ชื่อ-สกุล : มิสสุธาทิพย์ สินเปียง

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัญฑิต ( ม.ราชภัฎลำปาง )

more...