Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานบัญชีและงบประมาณ ปีการศึกษา 2562
จัดระบบการบริหาร และบริการด้านงานบัญชี-งบประมาณ การบัญชีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน มููลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี (งานบัญชี-งบประมาณ)