำนวน 2,718
   186. 1. นักเรียนชั้นป.1-ป.6
   187. อาคารเรียน 8 หลัง
   188. ห้องเรียนจำนวน 108 ห้อง
   189. ห้องประกอบการจำนวน 78 ห้อง
   190. 1. นักเรียนระดับชั้นป.1-ม.6 จำนวน 2,718 คน
   191. 2. ครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
   192. 1.ลูกเสือ- เนตรนารีสำรอง ป.1 จำนวน 328 คน
   193. 1.นักเรียน ป.1 – ม.6 จำนวน 2,718 คน
   194. นักเรียนที่สนใจเรียนจำนวน 550 คนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
   195. นักเรียนและบุคคลทั่วไปจากสถาบันภายนอก จำนวน 50 คน
   196. 1. ผู้เรียน ระดับชั้น ป.1 – ม.6 จำนวน 2,785 คน ข้อมูล ณ วันทีี่ 10 มิ.ย. 62
   197. นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6
   198. นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้น ม.4-5 จำนวน 200 คน ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย 2562 )
   199. ครูผู้สอนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 2 ท่าน
   200. 1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน จำนวน 1 เล่ม
   201. 2. แผนงาน จำนวน แผนงาน และโครงการ จำนวน โครงการ
   202. 3. แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 เล่ม
   203. 4. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จำนวน 1 เล่ม
   204. 5. รายงานสรุปการนิเทศติดตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรม จำนวน 4 ฉบับ
   205. 6. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ จำนวน 1 ฉบับ
   206. 1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จำนวน 300 คน 2. เจ้าหน้าทีนักการของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จำนวน 94 คน
   207. ผู้เรียนป.1-ม.6 จำนวน 2,718 คน
   208. นักเรียนระดับชั้นเนอสเซอรี่ – ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 จำนวน 789 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562)
   209. ครูฝ่ายปฐมวัย จำนวน 59 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562)
   210. 1.บุคลากรครู จำนวน 311 คน
   211. 2.นักเรียนจำนวน 3,500 คน
   212. 1.บุคลากรครู จำนวน 311 คน
   213. 2.นักเรียนจำนวน 3,500 คน
   214. 1.บุคลากรครู จำนวน 311 คน
   215. 2.นักเรียนจำนวน 3,500 คน
   216. 1.บุคลากรครู จำนวน 311 คน
   217. 2.นักเรียนจำนวน 3,500 คน
   218. 1.บุคลากรครู จำนวน 311 คน
   219. 2.นักเรียนจำนวน 3,500 คน
   220. 1.บุคลากรครู จำนวน 311 คน
   221. 2.นักเรียนจำนวน 3,500 คน
   222. 1.บุคลากรครู จำนวน 311 คน
   223. 2.นักเรียนจำนวน 3,500 คน
   224. 1.บุคลากรครู จำนวน 311 คน
   225. 2.นักเรียนจำนวน 3,500 คน
   226. นักเรียนทุกคน
   227. ครูและนักการทุกคน
   228. ครู 305 คน นักเรียน 3,807คน
   229. 1. นักเรียนจำนวน3,573คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ค. 2562) 2.ครูและบุคลากร จำนวน 295 คน
   230. 2.ลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ป.2 จำนวน 298 คน
   231. 3.ลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ป.3 จำนวน 243 คน
   232. 4.ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ป.4 จำนวน 257 คน
   233. 5.ลูกเสือ- เนตรนารีสามัญ ป.5 จำนวน 259 คน
   234. 6.ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ป.6 จำนวน 292 คน
   235. 7.ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม. 1 จำนวน 194 คน
   236. ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 จำนวน 193 คน
   237. ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.3 จำนวน 206 คน
   238. ลูกเสือวิสามัญ ม.4 – 5 จำนวน 40 คน
   239. นักเรียนวงเครื่องสาย 25 คน
   240. นักเรียนวงสตริงคอมโบ 25 คน
   241. นักเรียนวงอคูสติก 15 คน
   242. วงดนตรีไทย / พื้นเมือง 30 คน
   243. นักเรียนแดนซ์ 20 คน
   244. จำนวนนักเรียน ระดับอนุบาล-มัธยม จำนวน 3,500 คน
   245. นักเรียนชั้นอนุบาล2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 และบุคคลภายนอกคนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาต่างชาตินอกเวลาเรียน ( International Languages for the Brighten Future)มีการพัฒนาด้านการใช้ภาษาสื่อสาร 4 ทักษะ
   246. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2,775 คน
   247. 1. เครื่องโปรเจคเตอร์จำนวน 91 เครื่อง
   248. 2. กล้องวีดีโอ จำนวน 1 ตัว
   249. สมาชิกเก่าวงโยธวาทิต 65 คน
   250. สมาชิกใหม่วงโยธวาทิต 15 คน
   251. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 19 คน
   252. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 15 คน
   253. 2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 17 คน
   254. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2,775 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2562)
   255. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจำนวน 15 คน
   256. ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 21 คน
   257. ครูฝ่ายปฐมวัย จำนวน 59 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562) - นักเรียนระดับชั้นเนอสเซอรี่ – ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 จำนวน 789 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562)
   258. ครูฝ่ายปฐมวัย 58 คน
   259. นักเรียนฝ่ายปฐมวัย 782 คน
   260. ครูฝ่ายปฐมวัย 58 คน
   261. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 00 543  1. ดำเนินการอนุมัติการจัดทำหลักสูตร
 ประชุมคณะกรรมการ 00 543  1. จัดสถานที่
 บริหารฝ่ายกิจการนักเรียน แผนกปฐมวัย 00 543  1. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
 งานหลักสูตร 00 543  1.
 ประชุมวางแผนการดำเนินงานแนะแนว 00 543  1. เลขานุการ
 งานประกันคุณภาพ 23 เม.ย. 2552  1. กรรมการ/เลขานุการ
 ศึกษาสถานการณ์, ประชุมปรึกษาและวางแผน, นำเสนอแผนงานเพื่อขออนุมัติ, ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 01 พ.ค. 2552  1. ศึกษาข้อมูลจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
 ดำเนินงานตามแผน 01 พ.ค. 2552  1. อัดสำเนาเอกสารประกอบการเรียน, เอกสารประกอบฝ่ายต่าง ๆ , แบบทดสอบ และกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 งานโสตทัศณูปกรณ์ 01 พ.ค. 2552  1.
 การประชุม กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ 19 พ.ค. 2552  1. นำเสนอเพื่อขออนุมัติ
 ประชุมร่วมกับทุกฝ่ายในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 16 มิ.ย. 2552  1. จัดเตรียมห้องประชุม
 2. จัดเตรียมเอกสาร
 3. เข้าร่วมปีระชุม
 ประเมินผล, เขียนรายงาน ภาคเรียนที่ 1 01 ต.ค. 2552  1. สรุปผลการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 1
 นิเทศภายใน 05 ม.ค. 2553  1. จัดทำกำหนดตารางการนิเทศในแต่ละระดับ
 2. kkk
 การสอบคัดเลือกนักเรียนปฐมวัย 07 ม.ค. 2553  1. ประเมินความพร้อม
 จัดทำแผนงาน/งบประมาณ/ปฏิทิน/แผนพัฒนาบุคลากร 09 ม.ค. 2553  1. จัดทำตามแผนที่กำหนดไว้
 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ 09 ม.ค. 2553  1. จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 พรรณนางาน 09 ม.ค. 2553  1. หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 การซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 09 ม.ค. 2553  1. ซ่อมคอมพิวเตอร์
 วางแผนงาน โครงการ และปฏิทินของกลุ่มสาระภาษาไทย 11 ม.ค. 2553  1. จัดทำและวางแผนงาน โครงการ ตามที่กำหนด
 การจัดทำแผนงานกลุ่มสาระปี 2553 11 ม.ค. 2553  1. จัดพิมพ์ข้อมูล
 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 12 ม.ค. 2553  1. ประสานงานกับบุคลากรในแผนก
 วางเเผนงาน โครงการและปฏิทินของกลุ่มสาระศิลปะ 20 ม.ค. 2553  1. ฝ่ายดำเนินงาน
 การประกันคุณภาพการศึกษา 22 ม.ค. 2553  1. เลขานุการ
 2. คณะกรรมการงานมาตรฐาน
 การจัดทำรายการราย 10 ก.พ. 2553  1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
 งานสารสนเทศปฐมวัย 12 ก.พ. 2553  1. ประสานงาน
 เผยแพร่ข้อมูล 12 มี.ค. 2553  1. นำส่งข้อมุลเผยแพร่
 5. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์งานแนะแนว 15 เม.ย. 2553  1. ประธานกรรมการ
 ศึกษาข้อมูลและจัดระบบการบริหารงาน 19 เม.ย. 2553  1. ประธานกรรมการ
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 26 เม.ย. 2553  1. ประธานกรรมการ
  ประชุม / ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ 01 พ.ค. 2553  1. ประธาน
 ดำเนินการตามแผน 01 พ.ค. 2553  1. กรรมการ/เลขานุการ
 2. คณะกรรมการ
 ประชุมบุคลากรในการวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10 พ.ค. 2553  1. ประธานกรรมการ
 ดำเนินการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ตามภาระงานของแต่ละงาน 13 พ.ค. 2553  1. ประธานกรรมการ
 งานบัญชีงบประมาณ 14 พ.ค. 2553  1. งานบัญชีงบประมาณ
 2. กำหนดรหัสบัญชี
 การจัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี วันสำคัญของท้องถิ่น 15 พ.ค. 2553  1. คณะกรรมการดำเนินงาน
 1. ประชุมบุคลากรแนะแนวในการวางแผนการดำเนินงานแนะแนว 16 พ.ค. 2553  1. ประธานกรรมการ
 บุคลากร 16 พ.ค. 2553  1. งานบรรจุ จำหน่าย บุคลากร
 2. วางแผน และดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ตามโครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น ป.1- ม.6 17 พ.ค. 2553  1. ประธานกรรมการ
 ดำเนินงานตามแผนงานของแต่ละกิจกรรม 17 พ.ค. 2553  1. คณะกรรมการ
 3. จัดให้บริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ ได้แก่ 17 พ.ค. 2553  1. ประธานกรรมการ
 กำกับติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม 17 พ.ค. 2553  1. ประธานที่ปรึกษา
 ประเมินผลการจัดกิจกรรม 17 พ.ค. 2553  1. ประธานกรรมการ
 4. จัดโครงการแนะแนวอาชีพ 01 ธ.ค. 2553  1. ประธานกรรมการ
 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน และนำเสนอฝ่าย 28 ก.พ. 2554  1. ประธานกรรมการ
 ส่งรายละเอียดงานเพื่อขออนุมัติ 12 พ.ค. 2554  1. ดำเนินการขออนุมัติ งานผลิตเอกสาร
 ประชุม วางแผนและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 13 พ.ค. 2554  1. ประชุมคณะกรรมการ งานผลิตเอกสาร
 ดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน ที่ได้กำหนดไว้พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ 18 พ.ค. 2554  1. ดำเนินงานตามแผนงาน งานผลิตเอกสาร
 แต่งตั้งคณะกรรมทำงาน 19 พ.ค. 2554  1. ตั้งคณะกรรมการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน 19 พ.ค. 2554  1. ตั้งคณะกรรมการ
 ฝ่ายต้อนรับ 27 พ.ค. 2554  1. ต้อนรับวิทยาการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการ 10 มิ.ย. 2554  1. ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้ง
 2. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และนำเสนอรายงาน ภาคเรียนที่ 1 10 ต.ค. 2554  1. รายงานผลการดำเนินงาน งานผลิตเอกสาร ภาคเรียนที่1/2554
 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และนำเสนอรายงาน ประจำปีการศึกษา 23 เม.ย. 2555  1. รายงานผลการปฏิบัติงาน งานผลิตเอกสาร ปีการศึกษา 2554
 แต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ 04 พ.ค. 2555  1. แต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ
 qqq 26 มิ.ย. 2556  1. sdf
 ประชุมวางแผน 16 พ.ค. 2557  1. บันทึกการประชุม
 ประชุม 07 ต.ค. 2557  1. มิสสุภัสสรา กล่อมเกษม
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม English is fun 08 เม.ย. 2562  1.
 แต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนงานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย 08 พ.ค. 2562  1.
 ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม 13 พ.ค. 2562  1. ดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ
 2. ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ และตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนงานในขั้นตอนต่างๆ
 3. ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป
 แต่งตั้งคณะกรรมกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ (P) 16 พ.ค. 2562  1. วางแผนการเรียนการสอน
 โยธวาทิตสู่ชุมชน 17 พ.ค. 2562  1.
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมร้องประสานเสียง 20 พ.ค. 2562  1. ผู้ฝึกซ้อม / ผู้ควบคุม
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแนวทางการจัดกิจกรรม (P) 21 พ.ค. 2562  1. ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแนวทางการจัดกิจกรรม
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P) 23 พ.ค. 2562  1. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 31 พ.ค. 2562  1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพิเศษ (D) 03 มิ.ย. 2562  1. ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพิเศษ
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางจัดกิจกรรมร้องประสานเสียง (P) 03 มิ.ย. 2562  1. ศึกษาข้อมูล แนวทางการจัดกิจกรรมร้องประสานเสียง
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมร้องประสานเสียง (P) 03 มิ.ย. 2562  1. ศึกษาข้อมูล จัดทำปฏิทินงานร้องประสานเสียง ประจำปี 2562
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมบริหารงานดนตรีและการแสดง (P) 17 มิ.ย. 2562  1. ศึกษาข้อมูล แนวทางการจัดกิจกรรมบริหารงานดนตรีและการแสดง
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมร้องประสานเสียง (D) 24 มิ.ย. 2562  1. ฝึกซ้อม ควบคุมวงขับร้องประสานเสียง ตามแผนงาน
 กำหนดการ ค่าย Robot ป1-3 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ROBOT VS Ping-Pong Challenge 29 มิ.ย. 2562  1. ประธาน
 2. ประธาน
 3.
 สอนคำสอน 02 ก.ค. 2562  1. สอนคำสอน
 กำหนดการ ค่าย Robot ป.4 - ม.6 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 13 ก.ค. 2562  1. ประธาน
 2. ประธาน
 3.
 ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษา 15 ก.ค. 2562  1.
 ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 19 ก.ค. 2562  1.
 สรุปและรายงานผลการดำเนินการ 22 ก.ค. 2562  1. ประธาน
 ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 22 ก.ค. 2562  1.
 ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระ 22 ก.ค. 2562  1.
 ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ 3 กลุ่สาระ 23 ก.ค. 2562  1.
 กิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา 26 ก.ค. 2562  1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 นำเสนอโครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์ (นำเสนอแบบปากเปล่า) 31 ก.ค. 2562  1. ประเมินและให้การวิพากษ์โครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์
 นำเสนอโครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์ (นำเสนอแบบปากเปล่า) 01 ส.ค. 2562  1. ประเมินและให้การวิพากษ์โครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์
 การแสดงของวงสตริง งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง ประจำปี 2562 01 ส.ค. 2562  1. ผู้ฝึกซ้อม / ผู้ควบคุม
 Big Cleaning Day 09 ส.ค. 2562  1. ประสานงานกิจกรรม Big Cleaning Day ระดับมัธยม
 ค่ายผู้นำลูกเสือ - เนตรนารี (คณะกรรมการนักเเรียนและตัวแทนสภานักเรียน) 17 ส.ค. 2562  1.
 การประกวด Doraemon Singing & Dancing Contest 2019 17 ส.ค. 2562  1. ผู้ฝึกซ้อม / ผู้ดูแล
 ค่ายผู้นำลูกเสือ - เนตรนารี (คณะกรรมการนักเเรียนและตัวแทนสภานักเรียน) 18 ส.ค. 2562  1.
 การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ กลุ่มโรงเรียนเอกชน 24 ส.ค. 2562  1. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
 การแสดงพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง 24 ส.ค. 2562  1. ผู้ฝึกซ้อม / ผู้ควบคุม
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C) 30 ส.ค. 2562  1. กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน
 ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน) 07 ก.ย. 2562  1.
 Big Cleaning Day 20 ก.ย. 2562  1. ประสานงานกิจกรรม Big Cleaning Day ระดับมัธยม
 การประกวดวงสตริง เนื่องในสัปดาห์วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ 20 ก.ย. 2562  1. ผู้ฝึกซ้อม / ผู้ควบคุม
 การแสดงพิธีเปิดงาน Makro HoReCa Day 2019 21 ก.ย. 2562  1. ผู้ฝึกซ้อม / ผู้ดูแล
 การแสดงพิธีเปิดงาน Makro HoReCa Day 2019 22 ก.ย. 2562  1. ผู้ฝึกซ้อม / ผู้ดูแล
 เข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต 02 ต.ค. 2562  1.
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 1 05 ต.ค. 2562  1.
 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ปี 2562 05 ต.ค. 2562  1. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ปี 2562 06 ต.ค. 2562  1. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ปี 2562 07 ต.ค. 2562  1. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ปี 2562 08 ต.ค. 2562  1. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ปี 2562 09 ต.ค. 2562  1. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
 การแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 15 พ.ย. 2562  1.
 การแข่งขันวงดนตรี ลำปางมอเตอร์โชว์ Big Band 19 พ.ย. 2562  1. ผู้ฝึกซ้อม / ผู้ควบคุม
 การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ รอบคัดเลือก 21 พ.ย. 2562  1. ตณะกรรมการตัดสินและประเมินการนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ รอบคัดเลือก
 การแสดงพิธีเปิด 200 Years of U.S. – Thai Friendship (มูลนิธินิยม ปัทมะเสวี) 22 พ.ย. 2562  1. ฝึกซ้อม ควบคุมวง
 การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ รอบคัดเลือก 22 พ.ย. 2562  1. คณะกรรมการการประเมินผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
 การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง กฟผ. แม่เมาะ 23 พ.ย. 2562  1. ผู้ฝึกซ้อม / ผู้ดูแล
  30 พ.ย. 2562  1.
 Big Cleaning Day 04 ธ.ค. 2562  1. ประสานงานกิจกรรม Big Cleaning Day ระดับมัธยม
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 23 ธ.ค. 2562  1. คูผู้ดูแลนักรียน การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ การแข่งขัน Motion info graphic
 2. คูผู้ดูแลนักรียน การแข่งขันหุ่ยนนต์ระดับสูง
 ประกวดวงโยธวาทิต 05 ม.ค. 2563  1.
 Big Cleaning Day 10 ม.ค. 2563  1. ประสานงานกิจกรรม Big Cleaning Day ระดับมัธยม
  22 มี.ค. 2563  1. คณะกรรมการที่ปรึกษา
 2.
 3. ผู้ช่วย
 4.
 5. ฝ่ายประสานงาน
 6. มิสกัลยาลักษณ์ สุผาครอง
 7. ดำเนินงาน
 8. มิสรุ้งดาว แสนทอน
 9. คณะกรรมการดำเนินงาน
 10. คณะกรรมการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน
 11. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานตามมาตรฐาน
 12. ประธานโครงการ happy Family Farm
  22 มี.ค. 2563  1. คณะกรรมการที่ปรึกษา
 2.
 3. ผู้ช่วย
 4.
 5. ฝ่ายประสานงาน
 6. มิสกัลยาลักษณ์ สุผาครอง
 7. ดำเนินงาน
 8. มิสรุ้งดาว แสนทอน
 9. คณะกรรมการดำเนินงาน
 10. คณะกรรมการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน
 11. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานตามมาตรฐาน
 12. ประธานโครงการ happy Family Farm
 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C) 27 มี.ค. 2563  1. สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) 30 มี.ค. 2563  1. นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าดอกไม้และอุปกรณ์พิธีกรรม วันที่ 26/07/2562 1 *** ***
2    กิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ป.1-ม.6 วันที่ 27/06/2562 1 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายเดินทางในการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 04/09/2562 เคลียร์ 0309021 1 *** ***
4    ขอเบิกเิงนสดย่อยจำหน่ายสินค้า 07/08/2562 1 *** ***
5    จัดซื้อของกิจกรรมเยี่ยมศูนย์เด็กเล็ก 6 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 28-30/08/2562 1 *** ***
6    ค่าบริการ [email protected] วันที่ 06-08-62 1 *** ***
7    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมอบรมการประกวดคลิปสั้น 1 *** ***
8    เบิกชดเชยเงินสดย่อยงานจำหน่ายสินค้า วันที่ 08-08-62 1 *** ***
9    ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือนสิงหาคม 2562 1 *** ***
10    ค่าบริการอินเตอร์เนต ประชาสัมพันธ์ไลน์ของโรงเรียน ปจด.กรกฏาคม 2562 1 *** ***
11    เบิกชดเชยเงินสดย่อยงานโภชนาการ 1 *** ***
12    ึ้ค่าตอบแทนตำรวจจราจร เดือน ก.ค.62 วันที่่ 09-08-62 1 *** ***
13    จัดซื้องานจำหน่าย,เบิกจ่ายตามแผนงาน วันที่ 01-08-62 1 *** ***
14    เบิกชดเชยเงินสดย่อยงานจำหน่ายสินค้า วันที่ 08-08-62 1 *** ***
15    ค่าตอบแทนที่ปรึกษาด้านอาคารสถานที่และระบบน้ำ อ.ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา 09/08/2562 1 *** ***
16    ซ่อมแซม คอมเพรสเซอร์ตู้แช่ลักกี้สตาร์ 1 ลูก 1 *** ***
17    เปลี่ยนสารกรองน้ำพร้อมไส้กรอง อาคารโภชนาคาร 1 *** ***
18    ไม้กางเขนแขวนผนัง ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 114 ชิ้น เพื่อติดอาคารเรียน 1 *** ***
19    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 09-08-62 1 *** ***
20    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันอัสสัมชัญ วันที่่ 15-08-62 1 *** ***
21    ค่าจัดกิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ วันที่ 15-08-62 1 *** ***
22    ค่าใช้จ่ายแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์ วัน่ที่ 08-08-62 1 *** ***
23    แข่งขันกีฬายูโดเยาวชน จ.สมุทรสาคร วันที่ 16-08-62 1 *** ***
24    ึค่าเช่ารถตู้ แข่งขันทักษะสัปดาห์วิทย์ฯ วันที่ 2-08-62 1 *** ***
25    เบิกเงินสดย่อยงานโภชนาการ 1 *** ***
26    เบิกเงินสดย่อยงานจำหน่ายสินค้า วันที่ 01-08-62 1 *** ***
27    ค่าบริการอินเทอร์เน็ต เดือน มิ.ย.62 วันที่ 31/07/2562 1 *** ***
28    ขอซื้อลูกบอลพลาสติก ห้องบอลแลนด์ วันที่ 20/07/2562 1 *** ***
29    เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ (กีต้าร์ไฟฟ้า กีต้าร์เบส กระเดื่องคู่ ชุดฉาบ) 1 *** ***
30    ร่วมแข่งขันโครงงานวิทย์และตอบปัญหา งานสัปดาห์วิทย์ ม.เชียงใหม่ 17-20/08/2562 เคลียร์ 0309007 1 *** ***
31    ขอเบิกค่าใช้จ่ายเพิ่ม กิจกรรมศึกษาดูงาน โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง 4-7/07/2562 1 *** ***
32    ขอซื้อหมึก เพื่ออัดสำเนาเอกสาร ศูนย์ผลิตเอกสาร วันที่ 19/07/2562 1 *** ***
33    ขอเบิกเงินค่าเดินทาง อ.ชานน ดียืน ร่วมประชุมวางแผนการจัดค่ายผู้นำลูกเสือ 14/08/2562 ACL 1 *** ***
34    ขอซื้อมิเตอร์น้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด มิเตอร์ไฟไฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด (2562/00139) 1 *** ***
35    ค่าปัจจัยพระสงฆ์พิธีมิสซาประจำเดือน ส.ค.62 วันที่ 02-08-62 1 *** ***
36    ขอซ่อมเครื่องตัดหญ้า ค่าน้ำมันเครื่องตัดหญ้า และอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 1 *** ***
37    ขอเบิกเงินค่าใช้จ่าย Openhouse CMU 30/08/2562 1 *** ***
38    ค่าดอกไม้แสดงความยินดีประธานผู้ปกครองเครือข่าย วันที่ 02-08-62 1 *** ***
39    ค่าเช่ารถตู้ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ นร. Smart TECH ป.6 วันที่ 02-08-62 1 *** ***
40    ขอซื้อชุดเครื่องมือเรขาคณิตสำหรับครู ตาชั่งสปริงขนาด 5 kg 1 *** ***
41    จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในพิธีกรรม ศาสนา ในโอกาสต่าง ๆ 1 *** ***
42    จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่อกล่องแสดงไฟ เมื่อไม่ปิดแอร์ วันที่ 22/07/2562 1 *** ***
43    ขอเบิก คชจ.นำนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎลำปาง 9-11/08/2562 1 *** ***
44    ขอเบิก คชจ.นำนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ มช. 19/08/2562 1 *** ***
45    การจัดสวนถาด งานศิลปหัตถกรรมเอกชน ณ รร.อรุโณทัย 24/08/2562 1 *** ***
46    ขอเบิกเงินชดเชยเงินสดย่อย งานโภชนาการ จำหน่ายและผลิตอาหาร 1 *** ***
47    ขอจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมหนูมารยาทงาม และ กิจกรรมรับนักเรียนเยี่ยมศูนย์เด็กเล็ก 1 *** ***
48    กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝึกซ้อมแผ่นดินไหวและอัคคีภัย 5-6/09/2562 เคลียร์ 0309044 1 *** ***
49    ค่าใช้บริการโทรศัพท์รายเดือน ([email protected]) วันที่ 20/7/62 1 *** ***
50    ค่าธรรมเนียมโอนเงิน,ค่าโทรศัพท์,ค่าไปรษณีย์,ค่าทำบุญ วันที่ 22/07/2562 1 *** ***
51    ค่าไปรษณีย์ วันที่ 22/07/2562 1 *** ***
52    จัดซื้อกล่องของขวัญและอาหารเสริม วันที่ 22/07/2562 1 *** ***
53    กิจกรรมร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร วันที่ 27/07/2562 1 *** ***
54    งานพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ และพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ (เพิ่มเติม) วันที่ 25/07/2562 1 *** ***
55    ค่าใช้จ่ายแข่งขัน crossword วันที่ 17-08-62 1 *** ***
56    ค่าวัสดุอุปกรณ์พิธีมิสซา วันที่ 01-08-62 1 *** ***
57    ค่าใช้จ่ายค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ วันที่ 22-08-62 1 *** ***
58    เบิกชดเชยเงินสดย่อยงานโภชนาการ วันที่ 06-08-62 1 *** ***
59    โครงการ ACL Crossword Competition 1 *** ***
60    เบิกชดเชยเงินสดย่อยงานโภชนาการ วันที่ 25/07/2562 1 *** ***
61    ค่าเดินทาง อ.ชานน ดียืน วันที่ 18/07/2562 1 *** ***
62    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 วันที่ 26/07/2562 1 *** ***
63    ค่าใช้จ่ายการตรวจเยี่ยมและประชุมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา วันที่ 30/07/2562 1 *** ***
64    กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 15-08/2562 1 *** ***
65    ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชากร ของสมาคมโรงเรียนเอกชนลำปาง 24,28/08/2562 1 *** ***
66    ค่าของเยี่ยมมิสธนภรณ์ นินนาทนนท์ คลอดบุตร รพ.ลำปาง 17/08/2562 1 *** ***
67    ค่าน้ำมันรถและเบี้ยเลี้ยงคนขับ การแข่งขัน Crossword จ.พิษณุโลก 16-18/08/2562 1 *** ***
68    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมต้นกล้าคุณธรรม ที่มูลนิธิเด็กบ้านสวนพระหฤทัยลำปาง 31/08/2562 เคลียร์ 0309041 1 *** ***
69    ขอซื้อ ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3 ทะเบียนนักเรียน และสมุดหมายเหตุรายวัน 1 *** ***
70    จัดซื้อเข็มตรา รร.พร้อมกล่อง พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น วันที่ 20/7/62 1 *** ***
71    ขอเบิกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่าจัดทำเสื้อกีฬา กิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ 1 *** ***
72    จัดจ้าง งานเหมาขนเศษดินและปรับหน้าดิน บดอัดดิน ที่จอดรถครู 1 *** ***
73    ขอซื้อวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ 6 เครื่อง เครื่องแต่งกาย เสื้อโปโล 12 ตัว เสื้อสะท้อนแสง 5 ตัว 1 *** ***
74    ขอจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 1 *** ***
75    ซ่อมแซมรอยรั่ว หลังคาห้องศูนย์ดนตรี 1 *** ***
76    ติดตั้งเครื่องกรองน้ำสแตนเลส 2 จุด ในโรงอาหารใหญ่ 1 *** ***
77    เบิกชดเชยเงินสดย่อยโภชนาการ ผลิตอาหารจำหน่าย งานบริการครูและนักเรียน 1 *** ***
78    ค่าบริการ [email protected] ปจด.08/2562 1 *** ***
79    ค่าเดินทางที่ปรึกษา อ.ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา นำเสนอแบบกรีนโดม 23/08/2562 1 *** ***
80    ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกการโคลน DNA ม.เชียงใหม่ 25/08/2562 1 *** ***
81    ค่ามิสซาวันศาสนนาม ภ.ชุมพล ดีสุดจิต 1 *** ***
82    เบิกชดเชยเงินสดย่อยมินิมาร์ท และร้านกาแฟ 1 *** ***
83    ขอซื้อเมล็ดกาแฟ วัตถุดิบร้าน 6 Decades Cafe 1 *** ***
84    จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย 1 *** ***
85    ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล อัสสัมชัญเกมส์ 12/09/2562 1 *** ***
86    ขอเบิกชดเชยเงินสดย่อย ต้นทุนมินิมาร์ท ร้านกาแฟ 1 *** ***
