ชื่อ-สกุล : ม.ชิตาณุพงศ์ สายวงค์ปัญญา

สังกัดหน่วยงาน : งานดนตรีสากล , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง )

more...