ชื่อ-สกุล : มิสมยุรี ฟักเขียว

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.) ( มหาวิทยาลัยรามคำแหง )

more...