รหัสประจำตัว : 986

ชื่อ-สกุล : ม.วรพล พุทธสอน

ฉายา : อั๋น

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...