87    จัดทำป้ายพิธีปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ และซื้อของรางวัล 1 *** ***
88    โต๊ะทำงาน และเก้าอี้ ภ.คมสันต์ หมุนคำ 1 *** ***
89    เงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 8 1 *** ***
90    ขอซื้อตุงกระดาษ ร่มผ้าเคลือบน้ำมัน กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย 1 *** ***
91    ขอซื้อชุดประจำชาติประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ต้นไม้ประจำชาติบรูไน 1 *** ***
92    จัดซื้อชุดต่อเลโก้ เพื่อเป็นของรางวัล กิจกรรม Smart Reader kids 13/09/2562 1 *** ***
93    ขอซื้อ Adapter 10 ตัว ห้องเปลี่ยนโนอนุลาล 1 *** ***
94    อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เมาส์ แบตเตอรี่ เครื่องสำรองไฟ ตามห้องปฏิบัติการ เคลียร์ 0309040 1 *** ***
95    ค่าซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ เคลียร์ 0309046 ลว.19/9/62 1 *** ***
96    ค่าตอบแทนวิทยากร กิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ภายนอก ม.3 ศูนย์เรียนรู้ปัทมะเสวี 16/08/2562 1 *** ***
97    ขอซื้ออุปกรณ์ผลิตสื่อ กิจกรรมอบรมผลิตสื่อนวัตกรรม 01/10/2562 1 *** ***
98    นักเรียน CEP ระดับปฐมวัย ทัศนศึกษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 10/09/2562 1 *** ***
99    กิจกรรมสู่โลกกว้าง อ.1 วันที่ 09-09-62 1 *** ***
100    ขอเบิกชดเชยเงินสดย่อย มินิมาร์ท และร้านกาแฟ 1 *** ***
101    ค่าใช้จ่ายร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ ม.พระจอมเกล้าลาดกระบัง 6-8/09/2562 เคลียร์ 0309029 1 *** ***
102    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุนโรงเรียนจากหน่วยงานภายนอก 7-8/09/2562 1 *** ***
103    ขอซื้ออุปกรณ์จัดกิจกรรม Cool Kids Camp 27/09/2562 1 *** ***
104    ขอซืื้อหมึกพิมพ์ HP Laser CB435A เพื่อใช้ในงานวิชาการปฐมวัย 1 *** ***
105    ขอซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ ยี่ห้อ Kanto KT-TOP-T550 1 *** ***
106    ขอซื้ออุปกรณ์ฟ้อนขันดอก และเครื่องประดับชุดการแสดง 1 *** ***
107    ค่าวัสดุอุปกรณ์งานจำหน่ายสินค้า วันที่ 01-08-62 1 *** ***
108    จัดซื้อหมึกพิมพ์ห้องการเงิน 1 *** ***
109    ติดตั้งประตูกระจกโรงอาหารอนุบาล 1 *** ***
110    ค่าใช้จ่ายร้านกาแฟ ประจำเดือน 08/2562 1 *** ***
111    ค่ามิสซาวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ โบสถ์แม่พระแห่งลูรด์ลำปาง 1 *** ***
112    รางวัลธงห้องเรียนดีเด่น จำนวน 5 รางวัล 1 *** ***
113    ขอซืัอสายยางแก๊สสีส้ม รุ่น Supper พร้อมข้อรัด 1 *** ***
114    ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จราจร ปจด.08/2562 1 *** ***
115    รางวัลการแข่งขัน Crossword Competition, Reading Comprehenion CEP 1 *** ***
116    ต้นทุนมินิมาร์ท และร้านกาแฟ 1 *** ***
117    ขอเบิกค่าใช้จ่ายผลิตอาหารงานขายโรงอาหาร งานบริการทั่วไป 1 *** ***
118    เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดเตรียมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร 09/09/2562 เคลียร์ 0309034 1 *** ***
119    จัดซื้อสินค้าจำหน่ายและเข้าคลัง วันที่ 22/07/2562 1 *** ***
120    ขอซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสารประกอบ ของฝ่ายกิจการนักเรียน งานสายชั้น 1 *** ***
121    ต้นทุนสินค้ามินิมาร์ทและร้านกาแฟ 1 *** ***
122    ขอซื้อหนังสือบทสวด และหนังสือคำสอนสำหรับนักเรียนคาทอลิก 1 *** ***
123    ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ปจด.09/2562 1 *** ***
124    ขอซื้อเสื้อโปโล เสื้อสะท้อนแสง ของพนักงานรักษาความปลอดภัย เคลียร์ 0311016 ลว.7/11 1 *** ***
125    ค่าเจาะบ่อน้ำ PVC ลึก 60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาลและอุปกรณ์ติดตั้ง หจก.ลำปางบาดาล 2562/00272 1 *** ***
126    ขอซ่อมเครื่องตัดหญ้า 1 *** ***
127    ขอซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องพักครูลูกเสือ ชุดคอนเดนซิ่งเสีย 1 *** ***
128    ค่าเดินทางที่ปรึกษา อ.ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา และทีมวิศวกร 09/09/2562 1 *** ***
129    ซ่อมหลังคาห้องศูนย์ดนตรี 1 *** ***
130    ขอซื้อโทรศัพท์ ที่ใช้กับระบบ ไลน์ของการเงิน เพื่อรับข้อมูลการโอนเงินจากผู้ปกครอง 1 *** ***
131    ขอซื้ออุปกรณ์จัดทำระบบรดน้ำสนาม สวนหย่อม เคลียร์ 0309066 1 *** ***
132    ขอขนเศษดินและปรับหน้าดิน งานจ้างเหมา ที่จอดรถครู 1 *** ***
133    ค่าซ่อมบำรุงและปรับภูมิทัศน์ งานอาคารสถานที่ เคลียร์ 0311018 1 *** ***
134    ค่าตอบแทนวิทยากร โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย ครั้งที่ 1 16/09/2562 1 *** ***
135    ขอเบิกเงินค่าบริการตรวจสอบแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง วันที่ 05/09/2562 1 *** ***
136    ขอเบิกเงินค่าสมุดบันทึกรักการอ่าน จำนวน 3,150 เล่ม กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 1 *** ***
137    ค่าเดินทางผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน วันที่ 20/09/2562 1 *** ***
138    ค่าใช้จ่ายมินิมาร์ทและร้านกาแฟ 1 *** ***
139    ขอซื้อเมล็ดกาแฟ ร้าน 6 Decades Cafe 1 *** ***
140    ขอซื้อวัตถุดิบร้านกาแฟ จากร้านนครกิโล 1 *** ***
141    ขอซื้อน้ำยาทำความสะอาด เดลตอล 10 ขวด 1 *** ***
142    ขอเบิกเงินค่าผลิตอาหารจำหน่ายโรงอาหาร และงานบริการทั่วไป 1 *** ***
143    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมค่ายกระแสเรียก 10-12/10/2562 ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี รร.อัสสัมชัญศรีราชา เคลียร์ 0311015 ลว.7/11/62 1 *** ***
144    ค่ามิสซาศุกร์ต้นเดือน 4/10/2562 ณ โบสถ์แม่พระแห่งลูรด์ลำปาง 1 *** ***
145    ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมงานอภิบาล ค่ายเพือนมงฟอร์ตและการศึกษามงฟอร์ต 27/09/2562 เคลียร์ 0311013 ลว.7/11/62 1 *** ***
146    ค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน Line ของโรงเรียน ปจด.08/2562 1 *** ***
147    ขอเบิกเงินค่าตอบแทนครูผู้สอนกิจกรรมพิเศษ งวดที่ 2 1 *** ***
148    ขอซ่อมระบบสัญญาณเครือข่ายโปรแกรมสมาร์ทการ์ดเชื่อมต่อมินิมาร์ทไปยังโรงอาหาร 1 *** ***
149    จัดซื้อหนังสือเรียนเคมบริดจ์ วันที่ 30/07/2562 1 *** ***
150    จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ วันที่ 06-08-62 1 *** ***
151    ขอจัดทำเหรียญรางวัล สำหรับงานเข็มแดงเกมส์ 1 *** ***
152    ค่าตัดกิ่งไม้รอบบริเวณโรงเรียน โดยใช้รถเครน ในวันที่ 21/09/2562 เคลียร์ 0311001 1 *** ***
153    ขอซื้อเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 1 *** ***
154    ขอซื้อผ้าหมึกเครื่ีองพิมพ์ Oliveti PR-3 งานธนาคารโรงเรียน 1 *** ***
155    ซื้อสินค้าเพื่อจำหน่ายมินิมาร์ท เคลียร์ 0310024 1 *** ***
156    ขอจัดทำตรายางภราดาคมสันต์ หมูนคำ 2562/00321 1 *** ***
157    ขอเบิกค่าตรวจสอบอาคาร ประจำปี 2562 1 *** ***
158    ค่าเดินทางศึกษาดูงาน ประเทศฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ 8-16/10/2562 1 *** ***
159    ค่าป้ายกิจกรรมและป้ายสโมสร กิจกรรมวันอัสสัมชัญ 1 *** ***
160    ค่าอาหารครู กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ระหว่างวันที่ 13-27/09/2562 1 *** ***
161    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมนำเสนอผลงาน Animation จ.นนทบุรี 03/10/2562 เคลยร์ 0310013 1 *** ***
162    ขอเบิกเงินกิจกรรมพื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก 26/10/2562 ณ โบสถ์แม่พระแห่งลูรด์ และชุมชนนิคม 11,16 เคลียร์ 0311014 ลว.7/11/62 1 *** ***
163    ขอเบิกเงินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ม.ต้น ม.ปลาย 02/11/2562 วิทยากรจากสถานพินิจเด็กและเยาวชน เคลียร์ 0311012 ลว.7/11/62 1 *** ***
164    ขอเบิกค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมกีฬาสี ระหว่างวันที่ 15-16/11/2562 เคลียร์ 0311045 ลว.23/11/62 1 *** ***
165    ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ตามรายการซ่อมแซม 2562/00336=29,391 1 *** ***
166    ค่าป้ายไวนิล กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน วันที่ 26/07/2562 1 *** ***
167    ขอซื้อเครื่องรีดถุง แบบเท้าเหยียบ 13 นิ้ว ร้านนครกิโล 1 *** ***
168    ขอเบิกค่าจ้างรับเหมางานกำจัดปลวก มดและแมลงสาบ งวดที่ 3 บจ.อัยยาอินเตอร์เเทรดดิ้ง 1 *** ***
169    ค่าเบี้ยยเลี้ยงครูเข้าร่วมอบรม โครงการ AIS อุ่นใจ CYBER 1 *** ***
170    เบิกชดเชยเงินสดย่อยงานจำหน่ายสินค้า สินค้าประเภทขนม สินค้าอุปโภคบริโภค และวัตถุดิบในการผลิตเครื่องดื่ม 1 *** ***
171    จัดทำตรายาง ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา 2562/00347=280.- 1 *** ***
172    ขอซื้อหมึกชนิดเติม Cannon 4 สี เพื่อใช้ในการพิมม์งานกิจกรรมของฝ่ายปฐมวัย 1 *** ***
173    ค่ารับรองคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประชุมวันที่ 20/09/2565 1 *** ***
174    ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2561 โดย บจ.ซี.บี.เอ. ระหว่างวันที่ 14-16/10/2562 เคลียร์ 0311032 ลว.18/11/62 1 *** ***
175    ค่ารางวัลกิจกรรมส่งเสริมการออม 1 *** ***
176    ค่าเดินทางเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศครูใหม่ ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการฯ วันที่ 9-11/10/2562 เคลียร์ 0310018 1 *** ***
177    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมกีฬาสี ระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ 16/11/2562 1 *** ***
178    จัดซื้อวัสดุทำกล่องวางกระเช้าดอกไม้ วันที่ 01-08-62 1 *** ***
179    ค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน ณ สนามเจ้าขุนอารีน่า เชียงใหม่ วันที่ 26-27/10/2562 เคลียร์ 0310032 1 *** ***
180    จัดทำลู่วิ่งการฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬาสี ระดับปฐมวัย 2562/00362=2210 1 *** ***
181    ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อติดตั้ง Active board จำนวน 33 เครื่อง เคลียร์0310019 1 *** ***
182    ค่า Linepay @ assumptionlampang ปจด.09/2562 1 *** ***
183    จัดทำสติกเกอร์พีพีบอร์ด กิจกรรมรับเกียรติบัตรต่อต้านยาเสพติด 25/09/2562 1 *** ***
184    ค่าใช้จ่ายแข่งขันเล่านิทานระดับปฐมวัย วันที่ 17-08-62 1 *** ***
185    ขอซื้ออุปกรณ์ฟ้อนขันดอก และเครื่องประดับชุดการแสดง 1 *** ***
186    กิจกรรมสู่โลกกว้าง อ.1 วันที่ 09-09-62 เคลียร์ 0309038 1 *** ***
187    ขอซื้อชุดประจำชาติประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ต้นไม้ประจำชาติบรูไน เคลียร์ 0309031 1 *** ***
188    ขอซื้อตุงกระดาษ ร่มผ้าเคลือบน้ำมัน กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย เคลียร์ 0309030 1 *** ***
189    จัดซื้อของกิจกรรมเยี่ยมศูนย์เด็กเล็ก 6 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 28-30/08/2562 เคลียร์ 0309011 1 *** ***
190    กิจกรรมสู่โลกกว้าง อ.2-อ.3 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 เคลียร์ 0309009 1 *** ***
191    จัดซื้อชุดต่อเลโก้ เพื่อเป็นของรางวัล กิจกรรม Smart Reader kids 13/09/2562 (0109039) 1 *** ***
192    ค่าเดินทางไปอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประถม-มัธยม โรงแรมภูคำเชียงใหม่ 28-29/09/2562 1 *** ***
193    ค่าอาหารกลางวัน ครู นักเรียน ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม 10-29/09/2562 1 *** ***
194    ค่าตอบแทนจราจร ปจด.09/2562 1 *** ***
195    อุปกรณ์ทดรองวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย เคลียร์0311024 ลว.11/11/62 1 *** ***
196    ขอซื้อน้ำหมึกชนิดเติม สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน CEP 1 *** ***
197    ขอเบิกชดเชยเงินสดย่อย งานผลิตอาหารจำหน่ายและบริการทั่วไป 1 *** ***
198    วัตถุดิบในการผลิตเครื่องดื่ม ตั้งแต่วันที่ 16-28/09/2562 1 *** ***
199    ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน สำหรับจำหน่ายภาคเรียนที่ 2/2562 2562/00395 =78264.80 1 *** ***
200    ขอซื้อโบว์ผูกผม และดินสอกด เพื่อจำหน่ายให้นักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 เคลียร์ 0311007 1 *** ***
201    ค่าวัสดุฝึกการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสมาคมโรงเรียนเอกชนลำปาง 10-29/09/2562 1 *** ***
202    ขอซื้อหมึกชนิดเติม ยี่ห้อ Brother รุ่น DCP-J140w กิจกรรมบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 1 *** ***
203    ค่ารางวัลจัดกิจรรมส่งเสริมการอ่าน รวมวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 30-31/10/2562 เคลียร์ 0311036 ลว.19/11/62 1 *** ***
204    ค่าบริการตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง 06/09/2562 1 *** ***
205    ค่าใช้จ่สยการสัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหาร 2-4/10/2562 รร.อัสสัมชัญศรีราชา เคลียร์ 0310012 1 *** ***
206    หนังสือทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ์ 1 ชุด จำนวน 10 เล่ม 1 *** ***
207    ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ปจด.ตุลาคม 2562 1 *** ***
208    กล้อง Hikvision จำนวน 16 ชุด และ TV Samsung LED 55 นิ้ว 2562/00406 =77131 เคลียร์ 0311009 ลว.6/11/62 1 *** ***
209    ขอซื้อแก้วน้ำพลาสติก 21 โหล ชั้นวางของพลาสติก 7 ชุด เคลียร์ 0311008 ลว.6/11/62 1 *** ***
210    เงินรางวัลการออกแบบเสื้อกีฬา และเหรียญรางวัล เข็มแดงเกมส์ 15/11/2562 1 *** ***
211    ค่าไปรษณีย์ ส่งเอกสารหน่วยงานภายนอก 1 *** ***
212    เบิกชดเชยเงินสดย่อย งานจำหน่ายมินิมาร์ทและร้านกาแฟ ระหว่าง 30/08/2562-21/10/2562 1 *** ***
213    ขอซื้อวัตถุดิบร้านกาแฟ จากร้านนครกิโล 1 *** ***
214    วัสดุดอุปกรณ์จัดทำลู่วิ่ง และอุปกรณ์ทำ Scoreboard 2562/00424 เคลียร์ 0311040 ลว.21-11-62 1 *** ***
215    ขอจัดทำแฟ้มใส F4 เพื่อประกอบการจำหน่ายชุดสมัคร 1 *** ***
