ชื่อ-สกุล : มิสพัชรินทร์ อินสมทอง

สังกัดหน่วยงาน : งานรำไทย , ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ( สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม )

more...