ชื่อ-สกุล : มิสพฤษรักษ์ แสนคำ

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติ ( Qingdao University )

more...