216    จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด งานอาคารสถานที่ ปจด.ต.ค.-พ.ย.2562 เคลียร์ 0310027 1 *** ***
217    ค่าป้ายไวนิล แม่พระ ติดหน้าอาคารอัสสัมชัญ ในโอกาสเดือนแม่พระ 1 *** ***
218    ค่าปฏิทินคาทอลิก สำหรับปี 2563 1 *** ***
219    ค่าตรวจสอบแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง เมื่อวันที่ 19/09/2562 1 *** ***
220    ชุดพละ และชุดพื้นเมือง เพื่อจัดจำหน่ายในมินิมาร์ท 2562/00431 =47970 ร้านเลี่ยงฮวด 1 *** ***
221    ขอซื้อของรางวัล กิจกรรมห้องสมุด CEP ภาคเรียนที่ 2/2562 เคลียร์0311017 1 *** ***
222    ค่ามอเตอร์มิตซู ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชาสัมพันธ์ 1 *** ***
223    ค่าติวสอบ GAT PAT ของนักเรียน ม.6/1 Smart Tech จำนวน 10 คน 1 *** ***
224    ค่าตอบแทนอาจารย์ สถาบันกวดวิชาเลอกูรู เชียงใหม่ ติว GAT PAT นักเรียน ม.6 ระหว่าง 4-8/11/2562 1 *** ***
225    อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการ ตามรูปแบบ สช. 27/10/2562 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 1 *** ***
226    คชจ.ร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิก (WRO) 5-12/11/2562 เมืองเยอร์ ประเทศฮังการี 2562/00438 1 *** ***
227    ค่ากระเช้าดอกไม้เยี่ยมไข้มิสพัทธนันท์ ใจเด็ด เนื่องจากลำไส้อักเสบ 23/10/2562 1 *** ***
228    ขอซื้ออุปกรณ์ต่อกล่องไฟโชว์แสดงไฟไม่ปิดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 27 ห้อง 1 *** ***
229    ค่ารับรองประธานพิธีเปิดงานเข็มแดงเกมส์ ค่ารถพยาบาล ค่าเช่าเครื่องเสียง งานกีฬาสี 15-16/11/2562 เคลียร์ 0311045 ลว.23/11/62 1 *** ***
230    ค่าบริการ [email protected] ปจด.10/2562 1 *** ***
231    ขอซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ เคลียร์ 0311033 ลว.18/11/62 1 *** ***
232    ขอซื้อไม้สำหรับเตรียมเวทีปะรำพิธี และScoreboard งานเข็มแดงเกมส์ 2562/00444=2,400.- 1 *** ***
233    ขอเบิกเงินรางวัลการแข่งขันฟุตบอล รายการสิงห์ ครั้งที่ 2 1 *** ***
234    ค่าซักชุดครุยอนุบาล จำนวน 264 ชุด @ 80 บาท จากร้านสยามซักแห้ง 1 *** ***
235    พวงกุญแจเลเซอร์ ใช้ในห้องประชุม ACL1 1 *** ***
236    สมุดบันทึกรักการอ่าน จำนวน 500 เล่ม @ 8 บาท กิจกรรม Reader Kids 1 *** ***
237    เมล็ดกาแฟ ต้นทุนร้าน 6 Decades Cafe 1 *** ***
238    มิสซาศุกร์ต้นเดือน วันศูกร์ที่ 1/11/2562 ณ โบสถ์แม่พระแห่งลูรด์ 1 *** ***
239    ของที่ระลึก แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัด นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร วันที่ 29/10/2562 1 *** ***
240    วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้า ห้องเรียนและอาคารปฏิบัติการ 1 *** ***
241    เบิกชดเชยเงินสดย่อยงานจำหน่ายสินค้ามินิมาร์ทและร้านกาแฟ 1 *** ***
242    ค่ายลูกเสือวิสามัญ ม.ปลาย 1-3/11/2562 ณ ค่ายแม่คำออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เคลียร์ 0301009 ลว.6-1-63 1 *** ***
243    หมึกเติมเครื่องพิมพ์ Cannon G2010 และหมึกเครื่องคำนวณ Casio 1 *** ***
244    หมึกเครื่องพิมพ์ Cannon 810 กลุ่มสาระสังคมศึกษา 1 *** ***
245    อุปกรณ์ Sensor Gata จำนวน 4 ตัว @ 300 1 *** ***
246    นำนักเรียนเข้าค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 6-7/11/2562 ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก เคลียร์ 0311020 ลว.8/11/62 1 *** ***
247    ค่ากิจกรรมสัมพันธ์เครือข่ายผู้สนับสนุนโรงเรียน 1/11/2562 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1 *** ***
248    ค่าเดินทางที่ปรึกษา อ.ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนาและทีม นำเสนอ Green Dome 08/11/2562 1 *** ***
249    ค่าไวนิล ค่าสมุดวาดภาพ สีเทียน แข่งขันวิชาการโรงเรียนเอกชน ปฐมวัย 22/11/2562 ณ โรงเรียนวิชันนารี 1 *** ***
250    ค่าโช๊ค ประตูกระจกห้องธุรการปฐมวัย และเพชรตัดกระจก เคลียร์ 0311043 ลว.22-11-62 1 *** ***
251    วัตถุดิบในการผลิตอาหารเพื่อบริการครู นักเรียน และจำหน่าย ปจด.10/2562 2562/00476=208424 /นครกิโล 1 *** ***
252    ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าน้ำมันรถ ครูแนะแนวร่วมกิจกรรมตลาดนัดอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8/11/2562 1 *** ***
253    วัตถุดิบในการจำหน่าย ร้าน 6 Decades Cafe' จากร้านนครกิโล 1-31/10/2562 1 *** ***
254    ขอซื้อสินค้าเพื่อจำหน่ายให้นักเรียนงานอุปกรณ์การเรียน 1 *** ***
255    ขอเบิกชดเชยเงินสดย่อย มินิมาร์ทและร้านกาแฟ ระหว่างวันที่ 4-6/11/2562 1 *** ***
256    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 ณ รร.มงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ 4-9/12/2562 1 *** ***
257    ค่าตอบแทนตำรวจจราจร ปจด.10/2562 1 *** ***
258    ค่าบริการโทรศัพท์ AIS สำหรับ [email protected] ปจด.10/2562 1 *** ***
259    ค่าตอบแทนสอน เคมบริดจ์ ปจด.ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 1 *** ***
260    ของรางวัลและขนม กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเคมบริดจ์ 1 *** ***
261    ค่าซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน เคลียร์ 0312011 ลว.12-12-62 1 *** ***
262    ขอซื้อหมึกชนิดเติม ยี่ห้อ Brother รุ่น DCP-J140w กิจกรรมบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2562/00399 1 *** ***
263    เมล็ดกาแฟ วัตถุดิบร้านกาแฟ 1 *** ***
264    ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon ห้องเรียน อ.3/8 1 *** ***
265    ค่าโช๊ค Diamond ซ่อมบานประตูสวิง ที่ห้องมินิมาร์ท เคลียร์ 0311043 ลว.22-11-62 1 *** ***
266    ของรางวัล และเครื่องช่วยสอน กิจกรรม English is fun 1 *** ***
267    วัสดุ-อุปกรณ์เดินระบบกล้องวงจรปิด เคลียร์ 0311042 ลว.22-11-62 1 *** ***
268    รางวัลกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (ช่อดอกไม้) มอบรางวัล วันที่ 6 มกราคม 2563 และ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 1 *** ***
269    ขอเบิกชดเชยเงินสดย่อย งานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ในมินิมาร์ท 1 *** ***
270    ขอซี้อวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับจัดทำถ้ำพระกุมารและต้นคริสต์มาส ในเทศกาลคริสต์มาส เคลียร์0301006 ลว.6-1-63 1 *** ***
271    ขอซื้อผ้าขนหนูผืนเล็ก และกระดาษทิชชู ใช้ในงานพยาบาล 2562/00506=600.- 1 *** ***
272    ขอซื้อยาและเวชภัณฑ์ สำหรับบริการนักเรียน ครู บุคลากร งานอนามัยโรงเรียน 1 *** ***
273    ค่าจัดกิจกรรมมอบของขวัญให้น้อง ณ ศูนย์แม่พระแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เคลียร์ 0301038 ลว.15-1-63 1 *** ***
274    วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร และเปิดไฟต้นคริสต์มาส วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ลานเอนกประสงค์เซนต์หลุยส์ เคลียร์ 0301037 ลว.15-1-63 1 *** ***
275    ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันวงสตริงลำปางมอเตอร์โชว์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง 1 *** ***
276    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีโฟลค์ซอง กฟฝ.แม่เมาะ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานทุ่งบัวตอง 1 *** ***
277    หนังสือแบบเรียนเคมบริดจ์ ระดับ Starters Oxford จำนวน 11 เล่ม 1 *** ***
278    ค่าป้ายไวนิลโครงการก่อสร้างหลังคา 1 *** ***
279    กิจกรรมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 =3,200.- เคลียร์ 0301051 ลว.22-1-63 1 *** ***
280    ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เดือนพฤศจิกายน 2562 1 *** ***
281    เบิกชดเชยเงินสดย่อย งานผลิตอาหารจำหน่ายโรงอาหาร งานบริการทั่วไป งานเบเกอรี่ 1 *** ***
282    กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2562 จ.กาญจนบุรี เคลียร์ 0301021 ลว.8-1-63 1 *** ***
283    ขอซื้อวัตถุดิบร้านกาแฟ จากร้านนครกิโล วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2562 1 *** ***
284    ขอซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ของเล่นจัดมุมประสบการณ์ในชั้นเรียน เนอสเซอรี่ อนุบาล 1 1 *** ***
285    ขอซื้อชุดต่อเลโก้ เพื่อเป็นรางวัล และใช้ในการเรียนการสอน 1 *** ***
286    ขอซื้ออุปกรณ์จัดทำระบบวางท่อ เพื่อรดน้ำต้นไม้ภายในโรงเรียน 1 *** ***
287    ขอเบิกชดเชยเงินสดย่อย ค่าใช้จ่ายมินิมาร์ทและร้านกาแฟ วันที่ 13 - 18 พฤศจิกายน 2562 1 *** ***
288    ขอซื้อหมึกเติมเครื่องพิมพ์ Cannon MP 287 กิจกรรมหนุน้อยเทคโนโลยี 1 *** ***
289    เข้าร่วมทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 1 *** ***
290    ค่าตอบแทนอาจารย์ ติว GAT เชื่อมโยง และคณิตสาสตร์ PAT1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 1 *** ***
291    ค่าไปรษณีย์ จัดส่งจดหมายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 1 *** ***
292    ค่าซ่อมแซมกระจกบานเลื่อน ห้อง ป.4/7 ม.4/6 และ ม.5/3 1 *** ***
293    ขอซื้อ Power Supply จำนวน 4 เครื่อง ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ มัธยมปลาย 1 *** ***
294    ค่าปรับปรุงห้องสมุดกลาง อาคารรัชตสมโภช ให้เป็นห้องเรียนรวม ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์ 1 *** ***
295    2562/00545=31,351.- ค่าปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ อาคารอัสสัมชัญ ให้เป็นห้องรับรองแขก 1 *** ***
296    ค่าตอบแทนผู้สอนกิจกรรมพิเศษ บาสเกตบอล งวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 1 *** ***
297    งานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เคลียร์ 0312004 ลว.4-12-62 1 *** ***
298    ค่าใช้จ่ายวงโยธวาทิต เข้าร่วมเทศกาลโยธวาทิตนานาชาติ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) วันที่ 18-24 ธันวาคม 2562 1 *** ***
299    ค่าธรรมเนียมจัดทำ วีซา ครูเข้าร่วมอบรม การบริหารการศึกษาในประเทศอาเซียน วันที่ 5 - 18 ธันวาคม 2562 ณ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน เคลียร์ 0301010 ลว.6-1-63 1 *** ***
300    ของรางวัล และเครื่องช่วยสอน กิจกรรม English is fun เคลียร์0311052 ลว.27-11-62 1 *** ***
301    ค่ารับรอง ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 1 *** ***
302    ขอซื้อ เหล็กแผ่น และอุปกรณ์ตัดเหล็ก ซ่อมแซมถังขยะ 1 *** ***
303    ขอเบิกชดเชยเงินสดย่อย งานจำหน่ายในมินิมาร์ทและร้านกาแฟ ระหว่างวันที่ 19-27 พฤศจิกายน 2562 1 *** ***
304    ค่าน้ำมันรถ เข้าร่วมอบรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัย วิทยาการคำนวณ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2562 1 *** ***
305    ขอซื้อ Apple 12W USB Power Adaptor for iPad จำนวน 10 ชุด 1 *** ***
306    ขอซื้อไมค์ลอย Sherman Mic - 150 จำนวน 1 ตัว 1 *** ***
307    ขอเบิกค่าใช้จ่ายกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2563 วันที่ 21 มกราคม 2563 1 *** ***
308    ค่าเดินทาง ครูเข้าร่วมอบรมหัวข้อ การบริหารการศึกษาในประเทศอาเซียน ระหว่างวันที่ 4 - 19 ธันวาคม 2562 เคลียร์ 0301010 ลว.6-1-63 1 *** ***
309    ค่าบริการ Line pay @assumptionlampang เดือน พฤศจิกายน 2562 1 *** ***
310    ขอซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ทำความสะอาด กิจกรรม ACL สะอาดด้วยมือเรา เคลียร์ 0312018 ลว.14-12-62 1 *** ***
311    ขอจัดทำนามบัตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
312    ค่าใช้จ่ายกิจกรรม ACL สะอาดด้วยมือเรา วันที่ 4 ธันวาคม 2562 1 *** ***
313    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2562 จังหวัดสุโขทัย 1 *** ***
314    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันคริสต์มมาสแฟร์ 2019 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 1 *** ***
315    ขอซื้อชุดต่อเลโก้ เพื่อเป็นรางวัล และใช้ในการเรียนการสอนเคลียร์ 0312001 ลว.2-12-62 1 *** ***
316    ป้ายไวนิลงานคริสต์มาส ประชาสัมพันธ์ฝ่ายปฐมวัย 1 *** ***
317    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมสัมมนา International Conference for School as Learning Community ที่งาน EDUCA 2019 วันที่ 16 ตุลาคม 2562 1 *** ***
318    ค่าปัจจัย มิสซาศุกร์ต้นเดือน วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ วัดแม่พระแห่งลูรด์ลำปาง 1 *** ***
319    ขอซื้อเสื้อเชิ้ตพร้อมเนคไท นักเรียน ม.6 จำนวน 162 ตัว (มัดจำ 50%) 1 *** ***
320    หนังสืออนุสรณ์ นักเรียน ม.6 ที่จบการศึกษา ปี 2562 1 *** ***
321    ขอซื้อ Adapter 1 USB Q.30 จำนวน 10 ชุด Cable USB To Type-C จำนวน 10 ชุด 1 *** ***
322    ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1 *** ***
323    ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ของเล่นเสริมพัฒนาการให้กับนักเรียนปฐมวัย เคลียร์ 0301011 ลว.6-1-63 1 *** ***
324    ขอซื้อรางวัลสำหรับห้องเรียนที่สะอาด กิจกรรม Smart Classroom เคลียร์ 0301012 ลว.6-1-63 1 *** ***
325    ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการ Pim Biz Plan Boot Camp 2020 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ 1 *** ***
326    ค่าอาหารโต๊ะจีน จำนวน 41 โต๊ะ งานวันครอบครัวครู วันที่ 20 ธันวาคม 2562 1 *** ***
327    ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดกิจกรรมวันครอบครัวครู วันที่ 20 ธันวาคม 2562 1 *** ***
328    ขอซื้อกระดาษเซลล๊อกซ์โรซี่ ชนิดกล่อง 1 *** ***
329    ขอซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการตกแต่งอาคารเรียน ระดับปฐมวัย 1 *** ***
330    จัดทำบัตร Lucky Draw จัดทำคูปอง และป้ายประชาสัมพันธ์ Lucky Draw 2562/00608=21,825.- นาก่วมการพิมพ์ 1 *** ***
331    รางวัลประกวดห้องเรียนระดับเนสเซอรี่ เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส 1 *** ***
332    ค่าอาหารโต๊ะจีน จำนวน 41 โต๊ะ กิจกรรมวันครอบครัวครู 20 ธันวาคม 2562 1 *** ***
333    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันครอบครัวครู วันที่ 20 ธันวาคม 2562 1 *** ***
