ชื่อ-สกุล : มิสณัฎฐภาส์ จันต๊ะวงค์

สังกัดหน่วยงาน : สื่อสารและ SWIS ACL , งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ( สถาบันราชภัฏลำปาง )

more...