ชื่อ-สกุล : นายเกษม เครือจักร

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น ( ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่ทะ )

more...