334    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ PIM Biz Plan Boot Camp 2020 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ วันที่ 14 ธันวาคม 2562 1 *** ***
335    ค่าต่ออายุ สมาชิก สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปี 2562 1 *** ***
336    ค่าอาหารโต๊ะจีน จากร้านบู๊โต๊ะจีนลำปาง และร้านนิวโกยี โต๊ะจีน งาน Charity Night 2019 วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 1 *** ***
337    ค่าอาหารโต๊ะจีน 16 โต๊ะ งานวันครอบครัวพนักงาน วันที่ 4 มกราคม 2563 1 *** ***
338    ขอซื้อเครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ Philips Air Purfier Comfort heindla #AC2887/20 1 *** ***
339    ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เดือนพฤศจิกายน 2562 1 *** ***
340    ขอซื้อวัตถุดิบในร้าน 6 Decades Cafe จากบริษัทนครกิโล เซ็นเตอร์ จำกัด 1 *** ***
341    ขอซื้อของขวัญสำหรับครูบนเวที งานวันครอบครัวครู วันที่ 3 มกราคม 2563 1 *** ***
342    ขอซื้ออุปกรณ์การเรียน ยาสามัญประจำบ้าน และของใช้อื่น กิจกรรมหนูน้อยอาสา วันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 1 *** ***
343    ขอซื้อของรางวัลบนเวที กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน วันที่ 4 มกราคม 2563 1 *** ***
344    ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด งานอาคารสถานที่ 1 *** ***
345    ขอซื้อของรางวัล Luckly Draw งานวันคริตส์มาส วันที่ 20 ธันวาคม 2562 (ซื่้อเงินสด) 1 *** ***
346    ขอซื้อ ส.ค.ส. เพื่ออวยพรเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและขึ้นปีใหม่ 2563 1 *** ***
347    ขอซื้อเมล็ดกาแฟ เพื่อจำหน่ายในร้านกาแฟ 1 *** ***
348    ขอซื้อของขวัญพนักงาน (เสื้อหม้อฮ้อม) มอบให้พนักงานในวันครอบครัวพนักงาน วันที่ 4 มกราคม 2563 1 *** ***
349    2562/00623=11,592.- ขอซื้อสินค้าและอุปกรณ์การเรียน เพื่อจำหน่ายในงานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเรียน (ค่าริบบิ้น) 1 *** ***
350    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันครอบครัวนักการ วันที่ 4 มกราคม 2563 เคลียร์ 0301020 ลว.8-1-63 1 *** ***
351    ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูมคำ อ.เมืองเชียงใหม่ 1 *** ***
352    ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร เดือนพฤศจิกายน 2562 1 *** ***
353    ขอซื้ออุปกรณ์การเรียน ยาสามัญประจำบ้าน และของใช้อื่น กิจกรรมหนูน้อยอาสา วันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 เคลียร์ 0301007 ลว.6-1-63 1 *** ***
354    ค่าตอบแทนอาจารย์และค่าเลี้ยงรับรอง ติวความพร้อมการสอบ O-net นักเรียน ม.6 วันที่ 6-10 มกราคม 2563 1 *** ***
355    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 1 *** ***
356    ขอเบิกชดเชยเงินสดย่อย งานจำหน่ายสินค้าในมินิมาร์ทและร้านกาแฟ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 11 ธันวาคม 2562 1 *** ***
357    ค่าตอบแทนผู้สอนกิจกรรมพิเศษฟุตบอล งวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 1 *** ***
358    ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย เดือนธันวาคม 2562 1 *** ***
359    ค่าบริการโทรศัพท์ Line @ assumption lampang เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 1 *** ***
360    ค่าตอบแทนครูสอนเคมบริดจ์ ประจำเดือนธันวาคม 2562 1 *** ***
361    ค่าเดินทางศึกษาดูงาน ประเทศไต้หวัน ภ.ศุภนันท์ ขันธปรีชา ระหว่างวันที่ 19 - 24 ธันวาคม 2562 1 *** ***
362    ค่าของขวัญ สำหรับคุณครู มอบในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ 2563 วันที่ 3 มกราคม 2563 1 *** ***
363    ค่าของขวัญสำหรับพนักงาน มอบในเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ วันที่ 4 มกราคม 2563 1 *** ***
364    ขอซื้อ สี Poster ยี่ห้อ SAKURA จำนวน 6 ขวด กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปะเพิ่มเติม 1 *** ***
365    ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันวิชาการ ประจำปี 2562 วันที่ 24 มกราคม 2563 1 *** ***
366    ขอซื้อ ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ พร้อมซอง เพื่ออวยพรเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสวันขึ้นปีใหม่คณะครู พนักงาน และหน่วยงานภายนอก 1 *** ***
367    2562/00662=18,500.- ค่ากระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ มอบหน่วยงานภายนอก เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563 1 *** ***
368    ค่าช่อดอกไม้ มอบศิษย์เก่าดีเด่นงาน Blue 1 *** ***
369    ค่าซ่อมแซมเครื่องแทรมโพลีน 1 *** ***
370    2562/00665 =81,405.30.-ขอเบิกเงินค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนรวมอาคารรัชตสมโภชและห้องรับรองอาคารอัสสัมชัญ งวดที่ 1 1 *** ***
371    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2563 1 *** ***
372    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสัมพันธ์เครือข่ายผู้สนับสนุนโรงเรียน วันที่ 14 และ 15 ธันวาคม 2562 1 *** ***
373    ขอซื้อสินค้าจำหน่ายในงานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ 1 *** ***
374    ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งโพเดียมใช้ในงานพิธีต่าง ๆ 1 *** ***
375    ขอเบิกชดเชยเงินสดย่อย งานจำหน่ายสินค้าในมินิมาร์ทและร้านกาแฟ ระหว่างวันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2562 1 *** ***
376    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันครอบครัวครู วันที่ 3 มกราคม 2563 เคลียร์ 0301019 ลว.8-1-63 1 *** ***
377    สนับสนุนกิจกรรมคริสต์มาส โบสถ์คาทอลิกแม่พระแห่งลูรด์ลำปาง วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2562 1 *** ***
378    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันเด็ก วันที่ 10 มกราคม 2563 เคลียร์ 0301029 ลว.11-1-63 1 *** ***
379    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู นักเรียน ร่วมจัดนิทรรศการงานกาชาดและงานฤดูหนาว วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง 2562/00683=960.- 1 *** ***
380    ค่าป้ายมอบทุน สนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิก จำนวน 3 ป้าย 1 *** ***
381    ปรับปรุงซ่อมแซมตาข่ายห้องบอลแลนด์ 1 *** ***
382    ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเป็นของรางวัล มอบคณะครู กิจกรรมประกวดสื่อการสอน 1 *** ***
383    ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างแทงค์น้ำและวางระบบน้ำ 1 *** ***
384    2562/00695=831.- ค่าบริการ [email protected] เดือนธันวาคม 2562 1 *** ***
385    ขอซื้อวัตถุดิบร้านกาแฟ จากร้านนครกิโล ระหว่างวันที่ 2 - 21 ธันวาคม 2562 1 *** ***
386    ขอซื้อสินค้าเพื่อจำหน่ายในงานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเรียน 1 *** ***
387    ค่าส่งจดหมาย ไปรษณีย์ ส่งไปยังหน่วยงานภายนอก 2562/00707=578.- 1 *** ***
388    ค่าตอบแทนจราจร ประจำเดือนธันวาคม 2562 1 *** ***
389    ค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 2562/00711=2,853.- 1 *** ***
390    จัดทำป้ายแหล่งเรียนรู้เอกลักษณ์ สัญลักษณ์ ต้นไม้ และป้ายคำขวัญ ของจังหวัดลำปาง 1 *** ***
391    ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมพื้นกระเบื้องห้องเรียนสมาธิ อาคารสุวรรณสมโภช 2562/00716 =8,800.- 1 *** ***
392    ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่และปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 1 *** ***
393    ขอซื้อ Sansung Galaxy TAB 8.0 เพื่อนำมาติดตั้งสแกนใบหน้าในการเข้าใช้งานห้องสมุด 1 *** ***
394    2562/00722=1,200.-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อการสอน ดร.สุชิษณา โตธนายานนท์ 1 *** ***
395    ขอซื้อหมึก HP Laserjet P1102 w 85A งานทะเบียนสถิติ 1 *** ***
396    ขอเบิกชดเชยเงินสดย่อย งานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ มินิมาร์ทและร้านกาแฟ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 1 *** ***
397    2562/00726 =320.- ค่าโทรศัพท์รายเดือน ใช้สำหรับ [email protected] Lampang เดือนธันวาคม 2562 1 *** ***
398    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเปิดห้องเรียนขงจื่อ และกิจกรรมวันตรุษจีน วันที่ 15 มกราคม 2563 1 *** ***
399    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเข้าค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
400    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเข้าค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 16-18 มกราคม 2563 ณ ค่ายเชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่ 1 *** ***
401    ค่าใช้จ่ายค่ายทัศนศึกษาโครงการ CEP ป.5 - ม.3 วันที่ 25 - 26 มกราคม 2563 ณ ศูนย์พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ จ.เชียงใหม่ 1 *** ***
402    ขอซื้อตู้ Rack สำหรับใส่แอมป์เบสกีตาร์และแอมป์คีย์บอร์ด 1 *** ***
403    ค่าใช้จ่ายค่ายทัศนศึกษา CEP ป.1 - ป.4 วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ มิวเซียมลำปาง 1 *** ***
404    ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย เดือนมกราคม 2563 1 *** ***
405    ขอซื้อแผ่นกรองอากาศ Philips รุ่น AC2887/20 ห้องผู้อำนวยการ 1 *** ***
406    ค่าใช้จ่ายตกแต่งสถานที่ศูนย์ขงจื่อ อาคารสำนักผู้อำนวยการ 1 *** ***
407    ขอซื้อ โซฟา ชุดรับแขก ศูนย์ขงจื่อ อาคารสำนักผู้อำนวยการ 1 *** ***
408    2562/00741=12,830. ขอซื้อ - ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เคลียร์ 0301052 ลว.22-1-62 1 *** ***
409    ขอซื้อหมึกพิมพ์ HP Laser 35 A งานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ 1 *** ***
410    ขอซื้อ อุปกรณ์ไฟฟ้า ต่อปลั๊กไฟ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาโรบอท 1 *** ***
411    ขอซื้อใบเสร็จรับเงิน แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้น จำนวน 20,000 ชุด 1 *** ***
412    ค่าใช้จ่ายอบรมพัฒนาผู้เรียนห้องเรียนพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 *** ***
413    ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ Smart Tech กิจกรรมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยสะเต็มศึกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 1 *** ***
414    ขอซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ และชุดการแสดง เพื่อใช้ในการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 1 *** ***
415    2562/00757 =370.- ค่าตรายาง ภราดาชุมพล ดีสุดจิต และภราดาคมสันต์ หมุนคำ 1 *** ***
416    ขอซื้อสื่อ - อุปกรณ์เทคโนโลยี ในห้องเรียน ห้องประกอบการ และห้องประชุม 1 *** ***
417    ค่าตอบแทนสอนเสริมเคมบริดจ์ เดือนมกราคม 2563 1 *** ***
418    ขอเบิกชดเชยเงินสดย่อยงานจำหน่ายในมินิมาร์ทและร้านกาแฟ ระหว่างวันที่ 6 - 14 มกราคม 2562 1 *** ***
419    2562/00764 =1,265.-ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำเดือนธันวาคม 2562 1 *** ***
420    ค่าบริการอินเตอร์เนต บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด เดือนมกราคม 2563 1 *** ***
421    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ วันวิชาการ วันที่ 24 มกราคม 2563 1 *** ***
422    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก วันที่ 27 มกราคม 2563 1 *** ***
423    ขอจัดทำ ป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง จำนวน 4 ใบ กิจกรรมจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 1 *** ***
424    ค่าเดินทางและค่าเลี้ยงรับรอง ม.บรรจง ปิยศทิพย์และทีมงาน swis วันที่ 10 - 12 มกราคม 2563 1 *** ***
425    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณ ปี 2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช 1 *** ***
426    ขอซื้อเมล็ดกาแฟ จำนวน 30 กิโลกรัม เพื่อจัดจำหน่ายในร้านกาแฟ 1 *** ***
427    ขอซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าในร้านกาแฟ จากร้านนครกิโล ตั้งแต่วันที่ 3 - 16 มกราคม 2563 1 *** ***
428    2562/00776=23850.-ค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขันวงดนตรีสากล ACL Music Awards 2020 วันที่ 24 มกราคม 2563 1 *** ***
429    2562/00777=7000.-ค่าเช่าเวที การแข่งขันวงดนตรีสากล ACL Music Awards 2020 วันที่ 24 มกราคม 2563 1 *** ***
430    ค่าเลี้ยงรับรอง ประธานร่วมงานเปิดศูนย์ขงจื่อ วันที่ 15 มกราคม 2563 1 *** ***
431    จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด จากศูนย์หนังสือจุฬา สำนักพิมพ์ พ.ศ.พัฒนา และบริษัทนานมีบุ๊คส์ 1 *** ***
432    2562/00783=25952.-ขอเบิกเงินทดรองจ่ายเพื่อซื้อสินค้ามาจำหน่าย ในงาน ACL Charity Night 2020 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 1 *** ***
433    2562/00785=53,480.-ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมการแข่งขันโีครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2020 วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 1 *** ***
434    2562/00786=88200.-ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม Charity Night 2019 วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 1 *** ***
435    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการปลูกฝังวิธีคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2562 ณโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ 1 *** ***
436    ค่าไปรษณีย์ นำส่งพัสดุ กระดาษคำตอบโครงการสอบวัดคุณภาพสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 1 *** ***
437    ขอจัดทำคูปองสำหรับเล่นเกมส์และเครื่องเล่น กิจกรรม Charity Night 2019 1 *** ***
438    2562/00568=2,290.-ขอซื้อไมค์ลอย Sherman Mic - 150 จำนวน 1 ตัว 1 *** ***
439    2562/00792=3600.-ค่าเช่าวิทยุสื่อสารใช้ในงาน Charity Night จำนวน 15 เครื่อง 1 *** ***
