ชื่อ-สกุล : มิสรุ่งอรุณ กัญญะคำ

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนระดับปฐมวัย , ครูผู้สอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฎลำปาง )

more...