ชื่อ-สกุล : ม.Bing Li

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ฺฺBBA ( วิทยาลัยโยนก )

more...