440    ค่าป้ายไวนิลงานทำบุญตักบาตรวันเด็ก และวันครู 10 มกราคม 2563 1 *** ***
441    ขอซื้อเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ยี่ห้อ MEDIA รุ่น RT2120 1 *** ***
442    2562/00544=240,000.- ค่าปรับปรุงห้องสมุดกลาง อาคารรัชตสมโภช ให้เป็นห้องเรียนรวม ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์ 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
การสังเกต
แบบสอบถาม
สัมภาษณ์ สังเกต สอบถามในภาพรวม
มีการกำกับติดตามจากหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ
มีการกำกับติดตามและประเมินผลจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
แบบสอบถาม
1. แบบสอบถาม 2. การรายงานประจำเดือน 3. การรายงาน สรุปผล
แบบสอบถาม
1. การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ทุกสัปดาห์
2.การนิเทศการสอน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
3.การสรุปงาน / โครงการ/กิจกรรม
1. รูปเล่มโครงงานวิทยาศาสตร์ 2. รางวัลที่ได้รับจากการประกวดโครงงาน
แบบสอบถาม
แบบประเมินกิจกรรม
แบบสอบถาม
สังเกต, สภาพจริง
1. สังเกต 2. สัมภาษณ์ 3. สรุปการทำกิจกรรม
แบบสอบถาม
แบบบันทึกกิจกรรม
การนำหลักสูตรไปใช้
แบบสอบถาม
2. คณะครูแผนกปฐมวัย มีความพึงพอใจและเกิด ความคล่องตัวในการทำงาน
1. รายงานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการ 2. การแจกคำสั่งครบตามคณะกรรมการ
1. การนำส่งข้อมูลรายงานประจำเดือน 2. การรายงานประชุมประจำเดือน
การจัดส่งเอกสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ งานผลิตเอกสาร
แบบบันทึกการกำกับติดตาม และการนิเทศการดำเนินงาน
แบบประเมินงานผลิตเอกสาร
ปฏิทิน
แบบประเมิน
เอกสารปฏิทินการทำงาน
ประเมิน สอบถาม
แบบสอบถาม
แบบประเมิน
สังเกตุ
แบบประเมินงาน
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
แบบประเมินตามตัวชี้วัดของหน่วยงานผลิตเอกสาร
แบบประเมิน
ผลงาน นวัตกรรมที่ครูผลิตขึ้น
1. แบบสำรวจความพึงพอใจ 2. แบบบันทึกภาวะสุขภาพ 3. สารสนเทศงานสุขอนามัย
1. แบบการสำรวจและการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทุกเดือน
2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการประเมินประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
1. แบบสำรวจความพึงพอใจ
2. แบบประเมินกรมอนามัย
1. แบบสำรวจความพึงพอใจ
2. แบบประเมินกรมอนามัย
แบบประเมินงานทะเบียนสถิติ
1. แบบสรุปการผ่านเกณฑ์ประเมินครู 2. แบบสรุปการขอรับสิทธิ 3. รายงานผลการปฏิบัติ
- ติดตามผลการปฏิบัติงานประจำวัน
- ติดตามผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
-แบบสอบถาม
1. แบบประเมินผลการทำงาน
2. การสังเกต และการสัมภาษณ์
3. แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบัญชี
1. แบบสำรวจ/ แบบสอบถาม 2. แบบประเมิน/ แบบทดสอบ
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
1. แบบสอบถาม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. แบบบันทึกการนิเทศการสอนภายในระดับปฐมวัย
2. แบบประเมินผลการดำเนินงาน
3. สรุปผลการนิเทศการสอนภายในแผนกปฐมวัย
แบบประเมินภาวะความเป็นผู้นำ
2. แบบบันทึกการปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
สรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แบบสรุปความพึงพอใจ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
แบบประเมินงานวิชาการระดับปฐมวัย
แบบประเมินความพึงพอใจของครูและ ผู้ปกครองนักเรียน
แบบประเมินผลการดำเนินงาน/กิจกรรม
สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกหลังการจัดกิจกรรม (บันทึกหลังสอน)
1. แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบสำรวจความความพึงพอใจการให้บริการงานทเคโนโลยีสารสนเทศ
1. บันทึกการรับบริการเอกสาร งานทะเบียนประจำวัน
แบบบันทึกการปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยี
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
แบบรายงานผลการดำเนินการงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. รายงานประจำวัน สถิติการขาด ลา มาสาย ของนักเรียน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบบประเมินงานวิชาการปฐมวัย
3. แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการงานยานพาหนะ
แบบนิเทศกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ
แบบประเมินความพึงพอใจของครู และผู้ปกครองนักเรียน
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่ายปฐมวัย
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีต่อแผนงาน โครงการ กิจกรรมฝ่ายวิชาการ
แบบบันทึกการใช้ยาห้องพยาบาล
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ
แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดการศึกษา
แบบบันทึกการเผยแพร่ความรู้
แบบประเมินการใช้แผนบริหารความเสี่ยง
แบบประเมินการนำเกณฑ์ TQA ไปใช้ใน แต่ละหน่วยงาน
แบบบันทึกการใช้ห้องบอลแลนด์
บันทึกการรับบริการเอกสาร งานทะเบียนประจำวัน
แบบประเมินความพึงพอใจ
1. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการสอน
แบบสอบถามงาน/วิจัยในชั้นเรียนฝ่ายปฐมวัย
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน/กิจกรรม
แบบบันทึกการทำความสะอาดห้องบอลแลนด์ของนักการ
แบบสอบถามกิจกรรมเตรียมประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
แบบสอบถามกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ ป้ายนิเทศของครูและผู้ปกครอง
แบบสอบถามกิจกรรมสายรักนอกรั้ว
แบบประเมินผลการดำเนินงาน/กิจกรรม
สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
การจัดทำโครงการปรับปรุงรั้วอนุบาล เนื่องจากรั้วอนุบาลมีรอยร้าวและรอยแตกเป็นบริเวณโดยรอบฝ่ายปฐมวัยดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยและสวยงามและเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่มากขึ้น โดยขอความร่วมมือจากผู้ปกครองได้ช่วยมาร่วมสนับสนุนและระบายสีรอบรั้วอนุบาลโดยการแบ่งเป็นช่วงๆ พร้อมกับมีการประกวดและมอบรางวัลเป็นเกียรติบัตรให้กับผู้ปกครองที่ชนะในการวาดรูประบายสีตามรูปแบบที่ได้กำหนดไว้ที่ได้ตั้งไว้
แบบประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองและนักเรียน
แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
แบบประเมินการนิเทศการสอน
แบบประเมินผลการดำเนินงาน/กิจกรรม
สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
2.ผลการตรวจสอบบัญชี
3.การสังเกต
4.การสัมภาษณ์
5.แบบประเมินผลการทำงานของแผนก
1. แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
2. แบบบันทึกการให้คำปรึกษาของครู
3. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
ผลการตรวจสอบบัญชี
รายงานทางการเงิน รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน/ประจำปี
การสังเกต
การสัมภาษณ์
แบบตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ
แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผล
แบบบันทึกผลการดำเนินงานการจัดการทดสอบทางการศึกษา
แบบประเมินที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดทำเอกสารและหลักฐานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล
แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม
แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม
แบบประเมินการใช้ทักษะภาษาไทยของผู้เรียน
แบบบันทึกการตรวจแผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้
แบบบันทึกการนิเทศการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้
แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ แห่งชาติ(อ้างอิงกองสุขศึกษา)
แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพ นักเรียน
แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการ เข้าร่วมกิจกรรม
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการงานทรัพยากรมนุษย์
สรุปแผนงานทรัพยากรมนุษย์ประจำปี 2562
แบบประเมินการใช้ทักษะภาษาไทยของผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบประเมินการเขียนเรียงความชั้นสูง
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
แบบประเมินผลการทำงานของฝ่าย
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการสอน
แบบประเมินการนิเทศการสอน
แบบประเมินการใช้หลักสูตร
แบบประเมินการสัมมนา อบรม ดูงาน
แบบประเมิน Port Folio การพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
แบบประเมินงานระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย
แบบประเมินผลการดำเนินแผนงาน/กิจกรรมฝ่ายปฐมวัย
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน/กิจกรรมฝ่ายปฐมวัย
สรุปผลหนูทำดีประจำห้องเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
สรุปผลการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนละ 1 ครั้ง
สรุปผลการประกวดห้องเรียนสะอาดเดือนละ 1 ครั้ง
สรุปผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายปฐมวัย
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาวิชาทหาร
แบบประเมินการบันทึกความดีของนักเรียน
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาคารสถานที่
1. แบบประเมินผลการดำเนินงาน
2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการกิจกรรม
แผนการสอนลูกเสือ
1.แบบตรวจสอบรายการ -การจัดทำหลักสูตร -Syllabus -การนิเทศและติดตาม -การออกข้อสอบ -วิจัยในชั้นเรียน -CAI 2.แบบประเมินการจัดกิจกรรมค่ายทัศนศึกษา 3.แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 4.แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในโครงการพิเศษ CEP
แบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบตอบรับการรับวารสาร
1. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติกิจกรรม
2. แบบประเมินการปฏิบัติงาน
1. แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก
รายงานทรัพย์สินประจำปี
1. แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานประสานราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 2. คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานประสานราชการ 3. แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของงานประสานราชการ ประจำปีการศึกษา 2562
1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
2. รายงานการติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม
3. รายงานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
4. รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
5. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
6. เอกสารสรุปที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
1.แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการงานทรัพยากรมนุษย์ 2.สรุปแผนงานทรัพยากรมนุษย์ประจำปี 2562
ทะเบียนหนังสือเข้า-ออกในระบบE-office
แบบสรุปผลการดำเนินงานของงานและกิจกรรม
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานระเบียบวินัย(ปกครอง)
แบบบันทึกการอบรมสัปดาห์ประจำเดือน
แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนของครูผู้สอนสมุดบันทึกประจำห้องเรียน
ผลงานนักเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรม และการประกวด
1.แบบประเมินการปฏิบัติตน
1.แบบประเมินการปฏิบัติตน
1.แบบประเมินการปฏิบัติตน
1.แบบประเมินการปฏิบัติตน
1.แบบประเมินการปฏิบัติตน
1.แบบประเมินการปฏิบัติตน
1.แบบประเมินการปฏิบัติตน
1.แบบประเมินการปฏิบัติตน
สรุปผลการตรวจสุขภาพ
สมุดบันทึกสุขภาพ สศ.3นักเรียนชั้น ป.1 –ป.6
สรุปการได้รับวัคซีนของนักเรียน
สถิติการเจริญเติบโตของนักเรียนในโปรแกรมมหิดล
สรุปการได้รับบริการทางด้านทันตกรรม
แบบประเมิน
แบบสอบถามการดำเนินงาน/กิจกรร
รายงานสรุปผลการประเมินงาน
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ
แบบประเมินการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมของลูกเสือ
สังเกตจากการปฏิบัติงาน
แบบประเมินความพึงพอใจในงานบริหารฝ่ายทั่วไป
1. แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 2. ตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน-ภายนอก 3. การสังเกต 4. การสัมภาษณ์
1. การสังเกตสภาพจริง/การสัมภาษณ์บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
2. รายงาน/ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ
3. รายงานการแจ้งข้อมูลข่าวสารเผยแพร่แก่บุคลากร หนังสือเข้าขอเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ และร่วมประเมินมาตรฐานมูลนิธิฯ
4. แบบสอบวัดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สรุปผลการดำเนินงาน
1. แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์
2. แบบบันทึกการปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์
3. แบบรายงานผลการดำเนินการงานงานโสตทัศนูปกรณ์
แบบสอบถามความพึงพอใจ
1.แบบตรวจสอบรายการ -การจัดทำหลักสูตร -แผนการสอน -การนิเทศและติดตาม -การออกข้อสอบ -วิจัยในชั้นเรียน -CAI
2.แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ
3.แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
4.แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - วิจัยในชั้นเรียน - CAI
แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ
แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - วิจัยในชั้นเรียน - CAI
2. แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ
3. แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
4. แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - วิจัยในชั้นเรียน - CAI
แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ
แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - วิจัยในชั้นเรียน - CAI
แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ
แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - วิจัยในชั้นเรียน - CAI
แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ
แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
แบบประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองและนักเรียน
แบบประเมินการนิเทศการสอน
แบบประเมินผลการดำเนินงาน/กิจกรรม
แบบประเมินความพึงพอใจของครู
แบบประเมินการนิเทศการสอน
1. แบบบันทึกการส่งแผนการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ 2. สรุปผลงานจัดประสบการณ์การเรียนรู้

