Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน