ชื่อ-สกุล : มิสคนึงนิตย์ ลังกาวงศ์

สังกัดหน่วยงาน : งานวัดและประเมินผล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ( มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง )

more...