ชื่อ-สกุล : มิสสุกัญญา พวงพันธุ์

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนระดับปฐมวัย , งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย , ครูผู้สอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัญฑิต ( ม.ราชภัฎเชียงใหม่ )

more...