Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562
บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด