ชื่อ-สกุล : มิสPamela Rose Uy

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Arts ( St. Paul College of Iloilo )

more...