ชื่อ-สกุล : มิสนิฤมล ขัดธิพงษ์

สังกัดหน่วยงาน : งานยานพาหนะ , งานบริหารกลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ( ม.ราชมงคลธัญบุรี )

more...