ชื่อ-สกุล : มิสณฐอร หาญธนบูรณ์

สังกัดหน่วยงาน : งานดนตรีไทย , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง )

more...