ชื่อ-สกุล : มิสกรรณิการ์ ธรรมจินดา

สังกัดหน่วยงาน : สื่อสารและ SWIS ACL , งานบริหารฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ป.บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง )

more...