ชื่อ-สกุล : ม.Alfredo Jayme Ballesteros

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนระดับปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Special Education ( West Visayas State University )

more...