ชื่อ-สกุล : มิสรุ่งอรุณ กัญญะคำ

สังกัดหน่วยงาน : งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย , ครูผู้สอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 , ครูผู้สอนระดับปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฎลำปาง )

more...