ชื่อ-สกุล : มิสนัทกุญช์ญาณ์ ตันฏีร์ญาคำ

สังกัดหน่วยงาน : งานโครงการพิเศษ CEP , ครูผู้สอนโครงการ CEP

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัญฑิต ( ม.ราชภัฎลำปาง )

more...