ชื่อ-สกุล : ม.นิพล เรือนสุข

สังกัดหน่วยงาน : งานดนตรีและการแสดง , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...