ชื่อ-สกุล : ม.ปฏิธาน วรรณกูล

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัญฑิต ( ม.ราชภัฎลำปาง )

more...