รหัสประจำตัว : 728

ชื่อ-สกุล : มิสกาญจนา อินกาวี

ฉายา : จอย

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( สถาบันราชภัฏลำปาง )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...