ชื่อ-สกุล : มิสนภาวรรณ สุริยน

สังกัดหน่วยงาน : งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล)

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง )

more...