ชื่อ-สกุล : นางถนอมใจ หล้าคำลือ

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : มัยธยมศึกษาตอนปลาย ( ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจ.ลำปาง )

more...