ชื่อ-สกุล : นางเตือนใจ ยงเยี่ยงพันธ์

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจ.ลำปาง )

more...