ชื่อ-สกุล : มิสเทพวลี อภิวงศ์

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย , ครูผู้สอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 , ครูผู้สอนระดับปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( ม.ราชภัฎลำปาง )

more...