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:
1. ได้รับความพึงพอใจมาก
2. จัดทำแบบบันทึกกิจกรรมแนะแนวป.1-ม.6,แบบบันทึกการให้คำปรึกษานร.,แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน สำรวจจำนวนนักเรียนประจำปี2554เพื่อสั่งชื้อระเบียนสะสม
3.
4.

สรุปผลการประเมิน กิจกรรมค่าย Robot  ฝ่ายวิชาการ  ปีการศึกษา 2562

คำชี้แจง  กรุณาตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ กิจกรรม ค่าย Robot   ให้ตรงกับข้อเท็จจริงมากที่สุด

 

แบบสอบถามมี  2  ตอน 

                   ตอนที่  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

                   ตอนที่  2  วิธีการดำเนินการ

ระดับความเข้าใจ/ความพึงพอใจ/ การปฏิบัติ   (เลือกรายการใดรายการหนึ่งที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ)

4        หมายถึง          เข้าใจมากที่สุด /พึงพอใจมากที่สุด / ปฏิบัติได้ดีมาก  

3        หมายถึง          เข้าใจมาก/พึงพอใจมาก/ ปฏิบัติได้ดี   

          2         หมายถึง          ไม่ค่อยเข้าใจ/ไม่ค่อยพึงพอใจ/ / ปฏิบัติไม่ค่อยได้ 

          1         หมายถึง          ไม่เข้าใจ/ไม่พึงพอใจ / ปฏิบัติไม่ได้     

 

ตอนที่  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

                ครู  คิดเป็นร้อยละ  10  นักเรียน คิดเป็นร้อยละ   80    ผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 10

ตอนที่  2  วิธีการดำเนินการ

          จำนวนแบบสอบถาม 100 ชุด

 

ข้อที่

รายงานการประเมิน

ระดับความเข้าใจ/ความพึงพอใจ

/ การปฏิบัติ    

4

3

2

1

ระดับ  3-4

  1.  

นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ตามโจทย์ที่กำหนดได้

62

36

2

0

98

  1.  

นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งานสื่อสาร นำเสนอ เผยแพร่ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

59

38

3

0

97

  1.  

นักเรียนนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัว สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และคิดสร้างสรรค์ เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เพื่อแก้ปัญหาได้

55

41

4

0

96

  1.  

นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวที ระดับชาติและนานาชาติได้

45

45

10

0

90

ค่าเฉลี่ย

95.25

 

สรุปผล

          จากการดำเนินงานกิจกรรม ค่าย Robot พบว่า 1. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ตามโจทย์ที่กำหนดได้ คิดเป็นร้อยละ 98 2. นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งานสื่อสาร นำเสนอ เผยแพร่ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 97      3. นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัว สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และคิดสร้างสรรค์ เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เพื่อแก้ปัญหาได้ คิดเป็นร้อยละ 96 นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติได้ คิดเป็นร้อยละ 90

  

สรุปผลกิจกรรม  กิจกรรม ค่าย Robot อยู่ในระดับ ความพึงพอใจมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 95.25

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

          สภาพความสำเร็จ  มีการสำรวจความคิดเห็น / ตอบแบบสอบถามของผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 100 ชุด  

  1. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ตามโจทย์ที่กำหนดได้ คิดเป็นร้อยละ 98 2. นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งานสื่อสาร นำเสนอ เผยแพร่ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 97  3. นักเรียนนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัว สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และคิดสร้างสรรค์ เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เพื่อแก้ปัญหาได้ คิดเป็นร้อยละ 96 4. นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติได้ คิดเป็นร้อยละ 90

 

 


5.

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมค่าย Robot  ปีการศึกษา 2562

 

กิจกรรม    กิจกรรมค่าย Robot    ฝ่าย วิชาการ

ผู้รับผิดชอบ   มิสดวงเดือน  เกษม   กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล

พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนด้านกระบวนการคิด แก้ปัญหา การวางแผน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อนำไปพัฒนาทักษะด้านการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ และเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ หากได้รับการพัฒนาต่อยอดอย่างเหมาะสมจะนำไปสู่การสร้างเยาวชน ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สนุกกับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตจริงและการทำงาน และเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะประดิษฐ์ คิดค้น มาประยุกต์พัฒนาต่อยอดไปสู่สิ่งที่จับต้องมองเห็นได้ และได้ฝึกการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัวนักเรียน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และคิดสร้างสรรค์เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เพื่อแก้ปัญหาได้

 

2. วัตถุประสงค์

2.1   เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ตามโจทย์ที่กำหนดได้

2.2   เพื่อใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งานสื่อสาร นำเสนอ เผยแพร่ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

2.3   เพื่อฝึกการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัว สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และคิดสร้างสรรค์ เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เพื่อแก้ปัญหาได้

2.4   เพื่อให้มีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวที ระดับชาติและนานาชาติ

 

3. เป้าหมาย

    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

          3.1.1  จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายโรบอท แบ่งเป็น ระดับชั้น ป.1 - ป.3 จำนวน 36 คน ระดับชั้น ป.4 - ม. จำนวน 50 คน

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1         เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ตามโจทย์ที่กำหนดได้

3.2.2         เพื่อใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งานสื่อสาร นำเสนอ เผยแพร่ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

3.2.3         เพื่อฝึกการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัว สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และคิดสร้างสรรค์ เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เพื่อแก้ปัญหาได้

3.2.4         เพื่อให้มีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวที ระดับชาติและนานาชาติ

 

 

 

4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

กิจกรรม

งบจัดหา (บาท)

ใช้จ่ายจริง (บาท)

คงเหลือ (บาท)

ค่าย Robot ป.1-3

18,000

8,686

9,314

ค่าย Robot ป.4 – ม.6

25,000

13,070

11,930

รวม

43,000

21,756

21,244

 

 

5. สถานที่ดำเนินการ       

    กิจกรรมค่าย Robot ป.1-3    ห้องโรบอทอาคารเซนต์หลุยส์      วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน  พ.ศ. 2562

    กิจกรรมค่าย Robot ป.4-6    ห้องโรบอทอาคารรัชตสมโภช       วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

    กิจกรรมค่าย Robot ม.4-6     ห้องโรบอทอาคารเซนต์ฟิลิป        วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 

6. ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม

ผลการดำเนินงานตามขั้นตอน PDCA

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

ขั้นวางแผนงานตามกิจกรรม (Plan)

-          แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมการค่ายโรบอท

-          ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

-          ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-          ประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง รับทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

-          กำหนดวิทยากร, รายละเอียดการจัดกิจกรรมภารกิจ, จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม กำหนดการจัดกิจกรรม

-          จัดเตรียมสถานที่และหุ่นยนต์สำหรับอบรมและแข่งขัน

 

·       ปฏิทินการดำเนินงาน

·       บันทึกการประชุม

ขั้นดำเนินการตามกิจกรรม (Do)

-          รับสมัครนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

-          จัดทำจดหมายขออนุญาตดำเนินการ

-          จัดทำงบประมาณ

-          จัดทำแฟ้มลงทะเบียน ใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

-          จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 เวลา

-          จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และสนามแข่งขัน

-          ออกแบบและจัดทำเกียรติบัตร

-          ทำป้ายห้อยคอ

-          จัดซื้อของรางวัลที่ 1, 2, 3

-          ดำเนินกิจกรรม การอบรมและแข่งขันตามกำหนดการที่วางไว้

 

·       เอกสารรายชื่อนักเรียน

·       ใบเสร็จรับเงิน

·       เกียรติบัตร

·       เอกสารการจัดทำป้ายห้อยคอ

·       ภาพถ่าย

ขั้นประเมินผลการดำเนินงาน (Check) และปัญหา/อุปสรรค

-          ประเมินผล

-          สรุปผลการดำเนินการ และรายงานผลในรูปแบบ PDCA  ต่อหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหาร

 

·       เอกสารสรุปผลการดำเนินงา

·       แบบบันทึกการเข้าร่วมการแข่งขัน

·       แบบประเมินผลงานนักเรียน

·       แบบสอบถาม

ขั้นพัฒนา แนวทางการปรับปรุง  แก้ไข (Action)

-          นำสรุปการจัดกิจกรรมไปวางแผนพัฒนา ในปีการศึกษาต่อไป

 

·       ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา กิจกรรมครั้งต่อไป

·       เอกสารแนวทางการขายผลการจัดกิจกรรม

 

7.      การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

ผลผลิต (Outputs)

1.       นักเรียนสามารถสร้างและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ตามโจทย์ที่กำหนดได้

2.       นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งานสื่อสาร นำเสนอ เผยแพร่ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

 

86 คน

 

86 คน

 

ประเมินผลงาน, สอบถาม

ประเมินผลงานสอบถาม

 

ประเมินผลงาน

แบบสอบถาม

ประเมินผลงาน

แบบสอบถาม

ผลลัพธ์ (Outcomes)

1.       นักเรียนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัว สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และคิดสร้างสรรค์ เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เพื่อแก้ปัญหาได้

2.       นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวที ระดับชาติและนานาชาติได้

 

86 คน

 

การแข่งขัน

 

ผลการแข่งขัน

 

8. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

1. กิจกรรมค่าย Robot ป.1-3  วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน  พ.ศ. 2562

1.       นักเรียน                    36       คน               

2.       ครู                          10       คน

รวมทั้งสิ้น                 46      คน

         

          2. กิจกรรมค่าย Robot ป.4- ม.6 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

1.       นักเรียน                    50       คน               

2.       ครู                          10       คน

รวมทั้งสิ้น                 60      คน

 

9. ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้ากิจกรรม           มิสดวงเดือน     เกษม

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม    มิสมณีภรณ์   ใจละออ

ผู้ร่วมกิจกรรม            

1.       ม.อรรถพล         ชื่นกุล           วิทยากร ป.1-ป.3 และ ป.4-ป.6

2.       ม.ศมา               ชื่นกุล           วิทยากร  ม.1- ม.6

3.       มิสพรรณภา        พงษ์ไพฑูรย์    กรรมการ 

4.       ม.มานะ             ตายะสืบ        กรรมการ

5.       ม.พลชญาสิทธิ์     อกผาย          กรรมการ 

6.       มิสจินตนา          เพ็ชรไทย        กรรมการ    

7.       ม.กิตติทัช           สืบธรรมกูร     กรรมการ   

8.       มิสปณิธิ             จินดาธรรม     กรรมการ    

 

10. ผลที่ได้รับ

3.2.1         นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ตามโจทย์ที่กำหนดได้

3.2.2         นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งานสื่อสาร นำเสนอ เผยแพร่ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

3.2.3         นักเรียนนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัว สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และคิดสร้างสรรค์ เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เพื่อแก้ปัญหาได้

3.2.4         นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวที ระดับชาติและนานาชาติได้

 

 

ลงชื่อ..............................................................ผู้รายงาน

(มิสดวงเดือน  เกษม)

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

ลงชื่อ..............................................................

(มิสกัลยาลักษณ์  สุผาครอง)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

 

 

 

 

 

แผนการขยายผลกิจกรรมค่ายโรบอท

การพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ หากได้รับการต่อยอดอย่างเหมาะสม จะนำไปสู่การสร้างเยาวชน ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สนุกกับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตจริงและการทำงาน และเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะประดิษฐ์ คิดค้น มาประยุกต์พัฒนาต่อยอดไปสู่สิ่งที่จับต้องมองเห็นได้ และได้ฝึกการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัวนักเรียน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และคิดสร้างสรรค์เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เพื่อแก้ปัญหาได้

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมขยายผลกิจกรรมค่ายโรบอท

ลำดับ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการ

1

วางแผนร่วมกับครูผู้สอนรายวิชาโรบอท ในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ โดยเฉพาะนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายโรบอทไปแข่งขันภายนอกและได้รับรางวัลในการแข่งขัน

14 พ.ค. 2562  ถึง 30 เม.ย. 2563

 

2

แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกและพัฒนานักเรียน โดยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัวนักเรียน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และคิดสร้างสรรค์เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เพื่อแก้ปัญหาได้

5 -9 สิงหาคม 2562

3

กำหนดรูปแบบกิจกรรม

13 สิงหาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562

4

ดำเนินการจัดกิจกรรม

2  กันยายน 2562 ถึง 23 มกราคม 2563

5

ติดตามผลการจัดกิจกรรม ประเมินผลการจัดกิจกรรม

26 มกราคม 2563 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2563

6

นำสรุปผลการดำเนินงานไปพัฒนาต่อไป

16 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย กิจกรรมค่าย Robot ป.1-3

วันเสาร์ที่ 29  มิถุนายน 2562

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

 

ลำดับ

รายการ

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ

 

จำนวน

ราคา

คิดเป็นเงิน

จำนวน

ราคา

คิดเป็นเงิน

 

ใช้จริง

1

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

36

500

18,000

 

 

 

 

 

2

ค่าอาหารกลางวันนักเรียน

 

 

 

36

35

1,260

 

1,260

3

ค่าอาหารว่าง (เช้า-บ่าย) นักเรียน

 

 

 

36

50

1,800

 

1,800

4

ค่าอาหารกลางวันครู

 

 

 

10

35

350

 

350

5

ค่าอาหารว่าง (เช้า-บ่าย) ครู

 

 

 

10

50

500

 

500

6

ค่าน้ำดื่ม ครู+นักเรียน (ขวดเล็ก 2 ขวด)

 

 

 

8 โหล

60

480

 

480

7

ค่าของรางวัลสำหรับเกมการแข่งขัน

 

 

 

3

500

1,500

 

1,359

8

ค่าเกียรติบัตร นักเรียนและ ครู

 

 

 

55

15

825

 

825

9

ค่าป้ายห้อยคอ

 

 

 

48

15

720

 

612

10

ค่าสนาม (ทำด้วยไวนิล)

 

 

 

1

500

500

 

500

11

ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

 

 

 

1

500

500

 

1000

รวม

8,435

9,314

8,686

                     

 

 

 

ค่าใช้จ่าย กิจกรรมค่าย Robot ป.4-ม.6

วันเสาร์ที่ 13  กรกฎาคม  2562

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ลำดับ

รายการ

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ

 

จำนวน

ราคา

คิดเป็นเงิน

จำนวน

ราคา

คิดเป็นเงิน

 

 

1

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

50

500

25,000

 

 

 

 

 

2

ค่าอาหารกลางวันนักเรียน

 

 

 

50

35

1,750

 

 

3

ค่าอาหารว่าง (เช้า-บ่าย) นักเรียน

 

 

 

50

50

2,500

 

 

4

ค่าอาหารกลางวันครู

 

 

 

10

35

350

 

 

5

ค่าอาหารว่าง (เช้า-บ่าย) ครู

 

 

 

10

50

500

 

 

6

ค่าน้ำดื่ม ครู+นักเรียน (ขวดเล็ก 2 ขวด) 10โหล

 

 

 

10

60

600

 

 

7

ค่าของรางวัลสำหรับเกมการแข่งขัน 2 รางวัล

 

 

 

2

1500

3,000

 

 

8

ค่าเกียรติบัตร นักเรียนและครู และ นักเรีนที่ชนะการแข่งขัน 9 แผ่น

     

60

15

900

 

 

9

ค่าป้ายห้อยคอ (5 โหล)

 

 

 

5

240

1,200

 

 

10

ค่าสนาม (ทำด้วยไวนิล) ป.4-6

 

 

 

1

1000

1,000

 

 

11

ค่าสนาม (ทำด้วยไวนิล) ม.1-6

 

 

 

1

1000

1,000

 

 

รวม  

12,800

12,200

 

 เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 11,179,719 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง สูงกว่า ประมาณการรายจ่าย 11,179,719 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 11,179,719 บาท


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ :      


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