Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานนโยบายและแผน ปีการศึกษา 2562
ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