ชื่อ-สกุล : มิสชนิตา องค์สวัสดิ์

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 , ครูผู้สอนระดับปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ( ม.กรุงเทพธนบุรี )

more...