ชื่อ-สกุล : มิสพชรพร ใจดี

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...