ชื่อ-สกุล : ม.มินรา รุ่งเรือง

สังกัดหน่วยงาน : งานกีฬา , ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ม.6 ( โรงเรียนเขลางค์นคร )

more...