ชื่อ-สกุล : มิสเพียงใจ วงค์ใหม่

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัญฑิต ( ม.ราชภัฎลำปาง )

more...