ชื่อ-สกุล : มิสเทพวลี อภิวงศ์

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนระดับปฐมวัย , ครูผู้สอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 , งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( ม.ราชภัฎลำปาง )

more...