ชื่อ-สกุล : ม.นิกร ระโพธิ์

สังกัดหน่วยงาน : งานอาคารสถานที่และอุปกรณ์ , งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ , งานบริหารกลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ , งานโภชนาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : พุทธศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย )

more...