ชื่อ-สกุล : มิสพรพรรณ เทพอุด

สังกัดหน่วยงาน : งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย , ครูผู้สอนเนอสเซอรี่และชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 , ครูผู้สอนระดับปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( สถาบันราชภัฏลำปาง )

more...